ODLUKA VRHOVNOG SUDA U PREDMETU "ŠĆEKIĆ"

29. 12. 2015.

Vrhovni sud Crne Gore je nakon održane sjednice vijeća, dana 19. i 20. oktobra 2015. godine, donio presudu kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, optuženog Milana Šćekića i njegovih branilaca i branilaca optuženih Ljuba Vujadinovića, dok je uvažio žalbe optuženog Saše Borete i njegovih branilaca i branilaca optuženog Ljuba Bigovića i Alana Kožara i preinačio presudu Apelacionog suda Crne Gore samo u odnosu na krivično djelo iznuda u pokušaju vezano za dešavanja podmetanje i aktiviranje eksplozivnih naprava na gradilištu hotela "Splendid", nalazeći da se radi o osnovnom obliku tog krivičnog djela, a ne o kvalifikatornom obliku ovog djela kako je to zaključio drugostepeni sud, dok su žalbe izjavljene u korist ovih optuženih u preostalom dijelu ocijenjene neosnovanim. 
 
Kazne zatvora u trajanju od po 30 (trideset) godina  izrečene optuženim Saši Boreti, Ljubu Bigoviću, Ljubu Vujadinoviću i Milanu Šćekiću, ostale su neizmjenjene, dok je optuženi Alan Kožar osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 (godina) i 2 (dva) mjeseca.
 
Vrhovni sud Crne Gore je ocijenio da su nižestepeni sudovi pravilno i potpuno utvrdili sve odlučne činjenice koje su od značaja za pravnu ocjenu krivičnih djela zbog kojih su optuženi oglašeni krivim i za pravilnu primjenu odredbi Krivičnog zakonika.
 
Po ocjeni ovog suda Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud Crne Gore su pouzdano zaključili da je optuženi Alan Kožar, podstreknut od optuženih Saše Borete i Ljuba Bigovića, u junu i julu 2005. godine, sa njemu znanim licima, u tri navrata učestvovao u podmetanju eksploziva na gradilištu hotela "Splendid" u Bečićima - Budva i da je motiv podmetanja i aktiviranja eksplozivnih naprava bio da se suvlasnici preduzeća "Montenegro stars", koje je bilo investitor radova, prinude da kupe susjedne nepokretnosti za iznos od 2.500.00€ (dva miliona i petsto) iako oni nijesu bili zaintresovani za njihovu kupovinu, a sa namjerom da optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović i Alan Kožar sebi pribave protivpravnu imovinsku korist.
 
Takođe, Vrhovni sud je našao da su nižestepeni sudovi pravilno utvrdili da su optuženi Ljubo Vujadinović i Milan Šćekić preduzeli radnju izvršenja ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića u noći 30.08.2005. godine, u naselju Tološi, Podgorica, podstreknuti od optuženih Saše Borete i Ljuba Bigovića, koji su im za realizovanje radnje lišenje života policijskog inspektora obećali visoku novčanu nagradu. Motiv podstrekača bio je namjera optuženih Saše Borete i Ljuba Bigovića da se prekine policijska istraga kojom je rukovodio sada pok. Slavoljub Šćekić i ostanu neotkriveni akteri podmetanja eksploziva na gradilištu hotela "Splendid". Izvršioci ubistva su vozilo džip "Čiroki", koje je korišćeno prilikom izvršenja ubistva, odvezli do Komanskog mosta i uništili ga aktiviranjem eksplozivne naprave.  
 
Vrhovni sud je zaključio da su neosnovani navodi žalbi optuženih i njihovih branilaca kojima je ukazivano na bitne povrede odredaba krivičnog postupka. S tim u vezi, utvrđeno je da nižestepene presude nemaju nedostatke koji bi se mogli podvesti pod bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.
 
Treba posebno naglasiti da Apelacioni sud nije povrijedio pravo na odbranu optuženog Milana Šćekića time što na pretresu nije neposredno saslušao svjedoka, kome je u ranijim fazama postupka bio dodijenje status zaštićenog svjedoka. Naime, prisustvo ovog svjedoka nije bilo moguće obezbijediti, a ta nemogućnost supstituisana je čitanjem i reprodukovanjem audiovizulenih snimaka njegovog saslušanja u prethodnom postupku i  na dva glavna pretresa. Sem toga, nižestepene presude se nijesu zasnivale isključivo ili u odlučujućoj mjeri na iskazu ovog svjedoka. Zbog toga je Vrhovni sud, s pozivom na stavove Evropskog suda za ljudska prava, ocijenio da je postupanje nižestepenih sudova u skladu sa standardima zaštite prava na odbranu iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
 
Vrhovni sud Crne Gore je našao da je Apelacioni sud nakon održanog pretesa otklonio povrede na koje je ukazano u ranijoj odluci Vrhovnog suda od 02.04.2014. godine.
 
U konačnom, presuda Vrhovnog suda sa detaljnim obrazloženjem biće istaknuta na web stranici www.sudovi.me.
 
         

Ostale informacije