PLAN I PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA I OBUKE SUDIJSKIH PRIPRAVNIKA I VOLONTERA U VIŠEM SUDU U BIJELOM POLJU

18. 12. 2012.

 

 
 
VIŠI SUD U BIJELOM POLJU
          Su.I br.64/2012
Bijelo Polje,18.12.2012.godine
 
 
 
          Na osnovu člana 84 i člana 116 stav 2 Zakona o sudovima, donosim sledeći
 
 
PLAN I PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA 
I OBUKE SUDIJSKIH PRIPRAVNIKA I VOLONTERA
U VIŠEM SUDU U BIJELOM POLJU
 
 
 
I
 
Ciljevi programa
 
          Ovim Programom utvrdjuju se plan zapošljavanja, način, postupak i sadržina stručnog osposobljvanja diplomiranih pravnika, sudijskih pripravnika i volontera u Višem sudu u Bijelom Polju (u daljem tekstu: Sud), radi sticanja prakse u svim oblastima sudskog rada i uslova za polaganje pravosudnog ispita.
 
 
II
Zapošljavanje pripravnika
 
          Pravilnikom o unutrašnjoj organizacijni i sistematizaciji Višeg suda u Bijelom Polju i orjentacionim mjerilima za odredjivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu nije odredjen broj sudijskih pripravnika.
 
          Broj savjetnika i namještenika po orjentacionim mjerilima odredjuje se prema broju sudija, tako da se na jednog sudiju odredjuje jedan savjetnik.
 
          Imajući u vidu orjentaciona mjerila te činjenicu da u sudu radi 18 sudija i predsjednik suda planirali smo da radi obuke i stručnog osposobljavanja zapošljavamo 18 pripravnika-pravnika, kako bi se obučio što veći broj kandidata radi boljeg izbora za prijem sudija i savjetnika.
 
          Pripravnička mjesta popunjavaće se istekom obuke-pripravničkog staža.
 
          Na praksu bez naknade Sud će primati i diplomirane pravnike - volontere radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja.
 
          Obuka pripravnika obavljaće se u skladu sa ovim Programom.
 
 
III
 
Sadržina obuke
 
          Stručno osposobljavanje sudijskih pripravnika i volontera obuhvata obuku kroz praktičan rad na stručnim - pravnim poslovima, upoznavanje sa sadržinom i načinom vodjenja poslova u Sudu i osposobljavanje za samostalnu primjenu prava. Sadržina obuke sudijskih pripravnika i volontera se iskazuje kroz: upoznavanje sa nosiocima sudijskih funkcija i sudskim službenicima i namještenicima, upoznavanje sa Zakonom o sudovima Crne Gore, upoznavanje sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji suda, rada u sudskoj pisarnici, upoznavanje sa sadržinom sudskih predmeta i praćenju sudjenja, referisanje sudiji o uočenim pravnim problemima i spornim, činjenicama u predmetima čijem sudjenju prisustvuju i izradi nacrta sudijskih odluka.
 
 
IV
 
Trajanja obuke
 
          Obuka traje za sve vreme trajanja pripravničkog staža koji se odredjuje zakonom, a najduže dvije godine.
 
 
V
 
Način odvijanja obuke 
 
          U cilju ravnomjernog sticanja prakse u svim oblastima sudskog rada, sudijski pripravnici i volonteri se u toku trajanja pripravničkog odnosno volonterskog rada postepeno rasporedjuju na rad u svim odsjecima sudske pisarnice i sudskim odjeljenjima.
Obuka sudijskog pripravnika i volontera se odvija kroz sledeće faze:
 
          -Rad u sudskoj pisarnici                                                  4 mjeseca.
 
 
          -Rad kod sudije za istrage                                               5 mjeseci
          -Prvostepeno krivično odjeljenje                                      5 mjeseci
          -Drugostepeno parnično odjeljenje                                  5 mjeseci
          -Drugostepebno krivično odjeljenje                                 4 mjeseca.
 
          Nakon provodjenja pripravničkog staža na naprijed navedenim poslovima pripravnik, odnosno volonter se upućuje da prati rad i sudjenja u Osnovni sud u Bijelom Polju jedan mjesec
 
          Nakon provedenog procesa obuke po gore navedenim fazama sudijski pripravnik, odnosno volonter će provesti preostalo vrijeme obuke u pisarnici suda u trajanju od mjesec dana, kako bi mu se sumirali rezultati i izdala potvrda o obavljenoj pripravničkoj-volonterskoj obuci.
 
          Izuzetno, od odredaba prethodnog stava, predsjednik suda može na zahtjev pripravnika-volontera odrediti, da pripravnik-volonter može provesti pripravnički staž na pojedinim poslovima u kraćem ili dužem trajanju, s tim da obuka obuhvati sva odjeljenja i organe navedene u prethodnom stavu, ali ne kraće od polovine propisanog vremena.
 
 
 
VI
 
Nosioci obuke
 
          Predsjednik Suda (u daljem tekstu: predsjednik) stara se o organizaciji i postupku obuke sudijskih pripravnika i volontera.
 
          Sudski službenici i namještenici upoznaju sudijske pripravnike i volontere sa poslovima svog delokruga rada.
 
 
 
VII
 
Dužnost i prava sudija
 
          Sudija kod kog je rasporedjen pripravnik, odnosno volonter dužan je da istim omogući praktičnu obuku, praćenje toka sudjenja i neposredan uvid u spise predmeta čijem sudjenju prisustvuje, da kontroliše vodjenje pripravničkog dnevnika i da njegovu vjerodostojnost potvrdjuje svojim potpisom, svakodnevno.
 
          Podacima iz dnevnika konkretizuje se mišljenje sudije o radu sudijskih pripravnika i volontera.
 
          Sudije su dužne da po završetku osposobljavanja sudijskih pripravnika i volontera, dostave predsjedniku suda mišljenje o njihovom radu, stečenom znanju, ponašanju i celokupnom angažovanju.
 
          Pri davanju mišljenja ocene su: ''ne zadovoljava'', ''zadovoljava'', ''ističe se'', ''naročito se ističe''. Za dato mišljenje sudija odgovara predsjednik suda.
 
VIII
 
Dužnosti i prava sudijskih pripravnika i volontera
 
          Svaki sudijski pripravnik i volonter je dužan da se pridržava ovog Programa. Za vreme trajanja osposobljavanja sudijski pripravnik i volonter je dužan da vodi dnevnik rada, svakodnevno.
 
          Pripravnički dnevnik treba da sadrži podatke o dnevnim aktivnostima, uradjenim nacrtima odluka, radu sa sudijom na odredjenim predmetima ili drugim poslovima poučavanju od strane sudije o pojedinim institutima.
 
          Za vreme trajanja osposobljavanja, sudijski pripravnik i volonter je dužan da savjesno i marljivo učestvuje u realizcaiji Programa, da bude tačan, vrijedan, da ispunjava zahtjeve sudije koji se odnose na dnevni posao i druge vidove osposobljavanja, da poštuje pravila ponašanja u sudskoj zgradi i sudnicama, da dolazi na posao u garderobi adekvatnoj društvenom značaju i ugledu posla koji obavlja, da se sa uvažavanjem i dužnim poštovanjem ophodi prema sudijama, sudskim službenicima, drugim pripravnicima i učesnicima u postupku, da preuzme inicijativu u radu i sticanju znanja.
 
 
IX
 
Završne odredbe
 
          Prema odredbama ovog Pravilnika pripravnički staž provode i diplomirani pravnici, koji su upućeni u pravosudne organe iz drugih državnih organa, pravosudnih organa, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, a po predhodno podnesenom pismenom zahtjevu i odobrenju od strane predsjednika suda, koji o tome donosi odluku o programu i vremenu koje će to lice provesti u Višem sudu u Bijelom Polju.
 
          Nakon provedenog pripravničkog-volonterskog staža predsjednik Višeg suda izdaje pripravniku, odnosno volonteru potvrdu da je pripravnički, odnosno volonterski staž proveo u skladu sa ovim Pravilnikom.
 
          Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Višeg suda u Bijelom Polju.
 
 
 
 
 
 
PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                 Tofil Žujović

Ostale informacije