Međunarodni dan ljudskih prava

11. 12. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, učestvovala je na Konferenciji, koja se povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, održala u Podgorici, 10. decembra 2018. godine.
 
Tom prilikom, predsjednica je čestitala svim građanima i građankama Dan ljudskih prava i izrazila zahvalnost organizatorima što su ove godine okupili predstavnike vlasti i nevladinog sektora u čast proslave ovog praznika i 70 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
 
Predsjednica je istakla da Vrhovni sud Crne Gore, kao stožer ljudskih prava i osnovnih sloboda, uživajući svoj ustavni atribut najvišeg suda u državi, brižljivo prati primjenu svih unutrašnjih i međunarodnih dokumenata kojima se garantuju i štite ljudska prava i osnovne slobode.

U kontekstu prevencije nasilja nad ženama, predsjednica je sa zadovoljstvom konstatovala da smo u ovoj godini značajno doprinijeli zaštiti žena, kao oštećenih u krivičnim i prekršajnim postupcima, čime smo željeli učvrstiti njihovu volju da svoje pravo ne traže u tišini svog doma, već u domu pravde. 
 
U daljem izlaganju, predsjednica je navela da smo sa velikom pažnjom primili prvi GREVIO Izvještaj za Crnu Goru i osvrnula se na njegove ključne nalaze. Predsjednica je naglasila važnost GREVIO konstatacije da postoji hitna potreba za povećanjem svijesti kod nosilaca sudijske funkcije o svim oblicima nasilja obuhvaćenim Istanbulskom konfencijom. Pored toga, predsjednica je govorila i o daljem jačanju Službi za podršku svjedocima u sudovima, obukama za sudije, pravu na pristup pravdi oštećenima krivičnim djelom nasilje u porodoci ili u porodičnoj zajednici, zaštiti djece-svjedoka nasilja u porodici, prevenciji i represiji seksualnog nasilja nad djevojčicama, kao i o broju predmeta i broju izrečenih zaštitnih mjera u ovoj oblasti. Kada je riječ o kaznenoj politici, predsjednica je ponovila stav najvišeg suda u državi, koji u granicama svojih ovlašćenja, a poštujući načela samostalnosti i nezavisnosti sudova, dao preporuke sudijama krivičarima da je neophodno pooštriti kaznenu politiku. 
 
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je istakla da u pojedinim oblastima ima prostora za napredak, te da smo svjesni i sami da je potrebno uložiti još dosta napora kako bi ispunili složene zahtjeve Istanbulske konvencije, kao sveobuhvatnog međunarodnog ugovora u oboj oblasti.
 
"Državna dužnost poštovanja Univerzalne deklaracije, nas obavezuje da se borimo do iskorjenjavanja i posljednjeg stereotipa među pravosuđem, koji proces prati promjene u društvu, koje već uočavamo" - zaključila je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica.
 
Kabinet predsjednice 
 

Ostale informacije