Odluka u predmetu " Luka Bar"

30. 06. 2015.Viši sud u Podgorici –Specijalizovano odjeljenje za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, dana 30.06.2015.godine, u predmetu protiv optuženih Gvozdenović Miodraga i dr. zbog krivičnih djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 3. u vezi stava 1KZ i dr., donio je i javno objavio presudu kojom je oglasio krivim i to:
 
optuženog Gvozdenović Miodraga za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 1 KZ(Sl.list CG br.25/10)  i produženo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 3. u vezi stava 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10) i osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4(četiri) godine
 
optuženu Todorović Izabelu za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 1 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10), produženo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 3. u vezi stava 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10) i krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 1 KZ (Sl.list CG br.25/10) i osudio je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4(četiri) godine i 6(šest) mjeseci,
 
optuženog Ostojić Zorana za produženo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju pomaganjem iz člana 272 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 49 u vezi člana 25 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10) i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 6(šest) mjeseci
 
optuženog Lukić Aleksandra za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 1 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10) i produženo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju pomaganjem iz člana 272 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 49 u vezi člana 25 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10) i osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1(jedne) godine i 4 (četiri) mjeseca
 
optuženu Jović Slavicu za produženo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 3. u vezi stava 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10) na kaznu zatvora u trajanju od 1(jedne) godine i 9(devet) mjeseci
 
 
Sud je oslobodio od optužbe optuženog Gvozdenović Miodraga za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 3. u vezi stava 1 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10), krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 4 u vezi stava 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, optuženu  Todorović Izabelu za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 3. u vezi stava 1 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10), krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 4 u vezi stava 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, i krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 417 stav 3 u vezi stava 2 u vezi stava 1  Krivičnog zakonika, optuženog Ostojić Zorana za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 3. u vezi stava 1 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10), optuženu Papić Rajku i optuženog Perajković Dragana za krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 417 stav 3 u vezi stava 2 u vezi stava 1  Krivičnog zakonika, i optuženu Dabanović Radmilu za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272. stav 1 Krivičnog zakonika (Sl.list CG br.25/10), jer nema dokaza da su izvršili djela za koja se terete optužbom.
 
 
Sud je u odnosu na optužene Gvozdenović Miodraga, Todorović Izabelu, Ostojić Zorana , Jović Slavicu, Milošević Miomira, Vitić Zoricu, Nenadić Zoru i Papić Rajku donio odbijajuću presudu jer je zastupnik optužbe odustao od njihovog krivičnog gonjenja i to za optužene Todorović Izabelu i Jović Slavicu za krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 4 u vezi stava 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, optužene Milošević Miomira i  Nenadić Zoru za krivično djelo zloupotreba službenog položaja pomaganjem iz člana 416 stav 4 u vezi stava 3 u vezi stava 1 u vezi člana 25 Krivičnog zakonika, te za optužene Gvozdenović Miodraga, Todorović Izabelu, Ostojić Zorana, Jović Slavicu za krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz člana 276 stav 2 u vezi stava 1 tačka 3 KZ i optužene Papić Rajku, Milošević Miomira, Vitić Zoricu i Nenadić Zoru za krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi pomaganjem iz člana 276 stav 2 u vezi stava 1 tačka 3 u vezi člana 25 KZ.
 

                                                    SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                                       Aida Muzurović