Evropski sud za ljudska prava

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je međunarodni ugovor kojim se države članice Savjeta Evrope obavezuju da će obezbijediti osnovna građanska i politička prava svojim građanima, ali i svakome ko se nađe u njihovoj nadležnosti. Potpisana je 4. novembra 1950. godine, u Rimu, a na snagu je stupila 1953. godine.

Da bi se obezbedilo poštovanje obaveza iz Evropske konvencije, 1959. godine ustanovljen je Evropski sud za ljudska prava. Ovaj Sud odlučuje o predstavkama pojedinaca ili država u kojima se navodi da je došlo do povrede prava zagarantovanih Evropskom konvencijom.
 

Od 1998. godine, Sud zasijeda kao stalni sud, pa mu se fizička lica mogu direktno obraćati. Stoga, Sud prati poštovanje ljudskih prava za 800 miliona Evropljana u 47 država članica Savjeta Evrope koje su ratifikovale Konvenciju.

Sjedište Evropskog suda je u Strazburu, Francuska, u Zgradi ljudskih prava. 

Više detalja o Evropskom sudu za ljudska prava možete naći u brošuri Savjeta Evrope: http://sudovi.me/podaci/vrhs/dokumenta/6480.pdf