Sudije

1. Vesna Medenica, predsjednica suda
2. Stanka Vučinić, zamjenica predsjednice suda
3. Radule Kojović
4. Petar Stojanović
5. Vesna Begović
6. Dušanka Radović
7. Natalija Filipović
8. Branimir Femić
9. Dragica Milačić
10. Rada Kovačević
11. Radojka Nikolić
12. Svetlana Vujanović
13. Miraš Radović
14. Hasnija Simonović
15. Nataša Božović
16. Ranka Vuković
17. Vesna Jočić
18. Vesna Vučković
19. Snežana Aleksić


 • Stanka Vučinić

   Sudija, zamjenica predsjednice suda

  sudija
  Rođena 1954. u Podgorici, gdje je 1997. završila Pravni fakultet.

  U svojstvu pripravnika 1988. zasnovala radni odnos kod Okružnog suda u Titogradu. Pravosudni ispit položila 1980. pred komisijom Sekretarijata za pravosude i upravu Crne Gore, a zatim rasporedjena na radno mjesto stručnog saradnika u Okružnom sudu u Titogradu.

  Za sudiju Opštinskog suda u Titogradu izabrana 1981. U početku radila u parničnom odjeljenju, a zatim u krivičnom. Za sudiju Okružnog suda u Titogradu izabrana je 1988. Radila je u krivčnom prvostepenom, a zatim u drugostepenom krivičnom odjeljenju, čiji je bila i predsjednik.

  Za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore izabrana je 30.12.1996. Radi u upravnom i krivičnom odjeljenju.

  Zamjenik je predsjednika Vrhovnog suda.

  Poseduje više sertifikata o završenoj obuci iz stranih jezika, zaštite ljudskih prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala itd.

  Predsjednik je Programskog odbora za inicijalnu edukaciju u Centru za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije. Predavač je u Centru za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije za inicijalnu i kontinuiranu edukaciju, te u Upravi za kadrove.

  Koautor je priručnika Opšti upravni postupak; Sudska kontrola zakonitosti upravnih akata – upravni spor i Dostavljanje u upravnom postupku.

 • Radule Kojović

   Sudija

  sudija
  Rodjen 31.03.1953. u selu Kovren, Bijelo Polje.

  Gimnaziju završio u Bijelom Polju 1972. Pravni fakultet u Podgorici završio 1976.

  Radni odnos u svojstvu pripravnika, kao stipendista Republickog sekretarijata za pravosudje i upravu, zasnovao u Opštinskom sudu u Bijelom Polju 01.11.1976.
  .
  Za sudiju Opštinskog suda u Bijelom Polju izabran 21.05.1979, a za sudiju Okružnog suda u Bijelom Polju izabran 04.02.1984.

  Kao najmladi sudija u istoriji Crne Gore izabran za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore 09.06.1993, gdje i sada radi.

  U svim sudovima radio kao sudija krivičar. U Okružnom sudu posljednje četiri godine radio kao predsjednik drugostepenog krivičnog vijeca, a u Vrhovnom sudu Crne Gore kao predsjednik krivicnog odjeljenja, pocev od 2004.

  Na Konferenciji sudija u martu 2007. izabran za člana Sudskog savjeta i zamjenika predsjednika Sudskog savjeta.

  Do sada objavio više stručnih radova u raznim biltenima, časopisima i zbornicima radova Udruženja pravnika Crne Gore.

  Predsjednik je Programskog odbora za kontinuiranu edukaciju sudija pri Centru za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija i predavač u Centru polaznika inicijalne i kontinuirane edukacije. Član Komisije za uslovni otpust pri Ministarstvu pravde, zamjenik predsjednika Tripartitne komisije, predsjednik Komisije za zaštitu svjedoka van suda.

  Ucestovao u komisijama za izradu više zakona: Zakonika o krivičnom postupku; Zakona o pružanju medunarodno pravne pomoći; Zakona o sudovima; Zakona o sudskoj policiji; Zakona o Sudskom savjetu i više podzakonskih akata: Poslovnik Sudskog savjeta, Sudski poslovnik, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u sudovima, Pravilnik o orjentacionim mjerilima i druga podzakonska akta.

  Na Pravnom fakultetu u Podgorici angažovan za praktičan rad sa studentima iz oblasti materijalnog i procesnog krivičnog prava. Posjeduje više sertifikata o završenoj obuci iz stranih jezika, zaštite ljudskih prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala itd.

 • Radoje Orović

   Sudija

  sudija
  Rođen 19.02.1952. u Kosanici, Pljevlja. Završio Gimnaziju 1960/61. u Titogradu i Pravni fakultet u Titogradu 1975.

  Za sudijskog pripravnika izabran 1977. i te poslove obavlja do juna 1979. kada je postavljen za sekretara Opštinskog suda u Titogradu. Juna 1981. izabran za sudiju Opštinskog suda u Titogradu. Septembra 1990. izabran za sudiju Okružnog suda u Titogradu.

  Za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore izabran na sjednici Skupštine Crne Gore od 23.12.1997. godine.

  Član je Komisije za polaganje pravosudnog ispita. Pripremao seminarske radove za niz stručnih savjetovanja.

 • Dušanka Radović

   Sudija

  sudija
  Rođena 19.02.1955. u Novakovićima, Žabljak. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završila 1979.

  Stručni saradnik u Osnovnom sudu udruženog rada u Bijelom Polju 1980–1987. Položila strucni ispit za rad u organima uprave 1981. a pravosudni ispit 1985.

  Za sudiju Osnovnog suda udruženog rada u Bijelom Polju izabrana 1987, koju dužnost obavlja do 1991. kad je birana za sudiju Višeg suda u Podgorici.

  Za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore izabrana 25.10.2000. godine, gdje radi u gradjanskom odjeljenju.

  Učesnik seminara "Uticaj pristupanja Evropskoj Uniji na evropske pravne sisteme" (Beograd, 2003). Pohadjala seminar za trenere o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, I dio (Igalo, 2006) i u Strazburu, II dio (2006). Učesnik regionalne Konferencije o ulozi vrhovnih sudova u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima sa referatom: “Ponovno otvaranje postupka povodom povrede clana 6 Konvencije i procjena štete nastale učinjenom povredom prava Konvencije, (Beograd, 2007). Sudionik seminara: Individualni pristup Evropskom sudu za ljudska prava i odnos domaceg zakonodavstva i Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (Podgorica, 2006).

  Koordinator radnog tima za Crnu Goru u izradi Studije kompatibilnosti prava i prakse Srbije i Crne Gore sa Evropskom i socijalnom poveljom.

 • Petar Stojanovic

   Sudija

  sudija
  Rođen 12.08.1955. u selu Lekići, Titograd (sada Podgorica).

  Osnovnu školu završio u Donjoj Gorici, Podgorica, a Gimnaziju i Pravni fakultet u Podgorici 1978.

  Od oktobra 1980. radi na poslovima sudijskog pripravnika u Okružnom sudu u Podgorici do 1983. godine. Nakon položenog pravosudnog ispita u februaru 1983, izabran za sudiju Opštinskog suda u Ulcinju, a zatim u julu 1985. za sudiju Opštinskog suda u Podgorici, gdje je radio do 25.10.1991. Od tada do 25.10.2000. radi kao sudija Višeg suda u Podgorici.

  Izabran 25.10.2000. godine za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore. Od početka rada u sudu radi u krivičnoj materiji.

  Od 2002. pohadjao obuku trenera za primjenu Konvencije o ljudskim pravima i slobodama. Učestvovao u izradi Krivicnog zakonika; Zakonika o krivicnom postupku; Zakona o zaštiti prava na sudenje u razumnom roku, kao član radne grupe i Zakona o pružanju medunarodne pravne pomoci u krivicnim stvarima. Predsjednik Koordinacionog odbora Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i predsjednik Komisije za polaganje pravosudnog ispita. Objavio više stručnih radova u stručnim časopisima i glasilima.

 • Vesna Begović

   Sudija

  sudija
  Rođena 1957.

  Pravni fakultet u Titogradu (sada Podgorica) završila 1979.

  Pripravnicki staž obavila u Okružnom sudu u Podgorici, a nakon toga birana za sudiju Suda za prekršaje 1984. Za sudiju Opštinskog suda u Podgorici izabrana 1986, a od 1994. za sudiju Višeg suda u Podgorici.

  Izabrana 25.10.2000. godine za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore, gdje radi u Gradjanskom odjeljenu.

  Učestvovala na izradi većeg broja zakonskih i podzakonskih propisa i to: Zakona o sudovima; Zakona o parničnom postupku; Zakona o posredovanju; Porodičnog zakona; Zakona o edukaciji u pravosudnim organima; Sudskog poslovnika. Član radne grupe za izradu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoci;

  Koautor Zbirke obrazaca za primjenu Zakona o parničnom postupku. Koautor Nacrta programa COS-a CG za oblast sudijskih vještina. Učestvovala u obuci kandidata za polaganje pravosudnog ispita. Učesnik mnogih seminara iz oblasti ljudskih prava i prava EU u zemlji i inostranstvu.

  Bila predsjednik Upravnog odbora COS–a (2004–2006.), kad je izabrana za člana Koordinacionog odbora, kao najvećeg tijela u oblasti edukacije u pravosudnim organima. Bila član Radne grupe za izradu Strategije u pravosudu i Akcionog plana strategije. Držala predavanja na Pravnom fakultetu u Podgorici – pravnim klinikama iz oblasti gradansko–procesnog prava kao i za prvu grupu polaznika za notare.

  Član Sudskog savjeta; član Koordinacionog odbora Centra za edukaciju u pravosudnim organima. Zamjenik clana Komisije za polaganje pravosudnog ispita, za gradjansko–procesno pravo; Predsjednik Komisije za postavljanje i razrješenje posrednika. Posrednik–medijator. Član Upravnog odbora Udruženja posrednika RCG; Trener za obuku posrednika. Predavač u Centru za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije; trener za obuku EKLJP. Učesnik International Visitor Programa u organizaciji United States Department of State sa temom–Upoznavanje s americkim sudskim sistemom u periodu januar–febrauar 2004. godine.

  Bavi se slikarstvom. Izlagala na više samostalnih i kolektivnih izložbi.

 • Natalija Filipović

   

  sudija
  Rođena 18.02.1956. u selu Balabani, Titograd.
   
  Osnovnu školu završila u Golubovcima, a srednju tehničku u Titogradu. Na Pravnom fakultetu u Titogradu diplomirala 21.03.1980, a od 14.12.1982. započela pripravnički staž u Opštinskom sudu u Titogradu. Pravosudni ispit položila u Beogradu 22.04.1984.
   
  U Opštinskom sudu u Titogradu, obavljala poslove stručnog saradnika do 29.12.1986. kada je izabrana za sudiju tog suda, koju funkciju je obavljala do izbora za sudiju Višeg suda u Podgorici, februara 1985.
   
  Za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore izabrana 18.04.2006. godine.
   
  Kao sudija učestvovala u radnim grupama za izradu mnogih zakona i bila obrađivač određenih tema na savjetovanjima organizovanim iz više oblasti u organizaciji Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije.

 • Rada Kovačević

   

  sudija

   

  Rođena 12.09.1955. godine, u Podgorici.
   
  Pravni fakultet u Podgorici upisala je 1974/75 godine, a diplomirala  27.12.1978. godine.  Pravosudni ispit je položila 27.09.1982. godine.
   
  Pripravnički staž obavila je u Opštinskom sudu u Podgorici od 05.11.1980. do 05.11.1982.godine. U Službi pravne pomoći Opštine Podgorica radila je od 04.01.1983. do 28.12.1986.godine. Funkciju sudije Opštinskog suda u Podgorici obavljala je u periodu od 29.12.1986. do 19.02.2001.godine, kada je izabrana za sudiju Višeg suda u Podgorici.
  Na sjednici Sudskog savjeta od 08.02.2010. godine izabrana je za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore, koju funkciju i sada obavlja.
 • Dragica Milačić

   

  sudija
  Rodjena 26.06.1956. godine u Podgorici.
   
  Pravni fakultet u Podgorici upisala je 1974/75. godine, a diplomirala 11.09.1979. godine, sa prosječnom ocjenom 8,65. Pravosudni ispit položila je 11.02.1983. godine.
   
  Pripravnički staž obavila je u Okružnom sudu u Podgorici u periodu od 01.12.1980. do 20.09.1983. godine, a na mjestu stručnog saradnika u istom sudu nalazila se od 21.09.1983. do 15.05.1987. godine.

  Za  sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana je 15.05.1987. godine, a za sudiju Višeg suda u Podgorici 15.05.1995. godine. Od januara 2001. godine bila je određena za predsjednika vijeća, a od septembra 2006. godine, za predsjednik građanskog odjeljenja u ovom sudu.  
   
  Na sjednici Sudskog savjeta od 08.02.2010. godine izabrana je za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore, koju funkciju i sada obavlja.
   
  Bila je član radne grupe za izradu Zakona o parničnom postupku, objavljenog u "Sl. listu RCG" br.22/04. U periodu od 31.05. do 16.06.2002. godine učestvovala je na seminaru u Montrealu na međunarodnoj komisiji pravnika, projekat za podršku nezavisnom i nepristrasnom sudstvu u Srbiji i Crnoj Gori. Rješenjem ministra pravde Vlade Republike Crne Gore od 2005. godine postavljena je za posrednika, a nakon završene obuke u Ljubljani.
   
  Angažovana je u radu kod Centra za posredovanje Crne Gore, a takođe je i član Udruženja medijatora Crne Gore. Angažovana je od strane profesora Pravnog fakulteta u Podgorici, na pravnoj klinici, na predmetu Građansko procesno pravo za školsku 2009/2010. godinu. Posjeduje  Sertifikat o učešću  na radionici  za upravljanje predmetima u sudovima, u organizaciji USAID-a.
   

 • Branimir Femić

   

  sudija
  Rođen 03.10.1954. godine u Sanskom Mostu.
   
  Pravni fakultet u Sarajevu upisao je 1973/74 godine, a diplomirao 16.04.1980. godine. Pravosudni ispit položio je 26.04.1983. godine.

  Pripravnički staž obavio je u Osnovnom sudu u Bijelom Polju u periodu od 1980. do 1983.godine, kada je izabran za sudiju tog suda. Funkciju sudije  Višeg suda u Bijelom Polju obavljao je od 1990 od 2005. godine, kada je izabran za sudiju Apelacionog suda Crne Gore.

  Na sjednici Sudskog savjeta od 08.02.2010. godine izabran je za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore, koju funkciju i sada obavlja.

 • Radojka Nikolić

   Sudija

  sudija
  Rodjena 09.01.1961. godine, u Podgorici.

  Pravni fakultet u Podgorici upisala je 1979. godine, a diplomirala 21.09.1983. godine sa prosječnom ocjenom 9,45. Pravosudni ispit položila je 29.10.1986. godine.

  Pripravnicki staž obavila je u Okružnom javnom tužilaštvu, u periodu od 01.01.1984 -31.12.1985. godine.

  Za sudiju Opštinskog suda u Titogradu  izabrana je 22.04.1988. godine i na toj dužnosti bila do 14.10.1998. godine, kada je izabrana za sudiju Višeg suda u Podgorici. Nekoliko godina unazad je predsjednik jednog od vijeca u gradanskom odjeljenju, a godišnjim rasporedom za 2010. godinu, imenovana je za predsjednika gradanskog odjeljenja Višeg suda u Podgorici.
  Rješenjima Ministarstva pravde Vlade Crne Gore od 25.02.2003. godine imenovana je za člana Radne grupe za izradu Zakona o izvršnom postupku, a rješenjem od 08.11.2004. godine za člana Radne grupe za izradu Zakona o vanparnicnom postupku.

  Učestvovala je na više okruglih stolova posvecenih novom Zakonu o parničnom postupku, Zakonu o izvršnom postupku i Zakonu o vanparničnom postupku održanih u Podgorici, Budvi i Bijelom Polju. Učesnik je više seminara u organizaciji: TAIEX-a, UNDP-a, CARDS Regional Project 2003- modul 3, IEAM-a, koji su održani u: Briselu 2008. godine, sa temom "Sudska saradnja u oblasti gradanske i privredne materije i u oblasti porodicnog prava - preporuke i regulative EU; Trogiru, sa temom " Postupak izvršenja stranih sudskih odluka"; u Mostaru, sa temom " Postupak izvršenja i izvršenja stranih sudskih odluka "; Beogradu, sa temom "Ratni zlocini i reparacija ratne štete"; Herceg Novom, u okviru ljetnje škole, sa temom "Ratni zlocini i reparacija ratne štete" i   Podgorici, sa temom "Medijacija u Crnoj Gori i prilozi iz francuskog iskustva". Posjeduje sertifikat o elementarnom poznavanju engleskog jezika.

  Njen rad pod nazivom "Izvršenje i obezbjedenje na nepokretnostima " je objavljen u "Zborniku radova" 2004. godine, koji je izdat od strane Centra za obuku sudija Crne Gore.

  Izabrana za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore na IX sjednici Sudskog savjeta, održanoj 20.09.2010. godine.

 • Svetlana Vujanović

   Sudija

  sudija
  Svetlana Vujanović, rođ. Božović, rođena 18.04.1957.g. u Titogradu (Podgorici).
  Diplomirala 1979 godine na Pravnom fakultetu Univerzitet "Veljko Vlahović" u Titogradu, sa prosječnom ocjenom 9,50.
  Položila sve ispite na Poslediplomskim studijama Pravnog fakulteta u Beogradu na krivično pravnom smjeru i odbranila usmeni magistarski 1983.godine pred komisijom profesora Ljubiše Lazarevića.
  Pravosudni ispit položila 1985.g. pred Pokrajinskim sekretarijatom u Novom Sadu.
  Završila nekoliko kurseva engleskog jezika, koji govori na nivou sporazumjevanja.

  Kretanje u službi:
  - od oktobra 1983.g. do oktobra 1985.g. obavila pripravnički staž u Okružnom sudu u Titogradu (Viši sud Podgorica),
  - od maja 1986.g. do maja 1989.g. samostalni savjetnik za pravne poslove u SIZ-u za NP Skadarsko jezero,
  - od 10.05.1989. godine do decembra 1996. godine sudija Osnovnog suda u Podgorici, najprije u parničnom, a potom u prvostepenom krivičnom odjeljenju, u kom je bila predsjednik krivičnog odjeljenja,
  - od decembra 1996.godine do 24.10.2005.godine sudija Višeg suda u Podgorici u prvostepenom krivičnom odjeljenju, poslednjih nekoliko godina obavljala poslove istražnog sudije i bila predsjednik istražnog odjeljenja,
  - od 24.10.2005.g. sudija Apelacionog suda CG, u krivičnom odjeljenju, u 2010.g. i 2011.g. zamjenik predsjednika Apelacionog suda CG i predsjednik krivičnog odjeljenja.
  - od 13.04.2012.g. predsjednik Apelacionog suda CG
  - od 17.09.2013.godine sudija Vrhovnog suda  Crne Gore

  U periodu:
  - od 2003.g. do 2007.g. član Sudskog savjeta RCG (u prvom i jedinom mandatu rada ovog savjeta), izabrana od Skupštine RCG na predlog proširene sjednice Vrhovnog suda Crne Gore,
  - od 2005.g. do 2008.g., jednosemestralno predavač na specijalističkim studijama Pravnog fakulteta u Podgorici - Pravne klinike - krivično procesnog prava,
  - od 2008.g. do 2012.g., član Sudskog savjeta izabrana od Konferencije sudija Crne Gore,
  - od 2008.g. do avgusta 2011.g. predsjednik Disciplinske komisije Sudskog savjeta,
  - od 2009.g. do 2012.g. član Koordinacionog odbora Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija,
  - od 2009.g. predavač za inicijalnu edukaciju iz oblasti krivično- procesnog prava u Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija.

  Objavila više stručnih radova u časopisima i revijama iz oblasti krivičnog prava i sudijske etike:
  - Određivanje pritvora od strane istražnog sudije - Zbornik referata Udruženja pravnika Crne Gore - 2000.g.;
  - Krivično procesna klinika - Praktikum za pravne klinike Pravnog fakulteta Podgorica - 2006.g.;
  - Krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, problemi u dosadašnjoj primjeni - Zbornik radova- 2007.g., - Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore;
  - Pravo na primjenu blažeg zakona - Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku 2008.g.;
  - Etički kodeks sudija i pitanje integriteta sudija i sudstva na koju temu je održala više predavanja u više gradova Crne Gore u organizaciji Centru za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija;
  - Sporazum o priznanju krivice u praksi pravosudnih organa Crne Gore - publikacija Savremene tendencije u krivičnom procesnom zakonodavstvu u zemljama regiona - izdala Misija OEBS-a za 2012 – na koju temu je održala predavanje na Danima sudstva oktobra 2012.g.
  -Novi ZKP-u i izmjene Krivičnog zakonika-izazovi i problemi u praksi sa posebnim osvrtom na krivična djela korupcije i organizovanog kriminala- referat izlagan na seminaru  "Prva nacionalna obuka"  održanom 14/15 03.2013.godine u Podgorici, u okviru proekta EU IPA 2010- Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije: Jačanje mreže tužilaca
  Tokom:
  - 1999.g., član Radne grupe za izradu Zakona o sudovima,
  - 2003.g., član Radne grupe za izradu Zakonika o krivičnom postupku,
  - 2008.g., član Radne grupe za izredu novog Zakonika o krivičnom postupku,
  - 2008.g., predsjednik Komisije za izradu Etičkog kodeksa sudija,
  - 2008.g, član Radne grupe za izradu Poslovnika Sudskog savjeta,
  - 2011.g., član Radne grupe za izmjenu Zakona o sudovima,
  - 2011.g., član Radne grupe za izmjenu Zakona o Sudskom savjetu,

  Učestvovala na više domaćih i inostranih konferencija i seminara među kojima u Projektu za podršku nezavisnom i nepristrasnom sudstvu - seminar održan u Kanadi od 31.05. do 15.06.2002.godine, kao i u Programu US Court System, seminar održan aprila 2004.g. u USA, prisustvovala Trećoj godišnjoj konferenciji Generalnog sastanka IAACA u Kievu - Ukraina, i Šestoj godišnjoj konferenciji Generalnog sastanka IAACA u Kuala Lumpuru - Malezija.
 • Miraš Radović

   Sudija

  sudija
  Rodjen 27.07.1959. godine u Kolašinu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Kolašinu. Pravni fakultet u Podgorici završio je 1981. godine.
   
  Radno angažovanje
  - 25.10.1981-15.04.1982. radio je kao diplomirani pravnik - pripravnik u ŠIK "Tara" Kolašin;
  - 16.04.1982-09.06.1986. radio je u Opštinskom sudu u Kolašinu, kao sudijski pripravnik i stručni saradnik;
  - 09.06.1986. izabran je za sudiju Opštinskog suda u Kolašinu;
  - 26.10.1987. izabran je za predsjednika Opštinskog suda u Kolašinu.
  - 07.11.1990. izabran je za predsjednika Osnovnog suda u Danilovgradu;
  - 30.09.1992. izabran je za sudiju Višeg suda u Podgorici;
  - 30.10.2001. izabran je za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore;
  - 10.11.2006-29.12.2010. bio je ministar pravde u Vladi Crne Gore (tri  izbora);
  - 29.12.2010. izabran je za sudiju Ustavnog suda Crne Gore;
  - 26.11.2014. izabran je za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore.
   
  Ostala angažovanja u struci
  Bio je član upravljačkih tijela Centra za obuku sudija i član Sudskog savjeta kao ministar pravde. Sudjelovao je u radu Komisije za provjeru znanja na stručnom ispitu za rad u državnim organima i član je Komisije za provjeru znanja na pravosudnom ispitu;
  1999-2010. godine bio je član ili rukovodilac više radnih grupa za izradu zakona i drugih pravnih propisa za oblast pravosudja. Sudjelovao je na brojnim edukacijama kao predavač ili kao učesnik konferencija, okruglih stolova ili radionica.
  Kao autor ili koautor objavio je četiri publikacije i više stručnih radova iz više pravnih oblasti.
 • Hasnija Simonović

   Sudija

  sudija
  Pravni fakultet završila 22.10.1982. godine
  Pravosudni ispit položila oktobra 1987.godine
  Bripravnik i stručni saradnik u Opštinskom sudu u Kolašinu od 1982. do 1988. godine.
  Za sudiju Opštinskog suda za prekršaje u Kolašinu izabrana februara1988. godine
  Vršilac dužnosti predsjednika suda za prekršaje u Kolašinu od novembra 1988. do septembra 1989. godine.
  Za sudiju Opštinskog suda u Titogradu izabrana 5.10.1992. godine.
  Za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 27.10.1999. godine.
  Zamjenik predsjednika Višeg suda u Podgorici od aprila 2009. godine.
  30.05.2009 godine izabrana je za predsjednika Udruženja sudija Crne Gore.
  Vršilac dužnosti predsjednika Višeg suda u Podgorici od 1.01-25.02.2014. godine.
  Za sudiju Vrhovnog suda izabrana 13.02.2015. godine.
 • Nataša Božović

   Sudija

  sudija
  Završila Pravni fakultet u Titogradu 29.05.1986. godine, sa prosječnom ocjenom 9,73.
  Dobitnik Studentske nagrade „19 decembar“  i Nagrade Univerziteta „Veljko  Vlahović“ u Titogradu kao najbolji student Pravnog  fakulteta.
  Pravosudni ispit položila 29.02.1988.godine u Beogradu.
  Sudijski pripravnik u Okružnom sudu u Titogradu od novembra 1986. do novembra 1988.godine.
  Stručni saradnik u Okružnom sudu u Titogradu od novembra 1988. do jula 1990.godine.
  Sudija Osnovnog suda u Podgorici od jula 1990. do februara 2001.godine.
  Sudija Višeg suda od februara 2001. godine. 
  Član Suda Farmaceutske komore Crne Gore.
  Bila član Sudskog savjeta Crne Gore od 2013-13.02.2015.godine.
  Za sudiju Vrhovnog suda izabrana 13.02.2015. godine.
 • Ranka Vuković

   Sudija

  sudija
  Pravni fakultet završila 02.09.1981. godine, a pravosudni ispit položila u junu 1986. godine
   
  Bila je pripravnik u Opštinskom sudu u Podgorici od 1985. godine do 01.04.1987. godine, kada je zasnovala radni odnos na neodređeno vrijeme kao stručni saradnik.

  Za sudiju Osnovnog suda izabrana 18.11.1991. godine na sjednici Skupštine Republike Crne Gore, koju funkciju je obavljala do 05.07.2000. godine kada je izabrana za sudiju Višeg suda u Podgorici. Od 13.02.2015. godine bila je predsjednik Građanskog odeljenja.

  Odlukom Sudskog savjeta od 26.10.2015. godine izabrana je za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore, a na funkciju je stupila 28.10.2015. godine polaganjem zakletve.
 • Vesna Vučković

   dr

  sudija
  Rodjena 24.09.1963. godine u Kotoru.

  Osnovnu školu završila u Tivtu, a srednju u Tivtu i Kotoru.

  Pravni fakultet Univerziteta „Veljko Vlahović“ u Titogradu, završila 1986.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2000. godine stekla zvanje-magistar pravnih nauka.

  Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 2003. godine stekla zvanje-doktor pravnih nauka.

  Kretanje u službi

  Od 1987-1989. godine, sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Kotoru
  Od 1989-1990. godine, stručni saradnik u Opštinskom sudu u Kotoru
  Od 1990-2012. godine, sudija Osnovnog suda u Kotoru
  Od 01.03.2012-13.09.2017. godine, sudija Upravnog suda Crne Gore
  Dana 14. septembra 2017. godine, izabrana za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore

  Objavila kao autor i koautor 13 knjiga i monografija, 55 radova u časopisima, zbornicima i revijama koji imaju medjunarodnu distribuciju, 17 radova u domaćim časopisima i revijama, 4 prikaza i 2 recenzije.

  Učestvovala na medjunarodnim, domaćim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima.
   
   
 • Snežana Aleksić

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završila januara 1982 godine.
  -pravosudni ispit položila juna 1986 godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Opštinskom sudu u Podgorici od 1985. godine.
  -stručni saradnik u Opštinskom sudu u Podgorici od 1987. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda izabrana oktobra (novembra) 1991. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 15.03.2005 godine
  - za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore izabrana 06.05.2019. godine.