SEMINAR NA TEMU

“Podrška podizanju odgovornosti  sudskih, tužilačkih i policijskih institucija putem upotrebe komunikacionih strategija i razvoja službi za odnose sa medijima i informisanje ”
Hotel „Maestral“  22.04-24.04.2015., Budva
 


IZLAGANJE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA
 
 
Savremeno demokratsko društvo i njegove tekovine nameću praćenje trendova u oblasti komunikacija i oblikovanja javnog mnjenja, kao još jednog načina priznanja ljudskih prava i njihovog poštovanja. Svaki građanin ima pravo na informaciju. Imajući u vidu značaj sudskih odluka, njihovo determinantno dejstvo u mnogim sferama života, nesumnjiv je značaj informacija koje se građanima plasiraju od strane sudova. U tome postoji dvostruk interes- sudstvo na taj način doprinosi oblikovanju sopstvene reputacije, a istovremeno se ostvaruje pravo javnosti na informaciju.
 
U tom smislu, nesumnjiv je značaj jedne ovakve obuke za lica koja se bave odnosima sa medijima, i sudovi u njoj nalaze svoj interes da njihovi portparoli steknu veći stepen profesionalne kredibilnosti i stručnosti u sferi oblikovanja informacija koje se medijima dostavljaju. Odgovornost je i na predstavnicima medija, te je i njihova dodatna profesionalna obuka za prijem informacija od sudova i njihovo oblikovanje, od nesumnjive važnosti. Prema tome, svima je u interesu osposobljavanje lica za odnose sa javnošću da pruže informaciju, a novinara da tu informaciju na pravi način plasiraju javnosti. To posebno važi za informacije o radu sudova, jer su one takve prirode da zahtijevaju pravničko znanje da bi bile shvaćene, pa se kroz ovakvu obuku može doći do toga da informacija bude obrađena tako da bude prijemčiva i razumljiva za  laičku javnost. Odgovornost za to je na portparolima sudova ali i na medijima.
 
Transparentnost rada sudova je imperativ; aktivnosti sudova i rezultati njihovog rada mogu i trebaju biti približeni građanima, civilnom sektoru i međunarodnoj zajednici. Vrhovni sud u tom smislu može biti model postupanja, kako za nižestepene sudove, tako i za ostale državne organe. Kompleksnost odnosa sa javnošću podrazumijeva kako direktnu komunikaciju, tako i komunikaciju sa masovnim medijima, i to je način na koji sud stvara svoju reputaciju organa čiji je rad dostupan i otvoren. Na tom fonu, Vrhovni sud organizuje Konferencije za medije na kojima ostvaruje direktnu komunikaciju sa novinarima, a sa druge strane kroz aktivnosti zvaničnog sajta sudova, medijima su u svakom trenutku dostupne informacije o svim aktivnostima sudova, ročištima, odlukama i svemu onome što svaki građanin ima pravo i interes da zna. Sem komunikacije sa medijima, svojevrsna komunikaciona strategija Vrhovnog suda su i Dani otvorenih vrata, na kojima kao predsjednik Vrhovnog suda organizujem susrete sa predstavnicima diplomatskog kora i sa crnogorskim studentima, gdje se upoznaju sa radom crnogorskog sudskog sistema. Svi crnogorski sudovi imaju lica koja su zadužena za odnose sa javnošću, i nesumnjivo je da što se više radi na planu transparentnosti rada sudova, to samim tim i raste odgovornost sudske grane vlasti, jača i odgovornost svakog sudije pojedinca.
 
Mi se jačanja odgovornosti ne plašimo, već naprotiv, idemo joj u susret i sami činimo da bude još veća. S tim u vezi, zbog negativne percepcije koju mediji stvaraju o radu sudova, nekada svjesno, a nekada bez te namjere, naročito kada su u pitanju predmeti koji su pod posebnom pozornošću javnosti, uskoro će se započeti sa audio snimanjem završnih riječi branilaca, tužilaca i javnog objavljivanja odluke suda i njenog obrazloženja u takvim predmetima, kao i ditribucijom takvih audio zapisa medijima. Prema tome, sudovi inoviraju metode pristupa javnosti, i ne smatramo da je u sadašnjem trenutku dovoljno da sudska presuda govori sama za sebe. Ona mora javnosti biti predstavljena na za laike razumljiv način. Time će se podići i odgovornost medija, jer više neće biti samo jednostranog informisanja, jer se činjenice neće moći ignorisati, i javnost će moći da stekne sliku o radu sudova na osnovu objektivnih parametara. Na kraju, kako bi se ovi naši planovi realizovali u praksi, lica zadužena za komunikaciju sa medijima i predstavnici medija moraju biti profesionalno obučeni i odgovorni za posao koji obavljaju. Ovakva vrsta obuka ide u prilog uzajamno korisnih odnosa, kako sudova, tako i drugih državnih organa, sa medijima. Od toga svi možemo imati samo korist, jer u krajnjem, pravo je građanina da zna, a obaveza svih nas je da pružimo pravu informaciju.
 
 
PREDSJEDNIK  SUDA
Vesna Medenica

Ostale informacije