SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

10. 01. 2017.

       Povodom teksta objavljenog dana 09.01.2017. godine, u dnevnom listu  „Vijesti“ pod naslovom „Kostić: Do kada će Savić da krši zakon"u kojem se navodi da je došlo do nezakonitog potvrđivanja optužnice protiv J.H. protiv kojeg se vodi krivični postupak zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u prometopojnih droga iz čl. 300.st.1.KZ CG, radi preciznog i tačnog informisanja javnosti, dajemo sljedeće

 
S A O P Š T E Nj E
 
       Viši sud u Podgorici ocjenjuje neosnovanim, proizvoljnim i neprimjerenim navode branioca optuženog H. J, advokata Save Kostića.
       Odluke ovog suda donose se na osnovu procesnih i materijalnih zakona bez ikakvih drugih motivai rezultat su slobodne sudijske ocjene, formirane  na temelju činjenica iz spisa predmeta, a vezano isključivo za okolnosti od značaja za odlučivanje o konkretnom predmetu.
Ovakvim navodima advokata Save Kostića javnosti se plasira njegovo lično viđenje i ocjena postupanja ovog suda u predmetu optuženog H. J., što je nedopustivo, suprotno odredbi čl. 5. Zakonika o krivičnom postupku, jer advokat svoj stav i mišljenje u pogledu zakonitosti procesnih radnji preduzetih od strane ovog suda treba da izrazi u eventualnim pravnim ljekovima i to instanciono višim sudovima koji su jedini ovlašćeni da cijene odluke nižih sudova, a ne da putem medija pokuša da kod javnosti stvori neobjektivnu sliku u vezi sa postupkom koji je u toku, pri tom, pravno neutemeljeno izvodi zaključke o "neotklonjivim greškama","zaplitanja kao pile u kučine".
        Neistiniti su i navodi advokata da nije bio upoznat sa stanjem u spisima predmeta u junu 2016 godine, i da o tome nije "ćutao" do decembra 2016.godine, jer, ovakav navod može da bude istinit samo ako, vršeći uvid u spise predmeta u junu 2016.godine, advokat nije prepoznao koji procesni akti su donijeti i koje procesne radnje su sprovedene u predmetu.
        Nakon što je branilac istakao da mu nije omogućeno da ukaže na eventualne nedostatke optužnice i nakon što je stavljeno van snage rješenje o potvrđivanju optužnice u odnosu na okrivljenog, a braniocu omogućeno da na ročištu ukaže na eventualne nedostatke, on to pravo nije ni koristio. Ukazao je kao propust čak i odsustvo urednog pozivanja okrivljenog, iako mu je poznato da je okrivljeni u bjekstvu, da mu je predloženo suđenje u odsustvu i da je pozivan preko oglasne table.
        Konačno, ovaj sud ostavlja na ocjenu javnosti da li je davanje izjava i istupanje u javnosti advokata Save Kostića, i to u predmetu koji je u toku, sračunato na isticanje ličnosti advokata i uticanje na ishod postupka ili na zaštitu prava optuženog koja se ostvaruje isključivo u sudskom postupku.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović