Dani crnogorskog sudstva 2010

Referat predsjednika Vrhovnog suda na Danima crnogorskog sudstva: Reforma crnogorskog sudstva strateški ciljevi

06. 03. 2012.

Vrijeme pred nama zahtijeva odgovore na ključna pitanja razvoja jednog demokratskog društva u uslovima završene tranzicije koja pored opštih reformi podrazumijeva i transformaciju pojedinih sektora, pri čemu sudska vlast ima izuzetno značajnu ulogu u ostvarivanju ovih procesa. Uloga suda i sudske vlasti počiva na ustavnim načelima obnovljene države i suštinski sa sobom nosi vrlo visok stepen odgovornosti, naročito ako se ima u vidu da nova državnopravna pozicija Crne Gore korenspondira s obavezom integracije države u medjunarodni pravni poredak i sljedstveno tome prihvatanjem načela standarda koji su imanentni takvom pravnom poretku.

Reformski procesi u državi doprinose poboljšanju ukupnog funkcionisanja sudstva, a pogotovo sprovodjenje i realizacija mjera iz Akcionog plana za implementaciju strategije reforme pravosudja 2007-2012. Da bi se ispratila postavljena dinamika u ostvarivanju kvalitetnih promjena sudovi i sudije moraju kontinuiranim zalaganjem i aktivnostima biti aktivni inicijatori kvalitetnih reformskih promjena u sudskoj vlasti, što su i bili.

 

Cijenim neophodnim da Vam dam kratki prikaz procesa Reforme crnogorskog pravosudja u proteklom periodu i prikaz mjera koje su preduzete u pravcu uspostave samostalnog, nezavisnog, pouzdanog, efikasnog i efektivnog sudstva.

Najznačajnije mjere koje su preduzete da se ostvare značajni rezultati, kako u domenu smanjenja zaostatka na rješavanju starih predmeta tako i u uspostavljanju potpune ažurnosti rješavanjem svih vrsta složenih predmeta su sledeće:

 

* delegacija predmeta iz sudova koji su bili preopterećeni u sudove koji su bili manje opterećeni i koji su bili ažurni,

* upućivanje sudija iz sudova koji su ostvarivali potrebnu ažurnost u sudove koji su iskazali neažurnost i koji su imali preveliki broj predmeta,

* uveden je rad subotom kada su se radile sudske odluke,

* rad nakon isteka radnog vremena,

* uvedeni su obavezni sastanci sa predsjednicima svih sudova u Crnoj Gori jednom mjesečno gdje se utvrdjuju planovi i programi za rješavanje zaostalih predmeta, utvrdjuju rokovi i prioriteti za pojedine vrste krivičnih djela kao što su organizovani kriminal i korupcija, trgovina narkoticima i trgovina ljudima, pranje novca, nasilje u porodici i gradjenje gradjevinskih objekata bez gradjevinske dozvole, za šta je bilo obavezno svakomjesečno izvještavanje,

* angažovanje stručnih lica - sudija Vrhovnog suda u penziji koji su pomagali redovnim sudijama u obradjivanju odluka,

* primjena Zakona o zaštiti sudjenja u razumnom roku, gdje su primljena 73 kontrolna zahtjeva i svi zahtjevi su riješeni, kao i 13 tužbi za pravično zadovoljenje,

* donošenje novog Pravilnika o orjentacionim mjerilima, gdje je povećana norma o broju završenih predmeta po nosiocu sudske funkcije,

*i zmijenjen je sudski Poslovnik time što se morala napraviti evidencija starih predmeta vodeći računa o danu podnošenja tužbe i danu podnošenja zahtjeva za sprovodjenje istrage i svi predmeti gdje je postupak trajao više od dvije godine bili su u crvenom omotu, čime su imali prioritet u rješavanju,

* donošenje nove odluke o broju sudija čime je utvrdjen veći broj izvršilaca, odnosno sudijskih mjesta u Vrhovnom, Apelacionom i dva Viša suda,

* rad Sudskog savjeta u punom kapacitetu, sa preduzimanjem ovlašćenja utvrdjenih Ustavom i zakonom, izbor sudija koji je izmješten izvan Parlamenta, tako da su procedure i postupak sprovedeni najduže u roku do 40 dana čime su na jedan brz i kvalitetan način popunjena upražnjena sudijska mjesta. Raspisano je 27 oglasa za 115 mjesta, izabrano je 106 nosilaca sudijske funkcije od kojih i 15 predsjednika sudova, a proceduru je prošlo 353 kandidata. Sudsku zaštitu na odluke Sudskog savjeta iskoristila su dva kandidata i nijesu uspjeli u sporu. 18 sudija je privremeno udaljeno od vršenja sudijske funkcije zbog počinjenog krivičnog djela i postupka koji su bili u toku. Četvoro sudija je razriješeno, a četvoro sudija je stavilo zahtjev za prestanak sudijske funkcije dok je postupak za razrješenje trajao, jednom sudiji je prestala funkcija zbog toga što je osudjen na bezuslovnu kaznu zatvora, a protiv 13 sudija je pokrenut disciplinski

postupak,

* otvorena je Kancelarija za prijavu korupcije u sudstvu i njen rad učinjen transparentnim, a ojačana je i Kancelarija za pritužbe gradjana što je uslovilo pojedina razrješenja i disciplinske postupke prema sudijama,

* afirmisan je rad Centra za edukaciju koji je imao 75 aktivnosti i mnogo se kroz programske šeme uradilo na kvalitetnijoj obuci i pogotovo inicijalnoj koju pohadjaju stručni saradnici, a koja traje 9 mjeseci i koja je dala rezultate kao veoma kvalitetan vid obuke sa boljim uspjehom kandidata za aplikaciju za sudijska mjesta,

* svi predmeti u žalbenim sudovima iz 2009. godine, predmeti u Upravnom sudu i postupci po vanrednim pravnim ljekovima u Vrhovnom sudu, završeni su zaključno sa 30. aprilom ove godine. Smanjen je rok postupanja po žalbama sa prosječnih 3 godine i 7 mjeseci, na vrijeme od 3 do 5 mjeseci,

* pojačana medjunarodna saradnja za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i po prvi put po predlogu Vrhovnog suda i u njegovoj organizaciji održana je Prva Regionalna konferencija predsjednika Vrhovnih sudova i generalnih tužilaca republika bivše Jugoslavije,

* na kraju 2008. godine imali smo 243 odluke koje su pravosnažne u predmetima s elementima koruptivnosti, a da bi na kraju 2009. godine imali 499 predmeta završenih od čega 398 pravosnažnih,

* od riješenih 9 predmeta organizovanog kriminala na kraju 2008. godine imali smo samo jednu pravosnažnu presudu, a na kraju 2009. godine već završenih 23 predmeta, od čega je 12 odluka bilo pravosnažno,

* jedan predmet ratnih zločina je presudjen, dva su u završnoj fazi, a u jednom slučaju glavni pretres je tek počeo,

* po prvi put imamo pravosnažne zatvorske kazne i to ne mali broj za krivično djelo gradjenje gradjevinskih objekata bez dozvole čime se postiže puna svrha kažnjavanja, kako generalna tako i specijalna prevencija, čime se želi sačuvati prostor od divlje gradnje i devastacije,

* najznačajniji projekat Vlade Crne Gore - Ministarstva za informaciono društvo jeste uvodjenje informaciono komunikacionih tehnologija u pravosudju (PRIS) tako da su svi sudovi umreženi postavljeni novi računari, serveri i trenutno se u bazi podataka evidentiraju svi predmeti s elektronskim šifrovanjem i elektronskom dodjelom,

* u Vrhovnom sudu oformljeno je Odeljenje od trojice iskusnih sudija koji će pratiti praksu Suda za ljudska prava u Strazburu i sve odluke toga suda sa brošurama već su dostupne sudijama preko sajta Vrhovnog suda,

* Vrhovni sud izdaje svoj godišnji Bileten sa zbornikom svih važnih odluka iz svih materija što služi za ujednačavanje sudske prakse,

* sudski dani su po prvi put ustanovljeni kao radni i u vremenu njihovog održavanja, 29. i 30. oktobra, mnoge sudije učestvuju i daju doprinos sa svojim referatima u postavljanju pravne problematike i otvorenih pravnih i procesnih pitanja,

* medijacija kao vid alternativnog rješavanja sporova je podsticana i od strane Vrhovnog suda, učinjeni su značajni napori da se u sudskim zgradama obezbijede smještajni prostori za medijatore, tako da je 60 % od svih ponudjenih predmeta putem medijacije završeno ili oko 12. miliona eura spornih potraživanja,

* transparentnost je bitan segment u ostvarivanju sudske vlasti i dostupnosti podataka javnosti tako da su uspostavljene web stranice Vrhovnog, Apelacionog, Upravnog i dva Viša suda i gotovo sve odluke se nalaze na pomenutim sajtovima,

* Sekretarijat Sudskog savjeta takodje ima svoj kvalitetan i ažuriran sajt,

* uspostavljena je Služba podrške svjedocima - oštećenima u predmetima ratnih zločina, a u cilju bolje podrške uradjen je vodič - brošura sa svim potrebnim podacima,

* kroz akciju "Otvorena vrata" u Vrhovnom sudu organizuju se posjete studenata Pravnog fakulteta kojima se predočava sistem organizacije crnogorskih sudova, njihova nadležnost, postupak ostvarivanja sudske zaštite, očekivanja i rezultati,

* po prvi put usvojen je Kodeks sudijske etike koji utvrdjuje etička načela i pravila ponašanja sudija kojih se sudije moraju pridržavati radi očuvanja, afirmacije i unapredjenja dostojanstva i ugleda sudije i sudstva,

* u projektu sa OSCE-om prate se sudjenja i već je u toku drugi dvogodišnji period tako da su zapažanja nosioca projekta bila veoma bitna i od koristi sudskoj vlasti da se uočene slabosti otklone,

* na kraju 2009. godine ostalo je nešto više od 10.000 starih predmeta koji potiču iz 2008. i ranijih godina, što je uporediti sa Hrvatskom kojoj je ostalo 800 hiljada ili sa Srbijom, koja po jednom nosiocu sudijske funkcije ima 25 hiljada predmeta, posve zanemarljiv broj,

*sa početka 2009. godine sudije su bila zadužene sa 797 predmetom, riješile 696 i ušle u 2010. godinu sa 101 predmetom.

 

Koji su efekti svih preduzetih mjera pokušaću predočiti preko prikaza pregleda rada Viših sudova za 2007. godinu kada su ukupno riješili 10.216 predmeta, u 2009. godini 22.749, neriješeno 2007. godina 8.268, predmeta, 2009. godine 3.235 u procentima 44,73 %, odnosno 12,38 %,

*Vrhovni sud 2007. godine riješio je 1.338 predmeta, 2009. godine 3.483 predmeta, Apelacioni sud 1473. predmeta 2007. godine, odnosno 2.008. predmeta 2009. godine, Upravni sud 2007. godine 1.801, 2009. godine 2.682 predmeta riješena,

* pooštrena je kaznena politika time što je smanjen broj uslovnih osuda sa 67 % iz 2007. godine, na 56 % u 2009. godini, odnosno povećan broj izrečenih novčanih kazni sa 7,13 % na 11,66 % , odnosno zatvorskih sa 25,87 % na 32,30 %.

* konstatuje se u prvih devet mjeseci veći priliv predmeta u gradjanskoj materiji od 7 - do 23 %, u višoj nadležnosti do 47 %, kao i Upravnom sudu u Apelacionom, a u Vrhovnom oko 27 %,

* primjenom Zakonika o krivičnom postupku i izmještanjem istrage iz nadležnosti sudova za sada specijalizovanih u domenu nadležnosti specijalnog tužioca smanjiće se broj predmeta u sudovima, a potpunom implementacijom Zakonika o krivičnom postupku doći će do značajnog smanjenja. Primjena instituta sporazuma o krivici doprinijeće efikasnijem postupku.

I dalje moramo izgradjivati i poštovati principe efikasnosti, jačati odgovornost za blagovremeno i efikasno postupanje u predmetima, a sve u cilju obezbjedjenja pune jednakosti i zaštite prava interesa gradjana u postupcima pred sudom.

 

I pored svega na kraju nam ostaje 12 strateških ciljeva Akcionog plana Sudskog savjeta:

* unaprijediti postupak imenovanja sudija,

* obezbijediti finansijsku nezavisnost sudova i Sudskog savjeta,

* ojačati kapacitet Sudskog savjeta,

* unaprijediti postupak za utvrdjivanje disciplinske odgovrnosti

sudija,

* ojačati povjerenje javnosti u Sudski savjet i sudije,

* unaprijediti mehanizme za ocjenjivanje sudija i stručnih saradnika,

* informatizacija mreže sudova,

* racionalizacija mreže sudova,

* poboljšati efikasnost sudskih postupaka,

* obezbijediti stručno usavršavanje za sudije, stručne saradnike i pripravnike,

* osigurati dostupnost sudova,

* unaprijediti statističke i druge sisteme izvještavanja.

 

Normativna komisija Sudskog savjeta već je uradila pisanu inicijativu izmjena Ustava Crne Gore koje se odnose na način izbora predsjednika Vrhovnog suda, broja i sastava Sudskog savjeta i načina njihovog izbora, zatim izmjene Zakona o sudovima, Zakona o Sudskom savjetu i Poslovnika Sudskog savjeta i to sve samo sa jednim ciljem - sačuvati potpunu samostalnost i nezavisnost crnogorskog sudstva. Najbitniji strateški cilj jeste obezbijediti finansijsku nezavisnost

sudova i Sudskog savjeta, koja nezavisnost je uslov svake nezavisnosti, a time poboljšati materijalni položaj kako nosilaca sudske funkcije tako i materijalni položaj stručno saradničkog kadra te svih službenika i namještenika kojima su lični dohodci nedovoljni za minimum egzistencije.

U Crnoj Gori 57 sudija nema riješeno stambeno pitanje, podstanari su i budžet participira u novčanim izdvajanjima za zakup. Ovo je podatak koji mora da zabrine jer gotovo svaki peti sudija nema riješeno stambeno pitanje.

 

I da zaključim, na unutrašnjem planu sudska vlast je konačno prevazišla sopstvene slabosti, prije svega u jačanju povjerenja gradjanja u rad sudova, a onda i u jačanju unutrašnjih kapaciteta i podizanju kvaliteta rada svakog nosioca sudijske funkcije, ali ostaje najznačajnija uloga u opštoj demokratizaciji društva, a posebno u ustanovljavanju pravnog poretka koji obezbedjuje jednakost gradjana pred zakonom i vladavinu prava u Crnoj Gori kao pravnoj državi.

I sve ovo ne bez

 

*velikog napora Ministarstva pravde na prijedlozima zakona radi bržih i efikasnijih sudskih procedura,

* Parlamenta koji je te zakone relativno brzo usvajao,

* izuzetno dobre i kvalitetne saradnje sa Upravom policije,

* ogromnog uloženog truda državnih tužilaca koji su pokazali punu

posvećenost profesiji,

* bez advokata i njihove neizostavne stručne pomoći,

* bez Forenzičkog centra i bitnih forenzičkih analiza izvještaja,

* sudskih vještaka, bez čije stručne pomoći ne bi se moglo doći do

 valjanih i zakonitih sudskih odluka,

* bez Sudskog savjeta koji je radeći u punom kapacitetu pravovremeno slijedio zahtjeve sudija i crnogorskog sudstva na putu njihovih postavljenih programskih ciljeva,

* i konačno i sve ovo ne bez Vas moje drage sudije koji uložiste izuzetan napor i svojim rezultatima ukazaste da je crnogorsko sudstvo pouzdan partner u procesu uspostave vladavine prava i učvršćivanja temelja pravne države zašto ste zaslužili aplauz.