Saopštenje

 

SASTANAK DIREKTORA NACIONALNIH INSTITUCIJA I AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA ZEMALJA ČLANICA PROCESA SARADNJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI (SEECP)

 

 

 

IZLAGANJE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

 

PRAVOSUDNA SARADNJA U PREVENCIJI I SUZBIJANJU KORUPCIJE U REGIONU

 

Uvaženi predstavnici nacionalnih institucija i agencija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala čije su zemlje članice procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), želim vas pozdraviti i u ime crnogorskog sudstva jednim svojim kratkim obraćanjem dati mali doprinos vašem nastojanju za izmjenu iskustava i dobre prakse uspostave pravosudne saradnje u prevenciji i suzbijanju korupcije u regionu, kao i sve one preventivne antikorupcijske politike i mjere u Jugoistočnoj Evropi koje imaju isti cilj.

 

Korupcija, kao zlo savremenog društva koje podriva njene moralne i ekonomske vrijednosti, prisutna je gotovo u svim civilizacijama i spada u pojmove kojima se teško denotativno odredjuje sadržaj, budući da se njeno značenje mijenja u različitom vremenskom društvenom i političkom kontekstu.

 

Uopšteno, pod korupcijom se podrazumijeva zloupotreba javne službe radi lične koristi. U svakom slučaju ona se iskazuje kao kvarenje moralnih vrijednosti društva i prikazuje se kao patološka pojava. Ono što možemo sigurno reći jeste da je to ponašanje koje je devijacija od normalnog obavljanja radne dužnosti radi lične koristi, pri čemu se krše norme radi ostvarenja ličnih interesa.

 

Ono što je bitno za pravosudje i sudski sistem jeste kako se korupcija definiše u pravnom smislu i koja su to prepoznatljiva krivična djela, o čemu ne bih ovdje izlagala jer to su već utvrdjeni standardi i svima su nam već poznati.

 

Kako su ekonomske posljedice korupcije do te mjere ugrožavajuće za svako društvo, to moramo razviti sve oblike saradnje ne bi li preventivno djelovali i suzbili je ne samo u našoj državi već i u regionu. Ne smijemo dozvoliti da korupcija postane za sve nas ozbiljan ekonomski i politički problem i dozvoliti da je gledamo kao tradiciju i svojevrsnu kulturu ponašanja. Tačno je da u pojedinim zemljama postoji tradicija podmićivanja  i to se smatra kao normalno ponašanje, medjutim ne smijemo dozvoliti da kao dio tradicije ona u svom patološkom obliku raste u novoj situaciji u moderno tržišnom ekonomskom sistemu i državi javnih službi, koja po ničemu nije nalik onome našto se tradicija poziva, jer tradicija služi samo kao izgovor i alibi onima koji je koriste.

 

Svjesni smo da je u svim našim državama pokrenuta politička akcija suzbijanja korupcije, pa je i ovaj sastanak upravo sa tim ciljem, jer svaka država želi ojačati svoje institucije koje se bave borbom protiv korupcije.

 

Zašto nas medjunarodna saradnja toliko obavezuje i što se od nje očekuje u dijelu nacionalnih institucija ne treba posebno govoriti. Dovoljno je podsjetiti da borba protiv korupcije od Rezolucije Ujedinjenih nacija preko Organizacije za medjunarodnu saradnju i razvoj i preporuka aktivnosti Svjetske banke u tom pravcu, Medjunarodnog monetarnog fonda i konačno Vijeća Evrope, koje je nakon sastanka ministara pravosudja na Malti 1994. godine formiralo multidisciplinarnu grupu za borbu protiv korupcije koja je pripremila niz krivično - pravnih, gradjanskih i upravnih mjera za suzbijanje korupcije. I mi smo okupljeni na sastanku, ovdje u Bečićima, da razmijenimo iskustva, da nadjemo najbolje modalitete saradnje, a time i rješenja za svoje sopstvene probleme.

 

U domenu presudjenja crnogorski sudovi su spremni prepoznati da je efikasnost i efektivnost postupanja po predmetima sa elementima koruptivnosti njihov glavni cilj. Ujednačiti sudsku praksu i utvrditi adekvatnu kaznenu politiku su strateški ciljevi da bi pouzdanost sudstva mogli cijeniti kroz doprinos vladavini prava.

 

Budimo svjesni i odgovorni i dajmo doprinos kako prevenciji tako i represiji.

 

U konačnom, želim vam puno uspjeha u radu.Ostale informacije