Predstavljanje i potpisivanje Sporazuma o saradnji između Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Škole za pravosuđe Italije

Govor predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore

18. 09. 2018.

Uvaženi vrhovni državni tužioče, g. Stankoviću,
poštovan
i predsjedniče Sudskog savjeta, g. Vukčeviću,
poštovane dame Laković-Drašković i Palota,
cijenjeni predstavnici Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštu i  Škole za pravosuđe Italije,
dame i gospodo,

 
Zadovoljstvo mi je da prisustvujem danas potpisivanju Sporazuma o saradnji između Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Škole za pravosuđe Italije. Posebno raduje što je ova saradnja uspostavljena posredstvom EUROL-a, naše snažne podrške za unaprjeđenje efikasnosti pravosuđa i jačanje vladavine prava.

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu je, prateći trend globalizacije treninga nosilaca pravosudne funkcije, postao nezavisan i kredibilan partner sudstva. Misija Centra je da obuči buduće sudije i tužioce, pripremajući ih za ulazak u pravosuđe sa vizijom - da su integritet, profesionalizam i kontinuirano ulaganje u znanje jedini put za uspjeh u karijeri.

Svjesni raznih izazova u radu, bilo bi lako, ali intelektualno lijeno smatrati da je jedini posao sudije da sudi, a da ostale vansudske aktivnosti odvraćaju pažnju i troše naše vrijeme. No ipak, da bi sudija mogao da sudi u stvarnom svijetu, on mora da živi, misli i zauzima stavove u skladu sa standardima koje nameće razvoj prava, uslovljen društvenim promjenama.

Podržavajući aktivnosti Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, zajednički stvaramo ambijent u kojem obuke jačaju sudstvo time što čine da stručno usavršavanje postaje standard. U skladu sa tim, građani će biti sigurniji u zaštitu svojih prava, uzdajući se u nezavisnost sudstva i njegovu kompetentnost, koje uživa povjerenje.

Imajući u vidu da kvalitet pravde zavisi od usavršavanja nosilaca pravosudne funkcije, crnogorsko pravosuđe mora nastaviti da pruža javnosti garanciju stručnog znanja sudije, koje ni u jednom trenutku ne smije biti dovedeno u pitanje. Na drugoj strani, sistem bi trebalo da vrednuje znanja i vještine sudija na objektivan i umjeren način.

Po uzoru na princip rimskog prava da u ugovorima treba više pažnje obratiti na volju stranaka, nego na same riječi, posebno uvažavam što su potpisnice Sporazuma prepoznale i izrazile volju za bilateralnom saradnjom, čije benefite će osjetiti sudije i državni tužioci, a u krajnjem i svi građani koji traže pravdu pred sudom.

Nadamo se da će međunarodni karakter programa Centra proširiti granice dosadašnjih obuka u pravosuđu i unaprijed pozdravljamo njegove rezultate.

Zahvaljujem na pažnji.

Kabinet predsjednice
 
 
 

Ostale informacije