Sapštenje za javnost

Vrhovni sud Crne Gore, odlučujući po žalbama Vrhovnog državnog tužilaštva - Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, optuženih Ljuba Vujadinovića i Milana Šćekića i njihovih branilaca, te branilaca optuženih Saše Borete i Ljuba Bigovića, ukinuo je presudu Apelacionog suda Crne Gore Kžs.br.5/2013 od 02.04.2013.godine, vezano za ubistvo Slavoljuba  Šćekića - načelnika Odjeljenja za suzbijanje opšteg kriminaliteta u MUP-u Crne Gore, u vezi sa vršenjem njegove službene radnje na otkrivanju učinilaca krivičnih djela podmetanje eksplozivnih naprava u više navrata na objekat hotela "Splendid" u izgradnji, u ljetu 2005.godine, i predmet je vraćen Apelacionom sudu na ponovni postupak i odlučivanje, a u odnosu na optužene Sašu Boretu, Ljuba Bigovića, Ljuba Vujadinovića i Milana Šćekića je produžen pritvor.

Razlozi ukidanja drugostepene presude su učinjene bitne povrede krivičnog postupka iz čl.386 st.1 tač.7 i 8 ZKP i st.2 navedenog člana, a sastoje se u tome što je nejasna izreka pobijane presude u odnosu na krivično djelo iznude iz čl.250 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.20 Krivičnog zakonika, tj. vezano za dogadjaj u vezi podmetanja eksplozivnih naprava na objekat hotela "Splendid" u izgradnji. Takodje, po ocjeni Vrhovnog suda Crne Gore, u postupku donošenja, kako prvostepene, tako i drugostepene presude, nije se sudilo za krivična djela izvršena na organizovani način, odnosno iz domena organizovanog kriminala, pa se u konkretnom slučaju nijesu mogli koristiti kao dokazi obavještenja koja su specijalnom tužiocu u vrijeme vodjenja pretkrivičnog i krivičnog postupka dali Žarko Radulović i Zoran Vlaović, koji je ranije imao svojstvo zaštićenog svjedoka i na čijim iskazima su se zasnivale presude nižestepenih sudova.

Kako je na ranijem glavnom pretresu zaštićeni svjedok Zoran Vlaović saslušan pomoću uredjaja za zvučno i optičko snimanje, o čemu je sačinjen audiovizuelni snimak, nereprodukovanje audiovizuelnog snimka saslušanja svjedoka Zorana Vlaovića, na glavnom pretresu kod prvostepenog suda, imalo je uticaja na zakonito i pravilno donošenje presude, jer  je optuženom Milanu Šćekiću ranije sudjeno u odsustvu, pa je u njegovom prisustvu bilo nužno reprodukovati audiovizuelni snimak saslušanja navedenog svjedoka, kako to zakon izričito propisuje, čime je optuženom povrijedjeno pravo na odbranu garantovano čl.6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i odredbi čl.16 st.2 i čl.337 ZKP.

Prvostepeni sud je suprotno zakonskim odredbama bez saglasnosti odbrane pročitao zapisnike o ranijem saslušanju odredjenog broja svjedoka, iako je pretres držan pred drugim predsjednikom vijeća, tako da je bila dužnost prvostepenog suda da glavni pretres počne iznova i da na tomglavnom pretresu neposredno sasluša ovesvjedoke, koji su inače bili dostupni sudu, a što je takodje uticalo na donošenje pravilne i zakonite odluke, posebno kod činjenice da je optuženom Milanu Šćekiću ranije sudjeno u odsustvu.

Drugostepeni sud nije otklonio navedene povrede postupka koje su bile od uticaja na zakonito presudjenje, već je u svemu podržao stav prvostepenog suda, pred kojim su učinjene navedene povrede postupka.

Osim prednjeg, drugostepeni sud nije dao valjane razloge u pogledu ocjene bitnih žalbenih navoda branilaca optuženih, a u presudi drugostepenog suda u pogledu nekih odlučnih činjenica postoji znatna protivrječnost izmedju onog što se navodi u razlozima te presude o sadržini isprava i zapisnika datih u postupku i samih tih isprava i zapisnika.

Kod učinjenih bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, koje drugostepenu presudu čine nezakonitom i predstavljaju razlog za njeno ukidanje, Vrhovni sud Crne Gore je našao da je preuranjeno ocjenjivanje žalbenih navoda državnog tužioca i branilaca optuženih u pogledu ocjene pravilnosti i potpunosti činjeničnog utvrdjenja nižestepenih sudova, a ovo posebnokod činjenice što se obavještenja Žarka Radulovića i Zorana Vlaovića, koja su data pred specijalnim tužiocem moraju prethodno izdvojiti iz spisa predmeta jer nijesu pravno valjani dokazi na kojima se može zasnivati presuda u ovoj krivično pravnoj stvari.

Detaljniji razlozi Vrhovnog suda Crne Gore sadržani su u pisano izradjenoj odluci koja je sa spisima predmeta danas, 20.05.2014.godine, dostavljena Apelacionom sudu Crne Gore.

Ostale informacije