OBUKA „ZAKONODAVNI OKVIR I PRIMJENA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI“

23.novembar, Kolašin
 
 UVODNO OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA VESNE MEDENICE
 
 Uvažene koleginice i kolege,
 
Organizatori ovog Treninga,
 
Predstavnici Ministarstva pravde,
 
Dame i gospodo,
 
        
Koristim priliku da Vas ispred Vrhovnog suda Crne Gore i u svoje ime pozdravim i poželim konstruktivan rad i uspješnu diskusiju.
 
Zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, jednak pristup pravdi svima i pravično suđenje ideal je svake moderne demokratije, a samim tim i crnogorskog društva. Mogućnost efikasne zaštite ugroženih i povrijeđenih prava preduslov je ostvarivanja pravnog poretka i principa vladavine prava.

Pravna zaštita proizilazi iz prava na pravično suđenje, kao osnovnog ljudskog prava garantovanog najvišim nacionalnim pravnim aktima i relevantnim međunarodnim dokumentima. Pravično suđenje podrazumijeva da su pojedinci u pristupu pravdi ravnopravni, odnosno da pred sudom i drugim državnim organima mogu pod jednakim uslovima i bez diskriminacije, djelotvorno štititi i ostvarivati svoja prava.
 
Imajući u vidu ovo pravo kao demokratski standard savremenog doba, svakoj individui mora biti dostupna pravna pomoć. Ona podrazumijeva dužnost države da obezbijedi pružanje adekvatne pravne pomoći, dakle pravne pomoći zadovoljavajućeg kvaliteta, bilo besplatne ili sa smanjenim troškovima, onda kada lice kome je pravna pomoć potrebna nije u stanju da je plati ili kada pružanje pravne pomoći nameću razlozi pravičnosti.
 
Besplatna pravna pomoć i njeno pružanje ranjivim kategorijama lica je obaveza i nužnost svakog demokratskog društva, a samim tim i obaveza nas koji primjenjujemo zakone i štitimo prava i slobode gradjana. Stoga, sudovi kao pravna snaga svake države u ovoj dužnosti moraju imati daleko aktivniju ulogu, a naročito svaki sudija ponaosob.

Gotovo za dvije godine od početka primjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći broj podnijetih zahtjeva, njih oko četiri stotine, je zapravo mali broj da bi mogli zaključiti da su Zakon, njegova glavna ideja i primjena u potpunosti zaživljeli.
 
Predsjednik Osnovnog suda u Podgorici je na jednom od okruglih stolova posvećenih istoj temi, utvrdio da sudije moraju sa više aktivnosti pristupiti promociji Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Mišljenja sam da je upravo to inspiracija i za ovaj trening, koje promišljanje je veoma značajno i čemu bi trebali posvetiti više pažnje.
 
Pravno neuka stranka, uz to materijalno nemoćna, fokus je i suština naše obaveze da je uputimo na njena prava i da za to izaberemo najednostavniji i najprihvatljiviji način.
 
S tim u vezi, ova obuka treba da bude samo jedna u nizu, jer potreba da se nastavi promocija besplatne pravne pomoći i dalje postoji i u tome moramo svi odgovorno učestvovati.
 
Na kraju, želim Vam da imate kvalitetno profesionalno druženje i benefit od predstojeće obuke kako bi i u konačnom korist imali i gradjani koji imaju potrebu za besplatnim pristupom pravdi.

Ostale informacije