Ujednačenost sudske prakse u radu crnogorskih sudova

Sastanak sa predsjednicima odjeljenja sudske prakse nižestepenih sudova, Hotel "Hilton", Podgorica

09. 03. 2018.

Predsjednica Odjeljenja sudske prakse Dušanka Radović i predsjednik Odjeljenja za praćenje sudske prakse ESLJP i prava EU Miraš Radović održali su danas sastanak sa predsjednicima odjeljenja sudske prakse nižestepenih sudova.

 
Sastanak je održan u cilju realizacije mjere iz Plana rada Vrhovnog suda Crne Gore za 2018. godinu i poštovanja ustavne obaveze obezbjeđenja jedinstvene primjene zakona od strane sudova i potvrda je kontinuiranog napora Vrhovnog suda u pozivanju nižestepenih sudova na ujednačenost sudske prakse i praćenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP)

Povod za sastanak je predstavljanje Izvještaja o primjeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u praksi Vrhovnog suda Crne Gore, koji je značajan instrument za dalji razvoj sudske prakse i efektivne primjene Evropske konvencije.
 

Sudije prvostepenih i drugostepenih sudova imale su priliku da razmijene mišljenja i iskustva stečena u radu, kao i da iznesu svoje stavove o izazovima u primjeni standarda Evropske konvencije, a naročito onih koji se odnose na ujednačenost sudske prakse.

Na kraju sastanka, prepoznata je potreba za održavanjem kvartalnih sastanaka i donijete su određene preporuke u pravcu unaprjeđenja konzistentnosti sudske prakse.

Sastanak je organizovan uz podršku Horizontalnog programa Programske kancelarije Savjeta Evrope, u okviru projekta "Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unapređenje pirmjene sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou" (FILL).
 
Kabinet predsjednice

Ostale informacije