Predstavljanje Programa obuke o međunarodnoj pravosudnoj saradnji

27. 04. 2018.

Uvodno obraćanje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice


Uvažene dame Benedeti i Palota,
poštovani predsjednici sudova,
cijenjene kolege,
dame i gospodo
 
Hvala na pozivu da prisustvujem predstavljanju Programa obuke za 2018. godinu, u oblasti međunarodne pravosudne saradnje. U ime Vrhovnog  suda Crne Gore, izražavam posebnu zahvalnost liderima projekta EUROL 2, na njihovoj ekspertskoj pomoći Crnoj Gori u ispunjenju kriterijuma za pristup Evropskoj uniji, kroz jačanje pravosuđa, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. 

U Izvještaju o napretku za Crnu Goru konstatovano je da se sprovodi obuka sudija i državnih tužilaca, ali da je potrebno usvojiti program obuka u oblasti pravosudne saradnje u krivičnim stvarima. U ostvarenju ovog cilja, na koji su predstavnici svih sudova ukazali prilikom ekspertske misije EUROL-a, uloga Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i naših međunarodnih partnera, nam je od visoke važnosti.

Očekujemo da će Program obuke biti sveobuhvatan i da će adresirati izazove sa kojima se sudije susrijeću u praksi, ali i njihove stručne potrebe koje su prepoznate u istraživanju - izrada Priručnika, odnosno praktičnih smjernica sa svim podacima za postupak pružanja međunarodne pravne pomoći, kao i obuke o nacionalnim i međunarodnim instrumentima pravosudne saradnje.

Blagovremeno smo primijetili da će primjena novih pravnih instrumenata u ovoj oblasti biti poseban izazov u radu sudova, da će se povećati obim rada i zahtijevati nove vještine, zbog čega nam je neophodna kvalitetna i praktična obuka, koja će uključiti sudije, ali i njihove saradnike.

Imajući u vidu da je potrebna tijesna povezanost zemalja regiona i drugih država radi pružanja najbrže i najšire moguće pravne pomoći u krivičnim stvarima, sudstvo je takođe pružilo doprinos u procesu kreiranja nacionalnog normativnog okvira sa državama članicama EU.

Uvjerena sam da će nam Program obuke za međunarodnu pravosudnu saradnju pomoći da osnažimo efikasnost mehanizama pravne pomoći i da ćemo razvijanjem pouzdane i aktivne saradnje, otkloniti sve prepreke u pružanju odgovora na kriminal koji ne poznaje granice. Izražavam nadu i da će sve institucije koje učestvuju u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći, doprinijeti stvaranju takvog prostora.
 
 
 

Ostale informacije