Odjeljenja i vijeća Vrhovnog suda:

KRI­VIČ­NO ODJE­LJE­NJE
 
Pred­sjed­nik odje­lje­nja: Radule Kojović
Za­mje­nik predsjednika odeljenja: Petar Stojanović
 
Kri­vič­no odjeljenje:
           
Vesna Medenica - predsjednik vijeća
Radule Kojović - zamjenik predsjednika vijeća
Petar Stojanović - član
Miraš Radović - član
Stanka Vučinić - član
Svetlana Vujanović - član.         
 
Sudije krivičnog odeljenja sude i u predmetima za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina.
 
Vijeće za maloljetnike čine sudije
 
Radule Kojović - predsjednik vi­je­ća
Petar Stojanović - za­mje­nik pred­sjed­ni­ka vi­jeća
Svetlana Vujanović – član
Stanka Vučinić - član
Miraš Radović - član.
 
Vi­je­će za od­lu­či­van­je po zahtjevu za zaštitu zakonitosti protiv odluka vijeća Vrhovnog suda (član 24. stav 10. ZKP) či­ne:
           
sudije iz Krivičnog odjeljenja koje nijesu učestvovale u donošenju odluke vijeća Vrhovnog suda. Vijeće se dopunjava sudijama iz Građanskog odeljenja. 
 
Predmeti se dodjeljuju u rad bez odlaganja, elektronskom dodjelom predmeta (čl. 89 st.1 Zakona o sudovima), a uzimaju u rad redom kojim su primljeni (čl. 45 st.1 Zakona o sudovima).
 
Pred­sjed­ni­ci vi­je­ća vode knji­ge vi­je­ćan­ja.
 
 
GRA­DJAN­SKO ODJE­LJE­NJE
 
Pred­sjed­nik odje­lje­nja: Radoje Orović
Za­mje­nik predsjednika odeljenja: Julka Badnjar
 
Gra­djan­sko odje­lje­nje:
 
Radoje Orović - pred­sjed­nik odje­lje­nja
Julka Badnjar - za­mje­nik pred­sjed­ni­ka odje­lje­nja 
Dušanka Radović - član
Vesna Begović - član
Natalija Filipović - član
Branimir Femić -  član
Dragica Milačić - član
Rada Kovčević - član
Radojka Nikolić - član 
Nataša Božović - član i
Ranka Vuković - član.
 
Gra­djan­sko odje­lje­nje či­ne dva građanska vi­je­ća i vijeće za privredne sporove.
 
Prvo građansko vi­je­će:
 
Natalija Filipović -  predsjednik  vijeća
Branimir Femić - zamjenik predsjednika vijeća
Julka Badnjar - član
Rada Kovačević  - član i
Radojka Nikolić - član.
 
Dru­go građansko vi­je­će:
 
Radoje Orović - pred­sjed­ni­k vi­je­ća
Vesna Begović - zamjenik predsjednika vijeća 
Dušanka Radović - član
Dragica Milačić -  član 
Nataša Božović - član i 
Ranka Vuković - član.
 
Vijeće za privredne predmete:
 
Julka Badnjar - predsjednik vijeća
Branimir Femić - zamjenik predsjednika vijeća
Radojka Nikolić - član
Rada Kovačević -  član i
Natalija Filipović - član.
 
Predmeti se dodijeljuju u rad bez odlaganja, metodom slučajne dodjele predmeta (čl. 89 st.1  Zakona o sudovima), a uzimaće se u rad redom kojim su primljeni (čl. 45 st.1 Zakona o sudovima).
 
Ka­da se u gra­djan­skim pred­me­ti­ma sudi u vi­je­ću tro­ji­ce su­di­ja, sa­stav vi­je­ća odredjuje predsjed­nik odje­lje­nja, pri čemu treba voditi računa o ravnomjernom učešću svih sudija u sudjenju.
             
Pred­sjed­ni­ci vi­je­ća vo­de knji­ge vi­je­ćan­ja.
 
U Građanskom odjeljenju formiraju se dva građanska vijeća za predmete Višeg suda i to:
 
Prvo građansko vi­je­će za predmete Višeg suda
 
Natalija Filipović, predsjednik vijeća
Julka Badnjar, član
Branimir Femić, član i
Radojka Nikolić, član.
 
Drugo građansko vi­je­će za predmete Višeg suda:
 
Rada Kovačević  - pred­sjed­nik vi­je­ća
Vesna Begović –član 
Dragica Milačić – član i
Ranka Vuković - član.
 
 
UPRAV­NO ODJE­LJE­NJE
 
Sreten Ivanović - pred­sjed­nik odjeljenja
Stanka Vučinić - za­mje­nik pred­sjed­ni­ka odjeljenja  i
Hasnija Simonović - član.
 
Vijeće će popunjavati jedan sudija iz građanskog odjeljenja koga odredi predsjednik upravnog odjeljenja a u slučaju odsutnosti jednog od članova ovog vijeća, vijeće će popunjavati sudija Rada Kovačević.
 
Pred­sjed­nik vi­je­ća vo­di knji­ge vi­je­ćan­ja.
 
 
ODJE­LJE­NJE SUD­SKE PRAK­SE I PRAVNE INFORMATIKE
 
Odje­lje­nje sud­ske prak­se:
 
Dušanka Radović - pred­sjed­nik odje­lje­nja
Julka Badnjar - zamjenik predsjednika
Radule Kojović – član 
Natalija Filipović - član
Miraš Radović - član
Sreten Ivanović - član i
Radoje Orović - član.
 
Odje­lje­nje (za praćenje) sud­ske prak­se Evropskog suda za ljudska prava i prava Evropske unije:
 
Miraš Radović -  pred­sjed­nik odjeljenja
Radule Kojović - zamjenik predsjednika odjeljenja
Vesna Begović - član.
 
Re­dak­ci­ja Bil­te­na Vr­hov­nog su­da:
 
Dušanka Radović -  glav­ni i od­go­vor­ni ured­ni­k
Radule Kojović - zamjenik  glav­nog i od­go­vor­nog  ured­nika
Stanka Vučinić - član
Vesna Begović - član
Miraš Radović - član
Dubravka Božović - urednik u redakciji
Ljiljana Milić - urednik u redakciji
Sanja Boreta - sekretar redakcije.
 
Ru­ko­vo­di­o­ci evi­den­ci­je sud­ske prakse:
 
Radule Kojović - kri­vič­no odje­lje­nje
Dušanka Radović - gra­đan­sko odje­lje­nje
Julka Badnjar  - građansko odje­lje­nje i
Stanka Vučinić - uprav­no odje­lje­nje.
 
 
Vi­je­će za rje­ša­van­je su­ko­ba nad­le­žno­sti iz­me­dju sudova u parničnim i privrednim sporovima
 
Vi­jeće za rje­ša­van­je su­ko­ba nadležnosti iz­me­dju su­dova:
 
Radoje Orović - pred­sjed­nik vi­je­ća,
Julka Badnjar - zamjenik predsjednika vijeća i
sudija izvjestilac.
Pred­sjed­nik vi­je­ća vo­di knji­ge vi­je­ćan­ja.
 
Vi­je­će za odlučivanje po tužbi za pravično zadovoljenje
 
Miraš Radović - predsjednik vijeća
Radojka Nikolić - zamjenik predsjednika vijeća i
Svetlana Vujanović - član.
 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti sudije Miraša Radovića, mijenjaće ga sudija Rada Kovačević.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti sudije Radojke Nikolić, mijenjaće je sudija Dragica Milačić.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti sudije Svetlane Vujanović, mijenjaće je sudija Radule Kojović.
 
Vijeće za odlučivanje o žalbi protiv odluke o disciplinskoj odgovornosti sudija odnosno državnih tužilaca:
 
Stanka Vučinić - predsjednik vijeća
Miraš Radović - zamjenik predsjednika vijeća i
Julka Badnjar - član.