UVODNO IZLAGANJE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA CRNE GORE VESNE MEDENICE

Uvažene dame i gospodo,
cijenjeni Predsjedniče države, gospodine Vujanoviću,
Vaše ekselencije,
predsjednici i zamjenici vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope,
dragi gosti,
 
Vrhovni sud Crne Gore, crnogorsko sudstvo i ja u funkciji predsjednika Vrhovnog suda i Sudskog savjeta iskazujemo veliko zadovoljstvo što upravo imam priliku kao domaćin pozdraviti učesnike ovako značajne Konferencije - moje uvažene kolege predsjednike i zamjenike 16 vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope, kao i bivše predsjednike Vrhovnih sudova Republike Srbije, gospodju Natu Mesarović i Republike Albanije gospodina Thimja Kondija, koji su dali veliki doprinos trajanju ove Konferencije i bitno uticali na njen kvalitet.

Moram sa posebnom pažnjom pozdraviti po prvi put učešće Vrhovnog suda Ruske Federacije, koga na današnjoj Konferenciji predstavlja zamjenik predsjednika Anatoli Tolkačenko.
 
Crna Gora je mala država, ali su njena stremljenja velika, ljudi dobronamjerni sa toplim srcem, iskrenom dušom i željama, ništa više i ništa manje od svih Vas koji ste danas ovdje, a to je da imamo potpunu vladavinu prava u razvijenom demokratskom društvu, gdje pravni poredak pruža potpunu zaštitu svim gradjanima.

Uvažene kolege dobro došli u našu, a ovih dana i u vašu Crnu Goru.

Institut Centralnoevropske i azijske pravne inicijative (CEELI) je jedna snažna medjunarodna profesionalna zajednica reformatora koji se zalažu za vladavinu prava, u kojoj zajednici smo i mi svi danas ovdje prisutni.

Zajedno sa Institutom želimo biti u istini i pravni i pravi, reformatori u svojim zemljama, želimo ojačati razvoj demokratskih institucija, tržišne ekonomije i poštovanje ljudskih prava.
 Zato mi dozvolite da pozdravim rad CEELI Instituta i njegove predstavnike.

Ova Konferencija će dati prostora da mi predsjednici povedemo raspravu i interaktivni dijalog o zajedničkim pitanjima od vitalnog značaja za naše sudove i za funkcionisanje sudske vlasti.

Svaka Konferencija ima svoje ciljeve, pa i ova, a sa prvim od njih ćemo početi - nezavisnost pravosudja, nastaviti i sa drugim ciljevima kao što je napredovanje u karijeri, transparentnost u imenovanju sudija, trajnost njihovih mandata, uslovi rada u pravosudju, nadležnosti, nadalje bavićemo se i sudskom administracijom, odnosima sa izvršnom vlašću, resursima i u konačnom, strukturom grana vlasti i njihove podjele.

Nezavisnost pravosudja je od ključne važnosti u svakom demokratskom društvu i jedino se kroz nezavisno pravosudje mogu uživati Konvencijska prava, izmedju ostalog, prava na pošteno i javno sudjenje od strane stručnog, nezavisnog i nepristrasnog suda, osnovanog u skladu sa zakonom.

Nezavisnost sama po sebi ne može opstati ako to već nije ustavna garancija, onda možemo imati nepristrasan sud koji ne smije imati neprimjerenih uticaja, sud sa punim ovlašćenjima da sudi po svim pitanjima koja se tiču dijeljenja pravde.

No i pravosudje nije bez obaveza, jer ono mora da poštuje i pomaže realizaciju ciljeva drugih institucija u državi i obratno.
 
Sami nosioci sudske vlasti moraju izbjegavati čak i formiranje percepcije neprimjerenog ponašanja u svim svojim aktivnostima i pored toga što imaju pravo na iste osnovne slobode kao i ostali gradjani.
 
Sistem hijerarhijske uredjenosti pravosudja ili pak razlike u funkciji ili položaju ne mogu da imaju uticaja na proces donošenja odluka u samom pravosudju.

Samo sam naznačila neke od principa nezavisnosti pravosudja u Centralnoj i Istočnoj Evropi, a sve ostalo će biti predmet trodnevnog  rada Konferencije.

Tri dana trajanja ove Konferencije i njen dalji opstanak i razvoj zavisi od nas predsjednika. Mi predsjednici vrhovnih sudova moramo činiti ono što se od nas očekuje i da na tom putu ne oklijevamo, jer važni zadaci mandata nas pozivaju da sačuvamo samostalnost i nezavisnost sudske vlasti, njenu efektivnost i efikasnost i da učinimo sudsku vlast pouzdanom i dostupnom svakom gradjaninu.

Ovdje smo u konačnom da pronadjemo način i da ispunimo ovaj zadati cilj. 

Ostale informacije