Specijalistička obuka na temu "Transnacionalni organizovani kriminal: Oblici i nove dimenzije modrenog kriminala".

16-20.04.2018, Tirana, Albanija

Na Policijskoj akademiji u Tirani održana je obuka na temu "Transnacionalni organizovani kriminal: Oblici i nove dimenzije modrenog kriminala".

Obuci su prisustvovali predstavnici Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije, a organizovana je od strane OEBS-a (OSCE).

Osnovni cilj obuke je unapređenje znanja iz oblasti Sybercrime-a, kao i buduća obuka trenera za ovu oblast, kako bi kasnije ti isti treneri bili u mogućnosti pružiti obuke drugim službenicima Uprave policije, tužiocima i sudiijama.

Obuku je realizovao instruktor OSCE-a Rainer Franosch, Leitender Ministerialrat / Senior Ministerial Counsellor.

Polaznici obuke su imali priliku da se upoznaju s osnovnom terminologijom koja se odnosi na Syber kriminal, sa akcentom na različite praktične primjere.
 

FATF/OSCE/MONEYVAL Radionica za sudije i tužioce

26-27.03.2018, Strazbur, Francuska

Na radionici održanoj 26-27. marta 2018. godine, sudije i tužioci su razmjenjivali iskustva, izazove i najbolje prakse u istragama i krivičnom gonjenju učinilaca krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorizma, kao i u postupku trajnog oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Radionicu su zajednički organizovali Međunarodno tijelo za borbu protiv pranja novca (FATF), Komitet za evaluaciju mjera za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Strazburu, u Savjetu Evrope - zgrada Agora.

Sastav crnogorske delegacije: sudija Višeg suda u Bijelom Polju, Sanja Konatar, specijalna tužiteljka u Specijalnom državnom tužilaštvu, Mira Samardžić i savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore, Ksenija Jovićević.

Tužioci i sudije su podijelili svoja iskustva povodom izazova sa kojima se suočavaju tokom istrage i krivičnog gonjenja za krivična djela pranja novca i finansiranja terorizma, kao i trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Takođe su podijelili primjere kako da prevaziđu ove izazove i razgovaraju o efikasnim mehanizmima i dobrim praksama. Stručnjaci su posebno ukazali na važnu ulogu JIT-ova (zajednički istražni timovi), njihov značaj u borbi protiv prekograničnog kriminala, kao i na implementaciju Varšavske konvencije.

Radionicu su otvorili predsjednik FATF-a, Santiago Otamendi, generalni direktor za ljudska prava i vladavinu prava Vijeća Evrope, Christos Giakoumopoulos, predsjednik MONEYVAL-a, Daniel Thelesklaf i koordinator aktivnosti OEBS-a za rješavanje transacionih prijetnji, Rasa Ostrauskaite, koji su istakli važnost događaja i doprinosa podsticanju saradnje.

Predsjedavajući FATF-a, gospodin Santiago Otamendi i predsjednik MONEYVAL-a, Daniel Thelesklaf, zajedno su predvodili radionicu. Radionica se sastojala od tri sesije, s obzirom na ključne teme izazova i dobrih praksi: istraživanje i gonjenje učinilaca krivičnih djela pranja novca; slučajevi finansiranja terorizma; i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.
U svakoj sesiji, eksperti su imali kratke prezentacije, koje su bile praćene otvorenom diskusijom na kojoj su učesnici dijelili stručna mišljenja. Prvu dnevnu sesiju su obilježile prezentacije tužilaca iz Velike Britanije, Kanalskih ostrva (Jersey i Guernsey), Ostrva Man i Holandije. U daljoj diskusiji, panelisti i učesnici su razgovarali o uzajamnoj pravnoj pomoći i izazovima sa kojima se suočavaju.
Pored toga, učesnici su raspravljali o imovinskoj koristi, koja je stečena kriminalnom djelatnošću, o privremenom i trajnom oduzimanju, a nakon što su učesnici iz Švajcarske, Švedske, Kanade, Kazahstana i Regionalne inicijative za borbu protiv korupcije, iznijeli svoje prezentacije.

Najbolje prakse i izazovi u istrazi i procesuiranju krivičnih djela finansiranja terorizma su nastavljene sa primjerima iz Njemačke, Estonije i Izraela. Ključni aspekt u ovoj oblasti odnosi se na uprave za sprovođenje zakona i obaveštajne agencije koje sakupljaju i dele informacije, sa naglaskom na to kako da koriste ove podatke kao dokaze u krivičnom gonjenju učinilaca krivičnih djela. Učesnici su bili saglasni da se susrijeću sa ozbiljnim izazovima u korišćenju obavještajnih podataka uprava za sprječavanje pranja novca, kao formalnih dokaza u postupku.

Tokom drugog dana diskutovalo se o uticaju odredbi Varšavske konvencije i međunarodnoj pravnoj pomoći u istragama povodom krivičnih djela pranje novca. Holandski tužilac je pružio dragocjenu prezentaciju o jednom predmetu pranja novca, u kojem su korišćeni dobri istraživački alati.
Nakon ove prezentacije, učesnici tri sesije su se ponovo okupili, kako bi usvojili završne preporuke. Svi učesnici su bili jednoglasni - rad sudija i tužilaca je presudan za uspostavljanje stabilnih i efikasnih institucija, poštovanje vladavine prava, principa integriteta i transparentnosti, koji su stubovi borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Sudije i tužioci moraju raditi zajedno i sarađivati na efikasan način, kako bi se suprotstavili ovoj specifičnoj vrsti kriminala.

Iz tih razloga, argentinsko predsjedništvo FATF-a je pokrenulo globalni program informisanja tužilačkih službi i sistema krivičnog pravosuđa. Ova inicijativa ima za cilj razmjenu znanja o iskustvima, izazovima i najboljoj praksi u istragama i gonjenju učinilaca krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorizma, te trajnom oduzimanju prihoda od kriminala.

Ove radionice predstavljaju priliku za prikupljanje iskustava stručnjaka o izazovima i poteškoćama sa kojima se suočavaju istražni organi. Radionica je doprinijela poboljšanju međunarodnog dijaloga u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Predsjedništvo FATF-a će u junu 2018. godine, objaviti izvještaj o ishodima ove inicijative, sa fokusom na faktore koji mogu dovesti do efikasnijeg sistema za gonjenje i oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

Specijalistička obuka na temu "Dark Web and Virtual Currencies Basic"

12-16.02.2018, Tirana, Albanija

Osnovni cilj obuke je unapređenje znanja iz oblasti Sybercrime-a i buduća obuka trenera za ovu oblast, kako bi kasnije isti bili u mogućnosti edukovati druge službenike Uprave policije, tužioce i sudije.

Obuku su realizovali instruktori OSCE-a i EUROPOLA-a Alexander Malyshau, OSCE Secretariat Transnational Threats Department i Alexander Gutwin, EUROPOL Cybercrime Centre, a istoj su prisustvovali predstavnici iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije.

Na obuci su obrađene sledeće teme:

- Uvod u internet
- Šifrovanje i anonimnost
- Istraživanje Dark Web-a
- Virtuelne valute
- Upoznavanje sa terminom bitkoin
- Bitkoinska ekonomija
- Bitkoin adresa, bitkoin novčanici, transakcije
- Bitkoin analize
- Praktična vježba kreiranja bitkoin novčanika i transakcije
 
Predavači i instruktori, te njihov pristup i odnos prema polaznicima obuke, značajno su doprinjeli kvalitetu obuke, budući da su isti kroz neposredne prezentacije i slučajeve prenosili znanje o navedenim temama. Kako je glavni cilj projekta obuka nekoliko trenera, predstavnik Vrhovnog suda je imao priliku da se upozna s osnovnom terminologijom koja se odnosi na Dark Web i virtuelne valute (bitkoin). Treneri određeni ispred svake zemlje učesnice nastaviće dalju kontinuiranu obuku, a sve sa ciljem prenosa stećenog znanja drugim službenicima Uprave policije, tužiocima i sudijima.

Studijska posjeta OLAF-u, EUROJUST-u i EUROPOL-u

3-8.12, 2017, Strazbur i Brisel

Crnogorska delegacija je primila važne praktične informacije o radu Olaf-a, Eurojust-a i Europol-a, koje predstavljaju solidan osnov za planiranje aktivnosti usmjerenih na intenziviranje saradnje s institucijama EU koje su posjećrne, posebno preko oficira za vezu sa Eurojust-om i Europol-om. Studijska posjeta je doprinijela širenju znanja o ovim važnim institucijama EU i njihovim nadležnostima. Na taj način stvorena je kompletna slika i razjašnjena specifična uloga svake institucije i njenog instrumenta.

Pored sticanja ovog opšteg znanja, predstavnici sudstva su imali priliku da shvate mogućnosti i pogodnosti saradnje s institucijama. Veoma koristan je bio sastanak sa crnogorskim oficirima za vezu, putem kojih nadležne vlasti prenose svoje zahtjeve i razmjenjuju podatke. Činjenica da Europol ima efikasne instrumente u finansijskim istragama je vrijedna informacija, imajući u vidu značajnu funkciju suda u finansijskoj istrazi u kojoj se prikupljaju podaci i dokazi o imovini, zakonitim prihodima i troškovima života imaoca, a koji su državnom tužiocu potrebni za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi. Pored umrežavanja, ovi neformalni skupovi na radnim večerama su pružili priliku da se predstavnici sudstva detaljnije upoznaju sa projektom Eurol-a II i da uspostave čvrst temelj za dalju saradnju s institucijama EU.

Okrugli sto “Dobre prakse i izazovi u izgradnji i radu službi za podršku oštećenima i svjedocima”

28.11.2017, Beograd, Republika Srbija

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima iz Beograda, organizovala je okrugli sto ”Dobre prakse i izazovi u izgradnji i radu službi za podršku oštećenima i svjedocima”, sa ciljem razmjene iskustava  u izgradnji i funkcionisanju Službi za podršku oštećenima i svjedocima u zemljama regiona, kao i da se predstave primjeri najbolje prakse.
 
U prvoj  sesiji predstavljen je rad državne Službe za zaštitu žrtava u Holandiji, koja predstavlja primer razvijene, efikasne i dobro organizovane službe. Prezentacija je obuhvatila kako organizaciono-administrativne aspekte (osnivanje i razvoj Službe, izvori i načini finansiranja, teritorijalna dostupnost, kriterijumi specijalizacije i edukacije za rad u Službi, saradnja sa drugim organizacijama i službama itd.), tako i materijalne aspekte rada (vrste podrške koju Služba nudi, kategorije žrtava koje imaju pravo na podršku, na koji način se srijeću Služba i žrtva kojoj je potrebna pomoć, kratkoročna i dugoročna podrška, i sl.).  

U daljem toku rada, predstavljene su Službe za podršku oštećenima, žrtvama i svjedocima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, koje su počele da se razvijaju u slično vrijeme, ali u različitim pravcima, a podrška se prije svega pružala žrtvama i svjedocima ratnih zločina, da bi se kasnije proširila (i još uvijek se širi) na žrtve i svjedoke drugih krivičnih dela. Predstavnice službi za podršku oštećenima, žrtvama i svjedocima iz ove tri države su dale uporedni prikaz nastanka, organizacije i načina rada svojih institucija i predstavile su glavne prednosti i izazove koji određena organizacija rada donosi, kao i pozitivna iskustva i dobre prakse.  

Zaključci ovog okruglog stola koji mogu poslužiti kao smjernice za budući razvoj crnogorskih Službi za podršku oštećenima i svjedocima su :

-Potrebno je kontinuirano ulaganje napora kako bi  se unaprijedio rad Službi i kako bi se one „izborile za svoje mjesto“;
-Jačanje kapaciteta Službi ( stručno i tehničko);
-Obezbijediti vidljivost Službi i usluga koje one pružaju putem raznih vidova komunikacije (mediji sastanci, promocija i sl);
-Stalno upućivanje oštećenih i svjedoke na  Informator za žrtve i svjedoke;
-Jačati svijest žrtava o mogućnostima  besplatne pravne pomoći;
-Svaka žrtva zahtijeva poseban tretman prilagođen njenim specijalnim karakteristikama i potrebama;
-Za dalji razvoj Službi je bitno razumijevanje problematike od strane raznih aktera u sistemu;
-Senzibilisanost osoba zaduženih za pružanje podrške je od ključne važnosti za zadobijanje povjerenja žrtve. Nekada i samo prisustvo osobe od povjeranja koja prati žrtvu kroz postupak dosta znači;
-Redovno održavanje sastanaka i uvezivanje i saradnja  sa ostalim institucijama je veoma bitna.