PREDLOG USTAVNOM SUDU CRNE GORE

17.01.2014.

USTAVNOM SUDU CRNE GORE
 
 
                                                            PODGORICA
 
                                                                                                           
 
 
P R E D L O G
 
 
            Za ocjenu ustavnosti odredaba člana 3 stav 4 Zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko–metalurškom sektoru („Sl. list CG“, br. 58/2013 od 20. decembra 2013. godine).
 
 
            Zakonom o zaštiti državnih interesa u rudarsko – metalurškom sektoru dodatno su uredjeni uslovi prodaje privrednih subjekata u rudarsko – metalurškom sektoru kroz stečajni postupak. Osporenim odredbama propisano je da stečajni sudija donosi odluku o prodaji strateškom investitoru i zaključuje ugovor o prodaji, nakon prethodno pribavljene saglasnosti Skupštine Crne Gore.
            Citirana odredba zakona nije u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore jer se njome uslovljava donošenje odluke suda u stvari iz njegove isključive nadležnosti pribavljanju prethodne saglasnosti Skupštine Crne Gore.
            Zakonom o stečaju („Sl. list CG“, br. 1/2011 od 11. januara 2011. godine) u cjelini su uredjeni uslovi, način pokretanja i sprovodjenja stečaja. Stečajni postupak je isključivo sudski postupak što je izričito propisano članom 6 zakona (načelo sudskog sprovodjenja postupka) da stečajni postupak, nakon otvaranja, sprovodi nadležni sud po službenoj dužnosti. Stečajni postupak prema odredbi čl. 7 stav 1 uredjen je ovim zakonom na imperativan način.
            Ustavom Crne Gore (član 11) propisano je da je vlast uredjena na načelu podjele vlasti na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu vlast vrši Skupština, izvršnu vlast vrši Vlada, a sudsku sud. Sa ovim ustavnim principom povezan je princip samostalnosti i nezavisnosti suda garantovan čl. 118 Ustava Crne Gore.
Iz navedenih odredaba Ustava slijedi da sud samostalno odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom, zakonom, potvrdjenim i objavljenim medjunarodnim ugovorima. U tom smislu organi izvršne i zakonodavne vlasti moraju se uzdržavati od svake mjere koja bi mogla ugroziti nezavisnost suda. Stoga se ovlašćenje suda da samostalno donosi odluke ne može ograrničiti propisivanjem da odluku donosi nakon pribavljanja prethodne saglasnosti bilo kog drugog državnog organa. To predstavlja nedopušteno miješanje u proces sudjenja, čime je grubo povrijedjen ustavni princip podjele vlasti i samostalnosti i nezavisnosti suda.
 
            Sa iznijetih razloga se predlaže da taj sud donese
 
 
O D L U K U
 
 
            UTVRDJUJE SE da odredbe člana 3 stav 4 Zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko–metalurskom sektoru („Sl. list CG“, br. 58/2013 od 20. decembra 2013. godine) nijesu u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore i prestaju da važe danom objavljivanja odluke.
 
 
 
                                                                                 PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                  Vesna Medenica
 
 
 

Ostale informacije