Nova praksa Evropskog suda za ljudska prava

 

NOVA PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

12.11.2010. godine, Budva

 

 

Govor predsjednika Vrhovnog suda

  

          Uvažene dame i gospodo,

 

          dozvolićete mi da iskažem lično i profesionalno zadovoljstvo što u ime crnogorskih sudija i u svoje ime danas mogu pozdraviti trojicu sudija Evropskog suda za ljudska prava, g- đu Mirjanu Trajkovsku, Ljiljanu Mijović i Nebojšu Vučinića, Vas uvažene koleginice i kolege, sudije crnogorskih sudova i g-dina Pažina kao zastupnika Crne Gore pred sudom za ljudska prava i iskazati zahvalnost Kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici koja je zajedno sa Kancelarijom zastupnika osmislila i organizovala ovaj seminar.

 

          Ne treba se posebno osvratati na značaj ovakve vrste seminara i njihove sadržine te ukazati na poseban benefit prisustva  trojice sudija Evropskog suda za ljudska prava, to nam je svima dobro znano.

 

          Tim prije što je dužnost svakog sudije da se stalno i stručno usavršava i učestvuje u programima obrazovanja i usavršavanja.

          Samo kvalitetan sudija pojedinac kao nosilac sudske vlasti može biti nezavistan i nepristrasan u svom radu. Jedan od elemenata za procjenu kvaliteta sudije je stepen njegovog stručnog znanja koje je sudija dužan nadogradjivati tokom cjelokupnog vremena obavljanja sudske dužnosti.

 

          U strukturi državne vlasti upravo sudska vlast je ona kojoj je povjereno da kao krajnje sredstvo razriješi sukobe koji se mogu pojaviti u društvenom životu i koji stranke mirnim putem nijesu uspjele riješiti.

 

          Ovaj zadatak sudske vlasti nameće dužnost svakom sudiji kao nosioca te vlasti da pri rješavanju takvih sporova ima potrebna stručna znanja o svim sferama života u društvu.

 

          Samo društvo predstavlja izuzetno dinamičan mehanizam koji je u stalnoj primjeni i razvoju pa već ova okolnost primorava sudiju da neprekidno radi na svome usavršavanju u sticanju novih znanja kako bi kvalitetno mogao odgovoriti zadatku koji je pred njega kao nosioca sudske vlasti u državi postavljen.

 

          Evropska konvencija o ljudskim pravima je jedan od tih izazova, standardi koji su kroz primjenu čl. 6 Evropske konvencije postavljeni od strane Evropskog suda za ljudska prava su značajna praksa na kojoj moramo graditi i svoje mehanizme i svoja odlučivanja.

 

          Da bi danas mogli shvatiti koji su to proceduralni aspekti zaštite prava na život, standarde prva na sudjenje u razumnom roku, ljudska prava u odnosu na slobodu izražavanja, što su inače referati naših uvaženih kolega iz Evropskog suda, prije toga svi bi morali znati što je Evropski sud za ljudska prava, šta je Konvencija o ljudskim pravima i šta to radi Evropski sud. Kada i ko se može obratiti Evropskom sudu za ljudska prava, koja su prava zagarantovana Konvencijom i njenim protokolima, a šta Konvencija zabranjuje. Da bi skrenuli pažnju aplikantima za mjesto sudija u Osnovnim sudovima kao jedno od obaveznih pitanja je neko koje sadrži i ova pitanja o kojima sam sada željela ukazati kao obaveznost poznavanja.

 

          Tek kada shvatimo sve ovo što sam naznačila možemo shvatiti šta to Evropski sud za ljudska prava čini i koliko danas uvažene kolege sa svojom praksom mogu nama u svemu tome pomoći.

 

          Tvrdim i očekujem da ovo ne bude prvi seminar jer mi smo budućnost crnogorskog sudstva vidjeli u sudijama koje žele da uče i da se stručno nadogradjuju, a ne u sudijama koji sve znaju.

 

          Spremni smo radi unapredjenja znanja nacionalnih sudija uputiti predstavnika u Odeljenju Registrara 4. 2 Evropskog suda na privremenoj osnovi na odredjeno vrijeme.

 

          Doprinos takvih pravnika radu suda je od izuzetnog značaja, a jednako vrijedno je znanje koje oni ponesu nazad prema nama. U duhu deklaracije iz Interlakena iz 2010. godine spremna sam i već su preduzete pripremne radnje da jedan pravniik iz jednog suda u Crnoj Gori bude upućen sa početka sledeće godine u Evropski sud.

 

          Uvažene koleginice i kolege, biće mi zadovoljstvo prisustvovati Vašim izlaganjima jednako dijeleći profesionalnu radoznalost i želju da učimo još više i još bolje.

 

 

PREDSJEDNIK SUDA

Vesna Medenica


Ostale informacije