Promocija medijacije

PROMOCIJA MEDIJACIJE U MALOLJETNIČKIM SPOROVIMA – GOVOR PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

Hotel "Crna Gora" 21.03.2011. godine

            

 

            Promocija medijacije u maloljetničkim sprovima, što je predmet današnjeg izvještavanja na ovom okruglom stolu, je veoma značajna zbog prava maloljetnih prestupnika koji kroz ciljeve sistema maloljetničkog pravosudja trebaju sačuvati svoje interese - kako pravo na život, tako i na opstanak, razvoj i nediskriminaciju, a sve u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta i Pekingškim pravilima koja obavezuju da se kroz sve procedure, pa i sudske, mora voditi računa o dobrobiti djeteta.

 

            Medijacija u maloljetničkim sporovima je vid diverzije, tj. procesa koji treba da omogući skretanje, odnosno preusmjeravanje u kome se mladi koji dodju u sukob sa zakonom tretiraju van formalnog sitema krivičnog pravosudja.

 

            Medijacija kao vid diverzionog modela mora imati vezu sa restorativnim pravosudjem uz potpunu primjenu medjunarodnih instrumenata i diverzionih modela.

 

            Restorativno pravosudje je u suštini skup načela koji usmjeravaju opštu praksu bilo koje ustanove ili grupe u tretiranju krivičnih djela. 

 

            Zašto je restorativno pravosudje značajno kod maloljetnika je upravo zbog toga što se mora stvoriti prostor za lično učešće glavnih aktera (učinioca krivičnog djela i žrtve), a takodje njihovih porodica i društvene zajednice. Medijacijom se daje šansa da učesnici u pojedinačnom dijelu zajednički donose odluku kako da se nose sa poslJedicama svog dijela i njegovim implikacijama na budućnost. No, ne treba zanemariti učešće društvene zajednice kroz postupak djelovanja medijatora koji tu zajednicu predstavljaju i aktivno saradjuju sa zakonskim institucijama. Osnov medijacije su dijalog i pregovori, a u središtu postupka je dug - odgovornost prema žrtvi, zatim mogućnost pokajanja i praštanja. Fokus je na saniranju štete nanijete društvu, u čemu društvena zajednica ima ulogu pomoćnika u restorativnom procesu.

            Nakon uspješne medijacije daje se šansa maloljetnom prestupniku na oporavak i reintegraciju, odnosno integraciju. Ono što je najbitnije u postupku medijacije jeste da učešće maloljetnika mora biti dobrovoljno.

 

            Centar za posredovanje je uz pomoć Kancelarije Unicefa u Crnoj Gori do sada imao značajne rezultate u svojim aktivnostima, kako u pogledu medijacije u sudskim procedurama - gradjanskih sporova, tako i sada kada postoji puna posvećenost na uspostavljanju kvalitetne medijacije u maloljetničkom pravosudju. Sudstvo je do sada iskazivalo punu podoršku za svaki vid diverzije, pa i ovom prilikom, smatrajući veoma značajnim da se kroz druge procedure preduzmu sve valjane radnje, a da maloljetnik ne bude izveden pred sud, uz to da se zadovolje svi postavljeni zahtjevi koje diktira svako demokratsko društvo.

 

            Na putu Vašeg potpunog uspjeha imate punu podršku crnogorskog sudstva, a i mene lično.


Ostale informacije