IZLAGANJE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

04. 10. 2012.

IZLAGANJE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA NA VI GODIŠNJEM SASTANKU MEDJUNARODNOG UDRUŽENJA ANTIKORUPCIJSKIH ORGANA (IAACA)
 
KORUPCIJA I ULOGA PRAVOSUDJA U
BORBI PROTIV KORUPCIJE
6.10.2012.
Kuala Lumpur, Malezija
 
 
 
            Poštovane dame i gospodo,
            uvažene kolege,
            presjedavajući i organizatori ove značajne konferencije,
 
 
            Izuzetno i posebno cijenim mogućnost i datu priliku da na ovoj konferenciji dam svoj mali i skromni doprinos raspravi o korupciji kao zlu savremenog poretka i na razne načine vječitoj borbi protiv njene uspostave i trajanja.
 
            Crnogorsko pravosudje je na kraju jednog reformskog ciklusa iz kog je izašlo ojačano u smislu dobijanja pune samostalnosti, nezavisnosti, efektivnosti i efikasnosti, kao prepoznatljivom modelu svog ostvarivanja sudijske funkcije.
 
            Crnogorsko pravosudje i njegovi doista zahtjevni izazovi kako u svakodnevnom radu tako i u već okončanoj prvoj fazi reforme i nastupajućim obavezama u pregovaračkom procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i neprekidna borba protiv korupcije u svim segmentima društva sa već uspješnom borbom protiv organizovanog kriminala, su teme, a ujedno i aktivnosti, koje su svakodnevna preokupacija nosilaca sudijske funkcije.
 
            U postupku recesije koja nužno dovodi do komplikovanih i složenih društvenih sukoba izuzetan značaj se daje pravosudju u cjelini, a time i sudskoj vlasti. Svjesni smo da ni u jednom trenutku ne smijemo zaboraviti da se baš svaki sudski postupak od onog kojeg cijenimo malim značajem do najeksponiranijeg prepoznaje kao izuzetno značajan za pojedinca i zajednicu.
 
            Zbog značaja same sudske vlasti i kroz njeno djelovanje zaštite svih osnovnih sloboda i prava gradjana, sudska vlast je pod posebnim režimom pažnje i provjere, kritike domaće, ali sada i strane stručne, političke i opšte javnosti.
 
            U takvom ambijentu koji nije kreiran od sudske vlasti i njenih nosilaca korupcija je u većoj ili manjoj mjeri prepoznata u svim segmentima društvenog djelovanja i kao takva je jedan veoma opasan podrivač, obzirom što je podrazumijevamo kao nezakonito korišćenje društvenog i državnog položaja pojedinaca, njihove moći radi sticanja sopstvene koristi.
            Tradicionalni moral i njegova nezaobilaznost u sistemu ustupaka i datih poklona različito se manifestuje u zavisnosti od sistema i sredina, pa treba naći načina kako da se taj nezaobilazni dio tradicionalnog morala ipak eliminiše.
 
            Odgovornost nosilaca javne funkcije je u civilizovanim zemljama pravilo, a greške u njihovom privatnom životu ne mjere se istim aršinom kao kod običnih ljudi, jer njihove greške imaju posebnu težinu i posebno su  izložene kritici. 
 
            Standardno je da je za korupciju teško pribaviti dokaze pa se mnoge korupcionaške afere razriješe sudom javnosti, čak i kada nije bilo dovoljno čvrstih dokaza. Mnogo je teži sud javnosti i time moralna odgovornost od eventualne krivične odgovornosti.
 
            Uloga pravosudja u borbi protiv korupcije je višestruka.
 
            Brzo i efikasno postupanje u predmetima koji imaju elemente koruptivnosti, ujednačenje sudske prakse u izrečenim kaznama i upućivanje jasne poruke o neizbježnosti kažnjavanja svakog počinioca, čime će se postići specijalna i generalna prevencija.
 
            Medjutim, kako se boriti sa korupcijom u sopstvenim redovima? Mišljenja sam da prvo moramo s otvorenim i argumentovanim raspravama govoriti o korupciji u sudstvu i nikada tvrditi da je nema i nikada tvrditi da je nikada više neće biti.
 
            Drugo, preduzećemo mjere koje će sprečavati opasnost od nastale korupcije i koje će onemogućavati svaku buduću korupciju.
 
            Treće, kroz Kancelariju za prijavu korupcije u sudstvu njeno transparentno djelovanje približiti učesnicima u sudskom  postupku, koruptivnost kao skrivenu radnju koja nije uvijek lako prepoznatljiva.
 
            U crnogorskom sudstvu uveliko traju mjere za sprečavanje i prepoznavanje korupcije. Uspostavljena je kao što sam rekla Kancelarija za prijavu korupcije i svi sudovi na vidnim mjestima koja su dostupna svakoj stranci, javno, preko pamfleta, pozivaju da se prijavi korupcija, čak i anonimno i bez mogućnosti eventualnih sankcija i posledica.
 
            Više sudija je pravosnažno osudjeno za preduzete radnje koje imaju elemente koruptivnosti, a da bi mogli sagledati i kaznenu politiku mogu reći da je jedan sudija Višeg suda za par desetina hiljada eura osudjen na sedam godina zatvora.
 
            Vrijeme je kada moramo razviti sve mehanizme koji će omogućiti finansijsku nezavisnost sudija, koji moraju rješavati najteže sudske sporove, a i one o kojima se raspravlja o počiniocima korupcije, a koji ne biraju sredstva da prije početka sudskog postupka i za vrijeme trajanja postupka, utiču na donošenje sudske odluke.
            Nacionalna komisija za borbu protiv korupcije i organizvanog kriminala je tijelo koje svakodnevno prati veliki broj državnih institucija koje na bilo koji način u svojim odlukama značajno utiču na fukcionisanje cjelokupnog sistema privrede i finansijskih tokova. Prate i rad sudova u njihovoj efikasnosti, ažurnosti i efektivnosti, a naročito Uprava za antikorupcijsku inicijativu koja prima anonimne prijave o koruptivnosti državnih činovnika.   
 
            Kroz mjesečno izvještavanje javnosti se pruža prilika da ocijeni i procijeni ulogu pravosudja u borbi protiv korupcije i uspješnosti te borbe, a nosiocima sudske vlasti ostaje da odmjeravaju u kojoj mjeri su ocjene argumentovane ili zlonamjerne.
 
            Ovakve konferencije za svakog znače veliko iskustvo i višestruko su značajne. Iskustva su svuda različita, a uvijek sa jednim ciljem-imati što uspješniju borbu protiv korupcije i prihvatiti modele koji su uspješniji od onih koje nacionalno zakonodavstvo i praksa već primjenjuju.
 
            Da zaključim, pravosudje ima dvojaku ulogu-zadatak:
 
            Prvi-konkretnim se akcijama odrediti prema negativnoj pojavi zvanoj korupcija, bez obzira u kojem se ona obliku pojavi ili se već javlja u bilo kojem dijelu društvenih odnosa ili sudske vlasti, sprečavati je, otkrivati je i konačno kažnjavati je.
 
            Drugi-brzo i efikasno djelovati kroz postupke pred sudovima u onim predmetima u kojima se odlučuje o konkretnim slučajevima prijavljenih i optuženih počinioca krivičnih djela korupcije.
 
            Mislim da ćemo se u zajedničkom imenitelju svi na kraju naći da na putu uspješne borbe protiv korupcije su stalni izazovi, da je i mali pomak veliki pomak i da ne treba stati, već pokazati da ovakve konferencije ujedinjuju i želju za uspjehom i nadu da će do njega doći.
 
            Sa tom željom, želim se još jednom zahvaliti domaćinima na uspješno organizovanoj konferenciji i svim učesnicima na posevećenoj pažnji.
 
           
 
                                                    PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA CRNE GORE
                                                                                         Vesna Medenica
 
           
 
           
 
 

Ostale informacije