Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore učestvovala na Okruglom stolu posvećenom zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu

Govor predsjednice Medenice

25. 04. 2019.

Uvažena predsjednice Upravnog suda Crne Gore, gospođo Lakočević,
Draga zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom, gospođo Pavlićić,
Poštovana koleginice Otočan,
Draga Ivona,
Uvažene sudije, dragi gosti, dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je što sam danas ponovo sa vama na Konferenciji o primjeni ustavnog prava svakog pojedinca, odnosno zaštiti prava stranke na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu.

Posebno me raduje, što je Upravni sud Crne Gore prepoznao potrebu da aktuelizuje ovo pitanje, koje je nametnula praksa, što potvrđuje snažnu opredijeljenost ovog suda da u sistemu jedinstvene zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, značajno doprinese.

U tom pravcu, dragocjena je Analiza uvažene sudije Sanje Otočan, koja pruža vjerodostojan i jasan pregled nacionalne legislative i prakse, kao i uporednih rješenja. 

Prekomjerna dužina trajanja pоstupka, neujednačena sudska praksa i neizvršenje presuda Upravnog suda narušavaju imperativ pravne sigurnоsti i time direktno podrivaju vladavinu prava i povjerenje javnosti u sudstvo.

Zahtjev efikasnosti postupka strogo zahtijeva konstantno stručno usavršavanje, razmjenu prakse sa kolegama, posjedovanje vještina, i onu najveću – praćenje prakse Evropskog suda za ljudska prava i usvajanje svih relevantnih standarda. Na sve to, upozorava i ova Analiza.

Kada je riječ o razumnom roku, uvijek ističem i da kratki rokovi nijesu uvijek garancija dobre pravde. Evropski sud je stava da član 6 Konvencije propisuje vremensku efikasnost sudskih postupaka, ali garantuje i opšte načelo dobrog vršenja pravde, koje ima veći domet od načela razumnog roka i može opravdati izbog manje brzih, ali pravednijih postupaka. 

Upravni spor po svojoj prirodi, je od specifičnog značaja za svakog građanina. Naime, u upravnom sporu, građanin se okreće ka sudskoj vlasti kako bi ona ispitala zakonitost akata druge grane vlasti, odnosno javnopravnih organa.

Kao što znamo, značaj djelovanja Upravnog suda se od njegovog uspostavljanja konstantno razvijao, uporedo sa povećanjem broja tužbi građana, što nas dovodi do preispitivanja postojećih zakonskih rješenja, ali i prakse u cilju unaprjeđenja efikasnosti upravnog pravosuđa.

Mogućnost rješavanja upravnog spora bez rasprave u određenim slučajevima, koja bi bitno uticala na efikasnost postupka pred sudom, je pitanje koje je od značaja za preispitivanje postojećeg zakonskog okvira u ovoj oblasti.

Edukacija državnih službenika koja postupaju u upravnim postupcima o Konvenciji i praksi Evropskog suda za ljudska prava u vezi poštovanja člana 6 Konvencije, je jedna od preporuka iz Analize, odnosno potreba koju je takođe prepoznao i Vrhovni sud Crne Gore.

Podsjetiću, Vrhovni sud Crne Gore je izradio Analizu presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, u cilju sagledavanja uticaja ovih presuda na crnogorski pravni poredak i identifikovanja uočenih problema u praksi.

Tako smo analizirali i presude koje se odnose na povredu prava na pravično suđenje iz člana 6 Konvencije, u upravnom sporu.

Naime, Evropski sud za ljudska prava je u četiri predmeta protiv Crne Gore  utvrdio povrede člana 6 stava 1 Evropske konvencije zbog prekomjerne dužine trajanja upravnog postupka, tj. zbog propusta organa vlasti da djeluju u skladu sa relevantnim domaćim zakonodavstvom i vremenskim rokovima. U ovim predmetima, Sud nije smatrao da su bili toliko kompleksni da bi opravdali toliku dužinu trajanja postupka, pozivajući se na temeljne principe za ocjenu dužine trajanja postupka, koje je Veliko vijeće prvi put zauzelo u presudi Fridlender protiv Francuske, koji je takođe bio predmet upravne prirode.

Posebno ističem, da Vrhovni sud Crne Gore prilikom odlučivanja po tužbi za pravično zadovoljenje u vezi povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnim, ali i drugim predmetima, redovno primjenjuje ove stavove Evropskog suda.

Vjerujem da će nam Analiza, koja će biti danas predstavljena, i relevantni stavovi iz presuda Suda u Strazburu pomoći da preduprijedimo dalja kršenja prava građana, poštujući princip da svako ima pravo na konačnu odluku u građanskim stvarima i obavezama u razumnom roku, i da ćemo u tom cilju uložiti dodatne napore na unaprjeđenju efikasnosti upravnog postupka i upravnog spora, naročito uz primjenu meritornog odlučivanja u ovim postupcima.

Takođe, nadam se da će radna grupa za izmjenu Zakona o upravnom sporu pronaći dobro zakonodavno rješenje, koje će utvrditi balans između dobrog vršenja pravde i poštovanja rokova u postupku.

U to ime, zahvaljujem na pažnji, nadam se da ćete imati uspješnu Konferenciju.

Dozvolite da svima uputim iskrene čestitke u susret predstojećim vjerskim praznicima i poželim da Praznik rada provedete u miru, ali i da se uskoro vratite predmetima koji vas čekaju u sudu.

Kabinet predsjednice

Ostale informacije