Okrugli sto na temu slobode izražavanja

Bijela, hotel "Park"

05. 07. 2018.


Uvodno izlaganje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice


Uvaženi partneri iz AIRE Centra,

Drage sudije,

Dame i gospodo,
 
Čast mi je da pozdravim sve učesnike ljetnje sesije Okruglog stola, čija je tema sloboda izražavanja u praksi crnogorskih sudova.   

Dozvolite da na početku izrazim istinsku zahvalnost i zadovoljstvo povodom  potvrde o nastavku saradnje Vrhovnog suda Crne Gore, Britanske ambasade i AIRE Centra, koja je u proteklih tri godine bila ispunjena međusobnim uvažavanjem, kreativnim mišljenjima i konkretnim rezultatima. Produženje našeg projekta predstavlja lijep povod da se ukratko osvrnem na neke od naših realizovanih aktivnosti.

Vrijednosti koje dijelimo su iskazane u svakoj aktivnosti koju smo sproveli, a njihovi rezultati su postignuti početkom ove godine, kada smo predstavili Izvještaj o primjeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u praksi Vrhovnog suda Crne Gore. Naime, u izvještaju je razmatrana usklađenost nacionalne prakse crnogorskih sudova sa praksom Evropskog suda za ljudska prava i ocijenjeno da je u crnogorskim sudovima vidljiv napredak u pogledu primjene Konvencije, i to konkretno u pogledu obrazlaganja odluka o pritvoru, odlučivanja o kontrolnim zahtjevima i u oblasti slobode izražavanja. Najveća vrijednost Izvještaja je u datim preporukama, koje će pomoći sudijama da u svakodnevnom radu kvalitetnije primjenjuju relevantne standarde iz prakse Suda u Strazburu.

Svjesni toga da se konvencijsko pravo ne može samo saznati iz teksta Konvencije i njenih protokola, već iz presuda Evropskog suda, čija praksa konstantno evoluira, zajedno sa partnerima smo pristupili usavršavanju sudija najvišeg suda u državi i promociji efektivne primjene evropskih standarda kod nižestepenih sudova. Takođe, na svim skupovima smo pozivali sudije da se u svojim odlukama pozivaju na stavove Evropskog suda, ali na dosljedan način, i u onoj mjeri koja je neophodna za obezbjeđenje prava na obrazloženu presudu. Ovdje posebno želim istaći da je potreba za primjenom standarda iz sudske prakse Evropskog suda najviše izražena upravo u oblasti slobode izražavanja, kao jednog od temelja svakog demokratskog društva.

Postignuti generalni rezultati projekta i nesumnjivi napredak u primjeni standarda u oblasti slobode izražavanja, nas podstiču na dalji rad na praktičnoj primjeni Konvencije u tom pogledu, ali i u drugim aspektima, u bliskoj saradnji sa britanskim partnerima, a sve u cilju unaprjeđenja stvaranja pravnog prostora, zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i sloboda garantovanih Konvencijom.

Današnja tema je izuzetno važna za crnogorsko sudstvo, polazeći od značaja slobode izražavanja i potrebe za njenim daljim unaprjeđenjem, na čemu konstantno ulažemo napore. Međutim, kada je u pitanju izvještavanje medija o pravosudnim pitanjima i kritika sudova i sudija od strane advokata, prepoznajemo da i dalje postoji prostor za napredak ambijenta masovnih  medija u Crnoj Gori i edukacije o razumijevanju sudskog postupka.

Sudije i advokati treba da dijele istu obavezu - da poštuju načela pravičnog suđenja, te da konstruktivnim odnosima doprinesu ostvarenju prava stranaka i kreiranju povjerenja javnosti u pravosuđe. Naime, da bi se steklo povjerenje javnosti, potreban je apsolutni centralizam kičme pravosudnog sistema - nezavisnog i nepristrasnog sudstva, tužilaštva, kao efikasnog organa gonjenja i advokature, kao branilaca prava stranaka koji čuvaju ugled advokature i doprinose opštoj pravničkoj kulturi.  

Da bi pravosuđe pravilno funkcionisalo u svom punom kapacitetu, dijalog i komunikacija tokom postupka, treba da budu zasnovani na etičkim vrijednostima svih profesionalaca koji su uključeni u postupak.

Nažalost, nerijetko je prisutan primjer očiglednog i neprihvatljivog nepoštovanja suda od strane advokata, usmjerenog na sudije lično, pretvarajući njihov rad u objekat kritizerstva.

U takvim prilikama, sudstvo mora odgovoriti snažom reakcijom u vidu pravilne i potpune primjene procesnih zakona, poštujući garancije iz člana 6 Konvencije i uspostavljanjem  potrebne ravnoteže između potrebe da se zaštiti autoritet sudstva, s jedne strane, i potrebe da se zaštiti pravo advokata na slobodu izražavanja, sa druge strane. Jedino na taj način se može stvoriti kod javnosti percepcija o sudskoj vlasti, koja uživa besprekoran autoritet i kao takva garantuje vladavinu prava.

Zahvaljujem na pažnji i želim vam uspješan nastavak Okruglog stola.
 
 

Ostale informacije