Istorijat

Viši sud za prekršaje Crne Gore osnovan je Zakonom o sudovima ("Sl.list CG", br.11/2015).
 
Osnovan je za teritotoriju Crne Gore sa sjedištem u Podgorici.