SAOPŠTENJE

01. 06. 2016.

Krivično vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, u predmetu protiv okrivljenog Šćekić Gorana iz Bijelog Polja zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i okrivljenih Dizdarević Safeta, Alić Seada i Tomić Duška, svi iz Bijelog Polja, zbog krivičnog djela omogućavanje bjekstva licu lišenom slobode iz čl.394 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučujući o žalbama Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, branilaca okrivljenog Šćekić Gorana, advokata Dragoljuba Đukanovića i Zorana Piperovića iz Podgorice, branioca okrivljenog Dizdarević Safeta, advokata Draga Konatara iz Bijelog Polja, branioca okrivljenog Alić Seada, advokata Labudović Dušana iz Berana i branioca okrivljenog Tomić Duška, advokata Nikole Čukića iz Berana,  izjavljenim na presudu Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br.213/15 od 11.02.2016.godine, na sjednici vijeća održanoj dana 19.05.2016.godine, donijelo je presudu kojom su odbijene kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenih Šćekić Gorana, Dizdarević Safeta i Alić Seada, a uvažena žalba Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju i preinačena presuda Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br.213/15 od 11.02.2016.godine, i to u pogledu odluke o kazni tako što su okrivljeni Šćekić Goran, Dizdarević Safet i Alić Sead iz Bijelog Polja oglašeni krivim i osuđeni na kaznu zatvora i to:

Okrivljeni Šćekić Goran na kaznu zatvora u trajanju od 6 (mjeseci),
Okrivljeni Dizdarević Safet na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine,
Okrivljeni Alić Sead na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci,
u koje kazne im se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 14.10.2015.godine do 30.10.2015.godine.

Cijeneći da je izvedenim dokazima tokom postupka nesporno utvrđeno da su okrivljeni Šćekić Goran, Dizdarević Safet i Alić Sead počinili krivična djela koja su im optužbom stavljena na teret, pri čemu je vijeće  ovog suda  prilikom odlučivanja o vrsti i visini krivične sankcije posebno vodilo računa o okolnostima pod kojima je djelo učinjeno, stepenu krivice okrivljenih, povredi zaštićenog dobra, te težini posljedice koja je nastupila.

Naznačenom presudom uvažena je žalba branioca okrivljenog Duška Tomića, pa je u odnosu na tog okrivljenog ukinuta presuda Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br.213/15 od 11.02.2016.godine i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak  i odlučivanje.

Prepis naznačene presude nalazi se na internet stranici Višeg suda u Bijelom Polju.
 
 
 

Ostale informacije