Javni oglas za prijem pripravnika u sudovima

09. 11. 2017.

CRNA GORA
VRHOVNI SUD
 
I Su br. 268/17
Podgorica, 3.11.2017.
 
 
Na osnovu čl.30 i 60 Zakona o sudovima ("Službeni list CG", br. 11/2015), čl.17 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16) i Plana potrebnog broja pripravnika u sudovima na nivou Crne Gore Su I br.322/16 od 27.12.2016. godine,
 
VRHOVNI SUD CRNE GORE
objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U SUDOVIMA
 
 
1. Pripravnik/ca,
Izvršilaca: 103, na određeno vrijeme, od tri godine.
- Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK-a (VII nivo kvalifikacije obrazovanja), Pravni fakultet.
- Položen ispit za pripravnike
 
Javni oglas za prijem pripravnika objavljuje se za sledeće sudove:
 
1. Osnovni sud Bar – 4 pripravnika/ce
2. Osnovni sud Berane – 4 pripravnika/ce
3. Osnovni sud Bijelo Polje – 5 pripravnika/ce
4. Osnovni sud Danilovgrad – 2 pripravnika/ce
5. Osnovni sud Žabljak – 1 pripravnik/ca
6. Osnovni sud Kolašin – 2 pripravnika/ce
7. Osnovni sud Kotor – 6 pripravnika/ce
8. Osnovni sud Nikšić – 6 pripravnika/ce
9. Osnovni sud Plav – 1 pripravnik/ca
10. Osnovni sud Podgorica – 13 pripravnika/ce
11. Osnovni sud Rožaje – 2 pripravnika/ce
12. Osnovni sud Ulcinj – 2 pripravnika/ce
13. Osnovni sud Herceg Novi – 3 pripravnika/ce
14. Osnovni sud Cetinje – 2 pripravnika/ce
15. Privredni sud Crne Gore – 6 pripravnika/ce
16. Upravni sud Crne Gore – 4 pripravnika/ce
17. Viši sud Bijelo Polje – 6 pripravnika/ce
18. Viši sud Podgorica – 14 pripravnika/ce
19. Sud za prekršaje Budva - 4 pripravnika/ce
20. Sud za prekršaje Podgorica - 9 pripravnika/ce
21. Sud za prekršaje Bijelo Polje - 4 pripravnika/ce
22. Viši sud za prekršaje Crne Gore - 3 pripravnika/ce
 
 
Potrebna dokumentacija:
 
- Prijava u kojoj je naznačeno ime i prezime, adresa, e-mail, kontakt telefon kandidata/tkinje i naznaka suda za koji se kandidat/kinja prijavljuje.
- Dokaz o završenom četvorogodišnjem programu na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku studiranja).
- Uvjerenje o položenom ispitu za pripravnike izdato od Ministarstva pravde Vlade Crne Gore.
- Uvjerenje o državljanstvu.
- Fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte).
- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.
- Izvod iz evidencije ličnog kartona nezaposlenog lica (izvod izdaje Zavod za zapošljavanje Crne Gore).
 
Potrebna dokumentacija u zatvorenoj koverti podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu:
 
Vrhovni sud Crne Gore
Njegoševa ulica br.10
81000 Podgorica
sa naznakom za javni oglas za prijem pripravnika u sudovima
 
Vrhovni sud vodi računa o ostvarivanju prava na srazmjernu zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica iz kog razloga se zainteresovani kandidati o navedenom mogu izjasniti u prijavi na javni oglas.
 
Za sve bliže informacije kontakt osoba u Vrhovnom sudu je Aneta Ljuljanaj, tel: 020/665-390, e-mail: aneta.ljuljanaj@sudstvo.me.
 
NAPOMENA: Kandidati koji su studijski program na Pravnom fakultetu završili po Bolonjskom procesu dužni su da dostave diplomu/uvjerenje s osnovnih i specijalističkih akademskih studija. Kandidati koji su pravni fakultet završili u inostranstvu dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave.
 
 
PREDSJEDNICA SUDA
VESNA MEDENICA