Obavještenje

25. 11. 2015.

              Danas je  ambasadorka SAD u Crnoj Gori Margaret En Uehara posjetila Viši sud u Bijelom Polju i uručila vrlo značajnu donaciju koja se odnosi na veoma savremenu i kvalitenu opremu vezano za audio i auduio - vizuelna snimanja procesnih radnji u krivičnom postupku koja će u mnogome doprinijeti efikasnijem, kvalitetnijem i ažurnijem radu ovog suda u narednom periodu.
               Novim Zakonikom o krivičnom postupku između ostalog propisano je da se po pravilu audio i audio – vizuelno snimaju sve procesne radnje tokom krivičnog postupka sa čime se otklanja svaka sumnja u vjerodostojnost i istinitost preduzetih radnji. Riječ je prije svega o procesnim radnjama: saslušanje okrivljenih, svjedoka, vještaka, vršenje uviđaja, rekonstrukcija događaja i dr.
               Oprema koju nam je donirala američka ambasada služiće svakako Višem sudu i kao tehničko sredstvo za saslušanje zaštićenog svjedoka, saslušanje svjedoka i vještaka na glavnom pretresu, sprovođenje određenih procesnih radnji u međunarodnoj pravnoj pomoći, te reprodukovanju na glavnom pretresu procesnih radnji sprovedenih u fazi postupka izviđaja i istrage.
               Na ovaj način će se, nema sumnje postići i veći stepen povjerenja građanja u rad ovog suda, imajući u vidu da se povjerenje prije svega stiče pravilnim i efikasnim suđenjem, ličnim intergritetom, dostojanstvom i ažurnošću nosilaca sudijskih funkcija, koje kvalitete bez izuzetka posjeduju i sudije Višeg suda u Bijelom Polju, a što potvrđuju i rezultati koje ovaj sud ostvaruje u dužem vremenskom periodu.

                                                                         Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću,
                                                                                                   Aida Zoronjić





Ostale informacije