Stručni referati predsjednice Vrhovnog suda

- "Krivičnopravni aspekti zloupotrebe droga", Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Crne Gore, 2000.
- "Okviri krivičnopravne reakcije na nasilje u porodici", 2001.
 -"Krivica i njeno mjesto u sistemu krivičnog prava"- Crnogorska revija za krivična prava i kriminalnu politiku br.1/2009
-"Sporazum o priznanju krivice"
-"Reforma Crnogorskog sudstva, strateški ciljevi budući izazovi"- Dani sudstva 2010
-"Sudstvo danas"
-"Evropski izazovi i strateška stremljenja"
-"Vrhovni sud kao garant zaštite ljudskih prava", Dani sudstva 2011
-"Vladavina prava sudska vlast i evropski izazovi"
-"Sudska zaštita ljudskih prava-uspostavljeni koncept i značaj sudske zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori s osvrtom na LGBT osobe"
- "Vladavina prava, sudstvo danas i evropski izazovi", Dani sudstva 2014.
- "Pravo na pravično suđenje  - član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima kroz praksu i primjenu u crnogorskom sudstvu, Dani sudstva 2014.
 
- III Regionalna konferencija za tužioce iz Centralne i Istočne Evrope i Centralne Azije, Odesa, 2007: "Nezavisnost tužioca"
- U Varšavi, 4-5. juna 2007, na Konferenciji evropskih tužilaca, referat na temu  "Međunarodna saradnja na polju krivičnog pravosuđa",
- III Regionalna konferencija za tužioce iz Centralne i Istočne Evrope i Centralne Azije od 17. do 19. oktobra 2007. godine u Odesi, Ukrajina, govor na temu: "Nezavisnost tužioca u sudskom postupku i poštovanje suda".
- IX Međunarodni samit o transnacionalnom kriminalu i postdiplomskim seminarima, 25-27. Oktobra, u Monaku, izlaganje na temu: "Transnacionalni kriminal s osvrtom na organizovani kriminal i pranje novca".
- II Godišnja konferencija i Generalni sastanak Međunarodnog udruženja antikorupcijskih organa (IAACA) u Indoneziji - Bali, 21-24. novembra 2007. godine, izlaganje na temu: "Uloga antikorupcijskih organa".
- Generalna skupština sudskih savjeta, 22- 23. maja, u Budimpešti, referat na temu “Mjesto i uloga Evropske mreže sudskih savjeta u produbljivanju evropskog područja pravde”.
- U Bukureštu, 22-23. septembra 2008, Međunarodna konferencija sudskih savjeta, izlaganje na temu: "Nezavisnost sudstva u Crnoj Gori".
- U organizaciji OSCE-a seminar o ljudskim pravima, 12-14. maja 2009. godine, u Varšavi, izlaganje na temu „Jačanje vladavine prava u oblasti OEBS-a, sa posebnim fokusom na efikasno upravljanje pravosuđem“.
- U Indiji, Lucknow-u, u organizaciji City Montessory škole, 11-14. decembra 2009, X Medjunarodna konferencija šefova pravosuđa svijeta, izlaganje na temu: "Primjenjivo svjetsko pravo i efikasno globalno upravljanje su svakodnevna potreba za očuvanje budućnosti dva biliona djece i generacija koje će se tek roditi".
- U Mađarskoj, Siofok, 17-20. oktobra 2010, V Međunarodna Konferencija sudskih savjeta Zapadnog Balkana, referat na temu: "Izbor sudija i sudijska karijera, kao i izbor članova sudskog savjeta".
- Konferencija o trgovini ljudima, 23.09.2010. Budva, referat na temu: "Trgovina ljudima-globalni problem-regionalni mehanizmi".
- Regionalna konferencija o reorganizaciji mreže sudova, 15-17. novembar 2010, referat "Reorganizacija mreže sudova u CG".
- Konferencija u Danilovgradu, RESPA, 20.01.2011, referat "Nezavisnost pravosuđa".
- U Češkoj, Prag, 7- 9. jula 2011. Konferencija šefova pravosuđa Istočne Evrope u CEELI Institutu, referat na temu: "Rješavanje zaostalih predmeta".
- Regionalna Konferencija, Pržno, 8-10. novembar 2011, referat: "Profesionalizam i etika u sudskim vještačenjima".
- Regionalni okrugli sto za institucije koje se bave obukom sudija, Podgorica, 19-20.12.2011, referat "Obuka sudija".
- Konferencija o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, Podgorica, 20.04.2011, referat: "Čl. 6-Pravo na pravično suđenje i čl. 10-Sloboda izražavanja".
- Referat "Promocija medijacije u maloljetničkim sporovima", Podgorica, 21.03.2011. godine.
- Kuala Lumpur, Malezija, VI Godišnja skupština i Generalni sastanak Međunarodnog udruženja antikorupcijskih organa (IAACA), 3-07.10.2012. godine, referat "Korupcija i uloga pravosuđa u borbi protiv korupcije".
- Okrugli sto o diskriminaciji, u organizaciji NVO "Ekvista", 3.04.2012, referat "Zabrana diskriminacije".
- Okrugli sto na Cetinju, 26. april 2012, referat "Postojeća zakonska regulativa i iskustva u praksi u vezi sa zaštitom djece i maloljetnika žrtava seksualnog zlostavljanja".
- Rejkjavik, Island, 11-13. april 2013, Konferencija o zaštiti ljudskih prava i međunarodnom pravu, referat "Zaštita ljudskih prava".
Promocija Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), 16.12.2013, Podgorica, referat "Uloga institucija u primjeni Konvencije".
- Nacrt strategije reforme pravosuđa 2014-2018, stručni referat 23.12.2013, Podgorica.
- Prvi regionalni forum vladavine prava za Jugoistočnu Evropu, Budva, 28-29. mart 2014, AIRE Centar iz Londona.
- Referat "Jačanje vladavine prava i ljudskih prava u Crnoj Gori kroz osnaživanje žena i osoba s invaliditetom pri korišćenju pristupa pravdi", Podgorica, 4.06.2014.
- Simpozijum o međunarodnom pravu i ljudskim pravima na Cetinju, 8-9. jul 2014, referat "Interdisciplinarna analiza uloge međunarodnog prava u promovisanju ljudskih prava".
- Godišnja konferencija o kulturalnoj diplomatiji – svijet bez zidova, Berlin, 7-10.11.2014. referat „Ljudska prava i njihova zaštita ruši sve zidove“.
- Godišnja konferencija o kulturnoj diplomatiji - "Izgradnja Mostova mira i pomirenja u vremenu velike globalne nesigurnosti", Berlin, 11-13.11.2015.

- Okrugli sto "Regionalna saradnja u krivičnim stvarima", Tirana 2-4.03.2016.
- Međunarodna naučna konferencija UCG, "Reforma pravnog sistema Crne Gore - Pravosuđe i temeljna prava", Podgorica, 27.10.2017.
- Dani sudstva, "Sudska vlast danas nakon opsežnih reformi", Budva, 29.10.2017. 
- Regionalna konferencija „Sloboda izražavanja i internet“, Budva, 2.11.2017.