SUDSKA KONTROLA UPRAVE NA ZAPADNOM BALKANU


Regionalna konferenncija ReSPE i Upravnog suda Crne Gore, Podgorica, 22. novembar 2016 ,  09.00 h,  Kongresni centar Hotela Premier

 
Izlaganje predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice


 Poštovana Direktorko ReSPE, gđo Sekulović,
 Uvažena predsjednice Upravnog suda, gđo Lakočević,
 Kolege sudije,
 Dame i gospodo,
 
 • Imam čast i zadovoljstvo da pozdravim učesnike dvodnevne Regionalne konferencije o sudskoj kontroli uprave na Zapadnom Balkanu.   
 • Ovom prilikom posebno pozdravljam goste Konferencije iz Republike Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Albanije, Republike Makedonije i Republike Kosovo.
 • U savremenom crnogorskom upravnom pravu, Vrhovni sud Crne Gore ima veliku ulogu u rješavanju upravnog spora. Naime, protiv pravosnažne odluke Upravnog suda može se podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Vrhovnom sudu, koji zahtjev ima pravnu prirodu žalbe kao redovnog pravnog sredstva. Na taj način, sudska kontrola upravnih akata obezbijeđena je kroz dvije sudske instance: Upravnog suda, a potom i Vrhovnog suda, kao najvišeg suda u Crnoj Gori.
 • Svakako da je u današnjem vremenu izazov pružiti pravnu zaštitu tih prava u razumnom roku, međutim, prilikom ocjene tog pitanja, saveznik Vrhovnom sudu u odlučivanju u tom pogledu je dobra praksa Evropskog suda za ljudska prava.
 • Vrijeme je i pravo mjesto da podijelim sa vama da je Vrhovni sud stekao status posmatrača u Asocijaciji državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija Evropske unije, koja ima za cilj promociju i jačanje upravnog sudstva širom EU, a jedan od benefita koje Crna Gora kao posmatrač uživa, jeste mogućnost učestvovanja u programu razmjene sudija u zemljama članicama EU. Upravo ti kontakti u razmjenama iskustva i informacija, doprinose širenju temeljnih načela evropskog upravnog prava, poput načela legitimnih očekivanja i mnogih drugih.
 • Uporedo sa načelima evropskog upravnog prava, razvio se i pojam “dobre uprave”, koji se javlja kao koncept modernizacije uprave, što podrazumijeva redefinisanje rada uprave i odnosa između građana i uprave i promociju pravičnosti u njihovim odnosima.
 • Sa konceptom dobre uprave usko je povezano i pravo građana na slobodan pristup informacijama koje su u posjedu državne uprave. Zapravo, na primjeru slobodnog pristupa informacijama najbolje se uočava razvojni trend jednog prava u demokratskom društvu, koje je u relativno kratkom periodu evoluiralo od “situacije činjenja puke usluge pojedincu od strane institucija koje su koristile svoje diskreciono pravo”, u jedno osnovno pravo koje pripada pojedincu. Samim tim, u članicama Evropske unije, podrazumijeva se da shodno tome bude obezbijeđena transparentnost rada organa državne uprave, a ništa manje se ne očekuje i od država kandidata za članstvo.
 • Danas se u Evropi transparentnost i otvorenost uprave prepoznaju kao osnovno pravo pojedinca i ključna komponenta demoktratskog društva. Tome svakako teži i Crna Gora, što je prepoznato od strane Evropske komisije u posljednjem izvještaju o napretku, u kojem je ocijenjeno da će pored reformi državne uprave koja je i dalje u toku, pravni okvir upravnog sudstva biti osnažen novim usvojenim zakonima. Složićete se, da jedino zakoni koji kontinuirano prate usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, doprinose efikasnoj i kvalitetnoj sudskoj kontroli uprave.
 • Dozvolite da vas podsjetim da je svima nama poznato da su pred državama Zapadnog Balkana stajali teški izazovi u modernoj istoriji. Međutim, svjedoci smo burnog reformskog talasa koji je zahvatio ovaj prostor i donio sa sobom uspostavljanje dobre saradnje sudova i drugih institucija na regionalnom niviou.
 • U prilog tome svjedoči upravo održavanje ove Konferencije, i to u godini u kojoj Crna Gora obilježava deceniju obnove nezavisnosti i hiljadu godina državnosti. Ova Konferencija je još jedna u nizu događaja održanih u svjetlu decenije evropskog puta crnogorskog sudstva, ali istovremeno je i posebna, jer je njen povod rasprava o temi, koja tek treba da dobije na svojoj punoj snazi i širini. Iz tog razloga, toplo pozdravljam održavanje ove Konferencije i želim učesnicima uspješan rad.
 • I na kraju, sudska kontrola uprave ni u kom slučaju nije neprijateljska u odnosu na moć aparata državne uprave, već naprotiv, ona ga može samo osnažiti dajući legitimitet osporenim odlukama. Sa druge strane, sudska kontrola je takođe i garant prava građana na državnu upravu u njenom najboljem izdanju, zbog čega sudije prilikom primjene novog Zakona o upravnom sporu, moraju biti na visini svog sudijskog zadatka.
 • Hvala na pažnji!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostale informacije