Reagovanje predsjednika Vrhovnog suda na novinske članke u ND "Vijesti" -DEMANT-

NEZAVISNI DNEVNIK "VIJESTI"
-zamjeniku glavnog i odgovornog urednika Nedeljku Rutoviću-
 
 
                                                                              PODGORICA
 
                                                           
           
 
            Do sada nijesam željela da Vas opterećujem bilo kakvim mojim ličnim obavještenjima i na taj način opovrgavam neistine koje se u Vašim dnevnim novinama s vremena na vrijeme plasiraju o mom profesionalnom angažmanu i o meni lično.
 
            Nijesam slučajno izvršila izbor dostave ovog demanta i priloga upravo na Vašu ličnost jer držim da imate profesionalne kredibilnosti do mjere da spoznate suštinu onoga što Vam se dostavlja i što je Vama za čitanje namijenjeno, a kasnije i za Vašu novinarsku obradu.
 
            Zadnje neistine plasirane kroz nedeljnik "Monitor" o mojoj ulozi u zataškavanju  i ignorisanju nalaza revizora madjarskog "Telekoma" dok sam bila na funkciji vrhovnog državnog tužioca, a to isto prenijele i Vaše dnevne novine "Vijesti", primorale su me iz razloga ličnog odnosa prema svom dugogodišnjem radu, iz obaveze prema instituciji na čijem sam čelu bila više od četiri godine i Vrhovnom sudu na čijem sam sada čelu, a nadasve obaveze prema svojoj porodici, da Vas upoznam sa sledećim:
 
            Nije tačno da je tužilaštvu 2007. godine dostavljen izvještaj revizora i kroz to, obaveze ispitivanja četiri konsultanska Ugovora. Tačno je da je  revizorski izvještaj završen krajem 2009. godine i dostavljen Vrhovnom državnom tužilaštvu krajem 2010. godine, kada ja nijesam bila na čelu te institucije.
 
            Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore obratila se Vrhovnom državnom tužiocu 19. jula 2006. godine, zahtjevom broj 01-/1-977/1-06, kako bi tužilaštvo u domenu svojih ovlašćenja izvršilo provjere u pravcu utvrdjivanja odredjenih činjenica i okolnosti koje su prethodile sklapanju konsultanskih ugovora (dva) izmedju "Telekom" a.d. i "Sigma  Inter Corp" od 06. aprila 2005. godine i Ugovora od 27. oktobra 2005. godine izmedju "Monet" d.o.o. i "Rawleight Trading" S.A, a koje bi u sebi sadržale osnove sumnje da prilikom sklapanja pomenutih ugovora nije ispoštovana procedura, odnosno da su napravljene zloupotrebe na štetu "Telekoma", a u korist konsultanskih kuća.
            Kako bi se preduzele radnje i utvrdile validne činjenice, zahtijevana je dostava predmetnih ugovora sa pratećom dokumentacijom, nakon čega sam kao vrhovni državni tužilac iskoristila čl. 107 Zakona o državnom tužiocu i od dekana Ekonomskog fakulteta u Podgorici zahtijevala da formira stručni tim koji će dati odgovore na sporna pitanja.
            Udovoljilo se stručnom timu, izvršena je naknadna dostava dokumentacije koji su nakon cjelovitog uvida u spise dali svoje stručno mišljenje.
            Oba konsultanska ugovora sklopljena su u skladu sa važećim pravilima.
            Iz priloženog mišljenja, nesporno se vidi  da su ugovori u cjelisti ispoštovani. Ispoštovana je procedura prilikom odabira izvršioca posla time što je prihvaćena konsultanska kuća, jer su iste imale povjerenja i reputaciju za zaključenje posla. Lica koja su zaključila posao imala su uredno ovlašćenje rukovodstva kompanije, te se sa sigurnošću može reći da nije bilo odstupanja prilikom zaključivanja ugovora.
            Iz priložene dokumentacije sa sigurnošću se može reći da je nakon ugovorenog posla i prihvatanja istog isplaćena ugovorena cijena, što i nije sporno.
            Vršeći analizu dostavljene dokumentacije, komisija nije mogla da utvrdi nijednu radnju koja bi imala elemente zloupotrebe sa stanovišta procedure zaključivanja, ugovaranja  i isplate cijene. Potpisnici ugovora imali su uredna ovlašćenja za zaključivanje ugovora i ugovori su bili odobreni od rukovodstva komapanije, isti realizovani, a potom isplaćena cijena.
 
            Cijeneći stručno mišljenje Komisije vještaka i neposrednog uvida u dostavljenu dokumentaciju, našla sam da u radnjama poslovodstva koje je preduzelo radnje sklapanja dva konsultanska Ugovora ne stoje elementi bilo kojeg bića krivičnog djela za koje bi se gonjenje preduzelo po službenoj dužnosti.
            Znači kao vrhovni državni tužilac ispitivala sam samo dva ugovora i ništa izvan toga, jer i nije od strane "Madjar telekoma" drugo i traženo.
            U Vašem nezavisnom dnevniku autor teksta "Medenica ignorisala nalaz revizora", pominje se da mi je MUP Crne Gore dostavio 2004. godine i službenu zabilješku o "Telekomu", tada državnom preduzeću, što je tačno, ali je tačno i da je Osnovni državni tužilac 25.11.2005. godine povodom te službene zabilješke zahtijevao sprovodjenje istrage pred Osnovnim sudom u Podgorici protiv odgovornih lica zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja. U saznanju sam da je novembra 2010. godine Osnovni državni tužilac u ovom predmetu odustao od daljeg krivičnog gonjenja.
            I samo još jedno, na pitanje autora ovog teksta "kako se osjeća ova ugledna pravnica kada je ovih dana demantuje prvi čovjek crnogorskog "Telekoma", mogu reći da se osjećam upravo kao ugledna pravnica koja je svoj posao radila, radi i radiće u cjelosti profesionalno, stručno, pravovremeno i efikasno.
 
            U prilog ovog obraćanja Vama koje zahtijevam da objavite u dijelu koji je boldiran, dostavljam i priloge na kompletan uvid svih preduzetih službenih radnji i službene korespodencije.
            Dokumentaciju sam dostavila i Evropskoj komisiji - ambasadoru Leopordu Maureru, kao i Ambasadi SAD-a i njenoj ekselenciji Sue K. Brown, sa obavještenjem da sam i Vašem nezavisnom dnevniku dostavila i dokumentaciju i demant.
 
            U nadi da ćemo uvijek raditi na utvrdjivanju istine ma kakva ona bila i kome štetila, srdačno Vas pozdravljam.
 
            S poštovanjem,
 
                                                                                             PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                     Vesna Medenica
 

Ostale informacije