OBJAVLJENA PRESUDA RAKETIĆU

26. 10. 2016.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao sudija Vidomir Bošković, nakon vijećanja i glasanja, donijelo je i javno objavilo presudu u predmetu protiv optuženog Raketić Aleksandra iz Andrijevice.

Izrečenom presudom optuženi Raketić Aleksandar oglašen je krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore (Kz CG) u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 KzCG i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 3 (tri) mjeseca, s tim što se istom ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 22.12.2015.godine pa nadalje.

Vijeće je nakon izricanja presude odlučujući o pritvoru shodno čl. 376 tač.5 i 6 u vezi čl.175 st.1 tač.3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku donijelo rješenje kojim je prema optuženom produžilo pritvor, koji može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne istekne vrijeme trajanja kazne izrečene u presudi.

Predsjednik vijeća je, nakon javnog objavljivanja presude, ukratko iznio razloge kojima se vijeće rukovodilo prilikom donošenja naznačene odluke, cijeneći odbranu optuženog i dovodeći je u vezu sa ostalim izvedenim dokazima, pa je odlučio kao u izreci presude.
 

Ostale informacije