Program obuke sudijskih pripravnika i volontera

VRHOVNI SUD CRNE GORE
       Su.I.br.14/12
Podgorica, 23.01.2012.godine
 
 
 
Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore, na osnovu čl.116 st.2 Zakona o sudovima, donosi
 
 
PROGRAM OBUKE SUDIJSKIH PRIPRAVNIKA I VOLONTERA
U VRHOVNOM SUDU CRNE GORE
 
 
I
 
Cilj programa
 
 
Ovim programom utvrdjuje se način, postupak i sadržina stručnog osposobljavanja sudijskog pripravnika i volontera u cilju obuke i sticanja prakse u svim oblastima sudskog rada i uslova za polaganje pravosudnog ispita.
 
 
II
 
Sadržina obuke
 
Stručno osposobljavanje sudijskih pripravnika i volontera obuhvata obuku kroz praktični rad na stručnim pravnim poslovima, upoznavanje sa sadržinom i načinom vodjenja poslova u sudu radi osposobljavanje za samostalni rad.
 
Stručno osposobljavanje sudijskih pripravnika i volontera ostvaruje se kroz upoznavanje sa Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom, Kućnim redom i Etičkim kodeksom, unutrašnjim rasporedom zaposlenih u sudu, radom u sudskoj pisarnici, odjeljenju za prijem pošte, ekspediciju pošte, a posebno kroz obavezu praćenja sudjenja i izrade nacrta sudskih odluka, te upoznavanje sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i praksom Evropskog suda za ljudska prava.
 
 
III
 
Trajanje obuke
 
Obuka traje za svo vrijeme obavljanja pripravničkog staža koji se odredjuje zakonom, a najduže za period od dvije godine.
 
IV
 
Način obavljanja obuke
 
U cilju ravnomjernog sticanja prakse u svim oblastima sudskog rada, pripravnici i volonteri se periodično rasporedjuju u svim sudskim odjeljenjima i odjeljenjima sudske prakse.
 
Sudijski pripravnici i volonteri zaposleni u ovom sudu za odredjeno vrijeme upućuju se u nižestepene sudove radi praćenja sudjenja i obrade sudskih odluka u vanparničnoj, izvršnoj, krivičnoj i gradjanskoj materiji.
 
Sudijski pripravnici i volonteri imaju obavezu da prisustvuju predavanjima i seminarima u vrijeme obavljanja pripravničkog staža, kao i drugim oblicima usavršavanja.
 
Predsjednik suda može u slučaju ukazane potrebe odrediti sudijskom pripravniku ili volonteru rad u dužem ili kraćem trajanju na odredjenim poslovima.
 
V
 
Nosioci obuke
 
Predsjednik suda se stara o postupku obuke sudijskih pripravnika i volontera.
 
Sudija kod koga je sudijski pripravnik ili volonter rasporedjen sprovodi obuku u sudnici u okviru sudskog odjeljenja u kojem je rasporedjen prema Godišnjem rasporedu poslova.
 
Službenici i namještenici upoznaju pripravnike i volontere sa poslovima iz svog djelokruga rada.
 
 
 
 
VI
 
Dužnosti i prava sudije
 
Sudija je dužan da kroz davanje objašnjenja, smjernica i uputstava realizuje praktičnu obuku sudijskih pripravnika i volontera, da im omogući praćenje toka sudjenja i neposredan uvid u spise predmeta čijem sudjenju prisustvuju, da prati vodjenje pripravničkog dnevnika i da njegovu vjerodostojnost potvrdjuje svojim potpistom.
 
Sudija je dužan da po završetku osposobljavanja sudijskih pripravnika i volontera dostavi predsjedniku suda mišljenje o njihovom radu, stručnom znanju, ponašanju i cjelokupnom angažovanju.
 
VII
 
Dužnost, pravo i obaveza sudijskog pripravnika i volontera
 
Sudijski pripravnik i volonter za vrijeme trajanja obuke i osposobljavanja dužan je da se pridržava ovog programa i da vodi dnevnik rada o obradjenim nacrtima sudskih odluka, drugim poslovima i aktivnostima u okviru obuke.
 
Dužnost i obaveza sudijskog pripravnika i volontera je da savjesno i odgovorno učestvuje u realizaciji programa, da poštuje Etički kodeks, Sudski poslovnik i da se pridržavaju Kućnog reda koji je istaknut na vidnom mjestu u zgradi suda.
 
VIII
 
Završne odredbe
 
Nakon okončanja pripravničkog staža ili volonterskog rada, predsjednik suda izdaje uvjerenje o dužini trajanja staža, odnosno obuke u sudu.
 
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli suda.
 
 
                                                       PREDSJEDNIK SUDA,
                     Vesna Medenica

Ostale informacije