ZAKLJUČCI KONFERENCIJE ZA SUDIJE

01. 10. 2012.

"Predmeti organizovanog kriminala i korupcije-ocjena dokaza"
 
27,28. i 29.septembar 2012.
 
Hotel "Maestral", Pržno - Budva, Crna Gora
 
Na konferenciji sudija kojoj su prisustvovali sudije Vrhovnog suda Crne Gore, Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, sudije Viših sudova u Crnoj Gori - sudije koji rade u Specijalizovanim odjeljenjima i sudije Specijalizovanog odjeljenja Višeg suda u Beogradu, donijeti su sledeći:
 
ZAKLJUČCI
 
I Da se predloži izmjena Krivičnog zakonika u pogledu definicije kriminalne organizacije tako što će ista biti kraća i jasnija. Postojeća definicija je opširna, a u praksi je teško dokazati elemente potrebne za postojanje kriminalne organizacije kako je to propisano važećim Krivičnim zakonikom. Novom definicijom treba napraviti jasnu razliku izmedju kriminalne organizacije i kriminalnog udruživanja radi lakše primjene Krivičnog zakonika.
 
II Da se predloži izmjena Zakonika o krivičnom postupku u pogledu roka za potvrdjivanje optužnice tako što će vijeće u roku od 15 dana, a u složenim predmetima u roku od mjesec dana od prijema optužnice, donijeti rješenje kojim se optužnica potvrdjuje.
 
III Da se predloži izmjena Zakonika o krivičnom postupku u pogledu sporazuma o priznanju krivice tako što bi se isti primjenjivao na sva krivična djela nezavisno od visine propisane kazne za odnosno djelo.
 
IV Da se predloži izmjena tarifnog broja 13 Advokatske tarife tako što bi se brisala tačka 1 navedenog člana, a naknada za obavljeni razgovor advokata sa okrivljenim u pritvoru, odnosno u zatvoru, bila bi obuhvaćena tarifnim brojem 17.
 
V Predloženo je da se u bliskoj budućnosti organizuju seminari na temu pravno nevaljanih dokaza, pranja novca i proširenog oduzimanja imovine.
 
VI Takodje, predloženo je da bi bilo korisno napraviti studijsku posjetu sudovima u SAD kako bi se sudije upoznale sa praktičnom primjenom instituta sporazuma o priznanju krivice.
 

Ostale informacije