Viši sud Bijelo Polje

NADLEŽNOST


Viši sud u Bijelom Polju osnovan je kao sud opšte nadležnosti Zakonom o sudovima (Sl. list RCG, br. 05/02 od 06.02.2002, 49/04 od 22.07.2004, 22/08 od 02.04.2008, 39/11 od 04.08.2011) za područja osnovnih sudova u: Bijelom Polju, Beranama, Žabljaku, Kolašinu, Plavu, Pljevljima i Rožajama.

Viši sud u prvom stepenu:
1) sudi u krivičnom postupku o krivičnim djelima za koja je, kao glavna kazna, propisana kazna zatvora preko 10 godina bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kome se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja i o krivičnim djelima:
- ubistvo na mah,
- silovanje,
- ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja,
- neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga,
- pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja,
- odavanje tajnih podataka,
- izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti,
- povreda teritorijalnog suvereniteta,
- udruživanje radi protivustavne djelatnosti,
- pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore,
- pranje novca;

2) sudi u krivičnom postupku o krivičnim djelima organizovanog kriminala, bez obzira na visinu propisane kazne;

3) sudi u krivičnom postupku za krivična djela sa elementima korupcije, i to:
- povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti,
- zloupotreba monopolističkog položaja,
- prouzrokovanje stečaja,
- prouzrokovanje lažnog stečaja,
- protivzakoniti uticaj,
- lažni bilans,
- zloupotreba procjene,
- odavanje poslovne tajne,
- odavanje i korišćenje berzanske tajne,
- primanje mita,
- davanje mita,
- zloupotreba službenog položaja, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, prevara u službi i zloupotreba ovlašćenja u privredi za koja je propisana kazna zatvora od osam godina i teža kazna;

4) sudi o krivičnim djelima za koja je posebnim zakonom određena nadležnost višeg suda;

5) sprovodi postupak utvrđivanja pretpostavki povodom zahtjeva za izdavanje okrivljenih i osuđenih lica i postupak priznanja i izvršavanja stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima;

6) vrši druge poslove propisane zakonom.
Viši sud u drugom stepenu odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova.

Viši sud van suđenja:
1) rješava sukobe nadležnosti između osnovnih sudova na svom području;
2) odlučuje o zahtjevu za brisanje osude na osnovu sudske odluke i po molbi za prestanak mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude koja se odnosi na zabranu sticanja određenog prava, ako je osudu ili mjeru izrekao;
3) vrši poslove međunarodne krivično-pravne pomoći;
4) vrši druge poslove određene zakonom.
 
SUDIJE-ORGANIZACIJA
Prema Zakonu o sudovima, za sudiju Višeg suda može biti birano lice koje je državljanin Crne Gore, koje ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost, koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i koje ima osam godina radnog iskustva na poslovima pravne struke.
 
U Višem sudu u Bijelom Polju pored predsjednika suda, sudijsku funkciju obavlja još 17 sudija, shodno Odluci o broju sudija u sudovima u Crnoj Gori (Sl.list Crne Gore br.78/2009 i 11/2011).
 
Rad sudija je organizovan u okviru sudijskih odjeljenja i vijeća, koje se formiraju Godišnjim rasporedom poslova, koji donosi predsjednik suda svake godine do 15.januara za tekuću godinu, pri čemu vodi računa o ravnomjernoj raspodjeli poslova i specijalnosti sudija za pojedine oblasti. Saglasno Godišenjem rasporedu poslova Viši sud u Bijelom Polju obuhvata sljedeća odjeljenja: prvostepeno krivično, drugostepeno krivično, specijalizovano, građansko odjeljenje, istrage i vijeće za maloljetnike.
 
SUDSKA ADMINISTRACIJA
Administrativno-tehničke poslove obavlja Služba za poslove sudske uprave, koja je ustanovljena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Bijelom Polju. Služba za poslove sudske uprave obuhvata sudsku pisarnicu, računovodstvenu službu, tehničku službu, biblioteku i arhivu.
U sudskoj pisarnici se formiraju odsjeci za rad na predmetima prvostepenog krivičnog odjeljenja, drugostepenog krivičnog odjeljenja, krivičnog vanpretresnog vijeća, građanskog odjeljenja i odjeljenja sudske prakse kao i posebne organizacione jedinice kao što su prijemna kancelarija i kancelarija za ekspediciju pošte.
 
 
JAVNOST RADA
Dostupnost javnosti rada suda, odnosno upoznavanje javnosti sa odlukama, postupcima, pravnim stavovima, i svim drugim pitanjima iz rada suda, je osnovni princip rada suda. To je način kontrole rada suda i način sticanja povjerenja građana i ukupne javnosti u zakonit rad suda. U tom smislu organizovana je služba za odnose sa javnošću, kreiran je zvanični web sajt suda putem kojeg se zainteresovana lica mogu informisati o rasporedu suđenja, aktuelnim predmetima, pravosnažnim presudama iz krivične i građanske materije, godišnjim izvještajima o radu Višeg suda u Bijelom Polju, dešavanjima i aktuelnostima u vezi sa sudom.