Sudije • Larisa Begović

   Sutkinja

  sudija
  Rođena 1970. godine u Podgorici.
  Osnovnu i srednju školu završila u Podgorici.
  Pravni fakultet završila u Podgorici, dana 12.06.1996. godine.
  Pripravnički staž obavila u Područnom organu za prekršaje Podgorica u periodu od 02.12.1996. do 02.12.1999. godine.
  Pravosudni ispit položila dana 11.05.2000. godine pred ispitnom komisijom Ministarstva pravde Crne Gore.
  Dana 12.06.2000. godine zasnovala radni odnos u Područnom organu za prekršaje Podgorica, na radnom mjestu stručni saradnik.
  Dana 15.12.2005. godine imenovana za sudiju Područnog organa za prekršaje Podgorica.
  U periodu od 19.06.2014. godine do 13.11.2015. godine obavljala funkciju sudije u Vijeću za prekršaje Crne Gore.
  - Dana 13. novembra 2015. godine od strane Sudskog savjeta izabrana za sudiju Višeg suda za prekršaje Crne Gore.
 • Dragica Kovačević

   Sutkinja

  sudija
  Pravni fakultet u Titogradu upisala  1975. godine, a diplomirala 1979. godine.
   
  Pripravnički staž obavila u Opštinskom sudu u Titogradu, u periodu od 1980. do 1982. godine.
   
  Pravosudni ispit položila pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita, pri Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i opštu upravu u Beogradu, 27. septembra 1982. godine.Za opštinskog sudiju za prekršaje u Titogradu izabrana dana 29.12.1982 godine, nakon čega je bila birana i od strane Republičke skupštine za sudiju Opštinskog suda za prekršaje u Podgorici, na sjednici Skupštine održane 08. i 09. juna 1993. godine, te na toj funkciji je bila do 04.11.1994. godine.
                                        .
  U periodu od 28.04.1995. godine do 1999. godine bila stručni saradnik u Vijeću za prekršaje RCG.
                                                                                                                .
  U periodu pod 18.03.1999. godine do 13.11.2015. godine obavljala funkciju sudije Vijeća za prekršaje Crne Gore.     
                   
  Dana 13. novembra 2015. godine od strane Sudskog savjeta izabrana za sudiju Višeg suda za prekršaje Crne Gore.
 • Žarko Pavličić

   Sudija-Zamjenik predsjednika

  sudija Rođen 07.04.1952. godine u Danilovgradu, gdje je završio osnovnu školu.

  Srednju školu završio u Titogradu.

  Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta "Veljko Vlahović" u Titogradu 25.12.1979. godine, a pravosudni ispit položio u Novom Sadu, dana 29.03.1984. godine.

  U radnom odnosu od 02.03.1978. godine u Kombinatu aluminijuma Titograd, od čega na pravnim poslovima u KAT-u od 01.01.1980. godine kao sekretar, šef službe i generalni zastupnik KAT-a.

  Od 02.03.1993. godine do 01.07.1998. godine radio u Holding kompaniji "ILING-INTERNACIONAL", na poslovima zamjenika predsjednika i generalnog zastupnika.

  Od 02.07.1998. godine do 13. novembra 2015. godine obavljao funkciju sudije Vijeća za prekršaje Crne Gore.

  Dana 13. novembra 2015. godine od strane Sudskog savjeta izabran za sudiju Višeg suda za prekršaje Crne Gore.
 • Branislav Ratković

   Sudija

  sudija Rođen 18. 08. 1953. godine u Cetinju.
  Nakon završetka srednje škole upisao Pravni fakultet u Titogradu na kome je diplomirao 1977. godine.
  U toku studija radio voloterski kao novinar u dnevnom listu "Pobjeda" u spoljno - političkoj redakciji.
  Vojni rok služio u Školi rezervnih oficira u Bileći tokom 1978. godine.
  Kretanje u službi:
  -  1. 06. 1979-31.08.81. godine   Okružni privredni sud Titograd;
   - 16.11.1981-28.02.1982. godine Apotekarski centar "Crna Gora" -  Radna zajednica zajedničkih poslova Titograd;
  -  29. 02. 1982-18. 06. 1985.  godine Opštinski sudija za prekršaje Titograd;
  - 19.06.1985-13.09.1995. godine Opštinski sud Titograd;
  - 14. 09. 1995-21. 03.2003. godine Ministarstvo trgovine, pomoćnik ministra;
  - 21.03.2003-21.12.2003. godine, ostvarivao pravo na naknadnu plate u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Crne Gore.
  U periodu od  01. 04. 2004. godine do 13.11.2015. godine obavljao funkciju sudije u Vijeću za prekršaje Crne Gore.
  - Dana 13. novembra 2015. godine od strane Sudskog savjeta izabrana za sudiju Višeg suda za prekršaje Crne Gore.

 • Dragica Stojanović

   Sutkinja

  sudija Pravni fakultet u Titogradu upisala 1975. godine, a diplomirala 28. juna 1979. godine.
   
  - Pripravnički staž obavila kod Opštinskog sudije za prekršaje u Titogradu, u periodu od 10.07.1980. do 10.07.1982. godine;
   
  - Pravosudni ispit položila kod Pokrajinskog Sekretarijata za pravosuđe i opštu upravu u Novom Sadu, pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita, dana 30.09.1982. godine;
   
  - U periodu od 06.09.1982. godine do 03.01.1983. godine obavljala  poslove rukovodioca Sektora za samoupravne, pravne i opšte poslove u Specijalizovanoj radnoj organizaciji za obezbjeđenje i zaštitu "Zaštita" u Titogradu;
   
  - Za opštinskog sudiju za prekršaje u Titogradu izabrana dana 29.12.1982. godine, a 24.04.1985. godine izabrana za sudiju u Opštinskom sudu za prekršaje u Titogradu, nakon čega je bila birana i od strane Republičke skupštine za sudiju Opštinskog suda za prekršaje, na sjednici Skupštine održane 08. i 09. juna 1993. godine, te na toj funkciji bila do 04.11.1994. godine.
   
  - U periodu od 04.11.1994. do 08. marta 1996. godine bila sudija Područnog organa za prekršaje u Podgorici;
   
  - U periodu od 08.03.1996. godine do 13. novembra 2015. godine obavljala funkciju sudije Vijeća za prekršaje Crne Gore.
   
  - Dana 13. novembra 2015. godine od strane Sudskog savjeta izabrana za sudiju Višeg suda za prekršaje Crne Gore.

 • Vesna Šćepanović

   Sutkinja

  sudija Diplomirala na Pravnom fakultetu u Titogradu 1978. godine.
  Pripravnički staž obavila kod Opštinskog sudije za prekršaje u Titogradu, u periodu od 1979. godine do 1981. godine.
  Pravosudni ispit položila u Novom Sadu 1982. godine.
  U periodu od 1982. godine do 1986. godine, radila u Opštinskom sekretarijatu za privredu u Titogradu, kao tržišni inspektor, isključivo na pravnim poslovima, a od 15.10.1986. godine do 1999. godine u Republičkom sudu za prekršaje, na  radnom mjestu stručnog saradnika i sekretara suda.
  Za sudiju Vijeća za prekršaje RCG, imenovana prvi put dana 18.03.1999. godine, a po isteku petogodišnjeg mandata, ponovo imenovana za sudiju istog Vijeća još u tri navrata, odnosno 2004. godine, 2009. godine i 2014. godine, na kojoj funkciji se nalazila sve do dana 13.11.2015. godine, kada je od strane Sudskog savjeta izabrana za sudiju Višeg suda za prekršaje Crne Gore, na kojoj funkciji se sada nalazi.
  U dosadašnjem radu, obavljala i normativnu djelatnost, odnoso bila član radnih grupa u izradi zakonskih i podzakonskih akata, te bila i na edukaciji nosilaca pravosudne funkcije.