Objavljena presuda Jasaviću i Turkoviću

18. 02. 2016.

       Krivično vijeće  Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Jokan Varagić, nakon vijećanja i glasanja, u ponovnom postupku donijelo je i javno objavilo  presudu u predmetu  protiv optuženih Jasavić Šefketa i Turković Veljka, oba iz Plava.
        Izrečenom presudom optuženi Jasavić Šefket i Turković Veljko oglšeni su krivim i to: Jasavić Šefket zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl.144 st.1 tač.8 u vezi čl.20 Krivičnog zakonika Crne Gore (Kz CG) i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 17 (sedamnaest) godina, u koju kaznu mu se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 09.09.2013.godine pa nadalje, a optuženi Turković Veljko zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl.143 u vezi čl.20 KzCG u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st.1 KzCG i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, s tim što se istom ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 07.09.2013.godine do 03.03.2015.godine.
        Vijeće je nakon izricanja presude odlučujući o pritvoru shodno čl. 376 st.5 u vezi st.1 i čl.175 st.1 tač.4 Zakonika o krivičnom postupku donijelo rješenje kojim je prema optuženom Jasavić Šefketu produžilo pritvor, koji može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene u presudi.
         Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, cijeneći odbranu optuženih i dovodeći ih u vezu sa ostalim izvedenim dokazima, pa je odlučio kao u izreci presude.

                                                                                                     Aida Zoronjić,
                                                                              samostalni savjetnik za odnose sa javnošću

Ostale informacije