SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20. 03. 2018.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici odbijen je kao neosnovan predlog-mišljenje Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore da se prema optuženom A.M., zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore odredi pritvor po pritvorskom osnovu iz člana 175 stav 1 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku.
 
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

14. 03. 2018.


Predsjednik Višeg suda u Podgorici odbio je kao neosnovanu žalbu branioca osuđenog M.K., koja je izjavljena na rješenje predsjednika Osnovnog suda u Podgorici kojim je odbijen kao neosnovan zahtjev osuđenog K.M. za odlaganje izvršenja kazne zatvora po presudi Osnovnog suda u Podgorici kojom je K.M., zbog izvršenja krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.376 st.3 u vezi st.1 KZ CG osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci, a koja presuda je preinačena samo u pogledu odluke o kazni, presudom Višeg suda u Podgorici na način što je M. K. za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.376 st.3 u vezi st.1 KZ CG osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca .

Spisi predmeta su sa odlukom ovog suda proslijeđeni Osnovnom sudu Podgorica, koji sud će preduzimati dalje radnje u cilju sprovođenja izvršenja predmetne presude.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

06. 03. 2018.


Shodno odredbi člana 169 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku, Uprava policije obavijestila je Viši sud u Podgorici da je lice A.M., protiv kojeg se vodi krivični postupak pred ovim sudom, prekršilo mjeru nadzora  oduzimanje putne isprave, na način što je ilegalno prešlo državnu granicu.
 
O daljem postupanju, sud će odlučiti shodno odredbama Zakonika o krivičnom postupku, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

06. 03. 2018.

Viši sud u Podgorici na predlog Specijalnog državnog tužilaštva donio je rješenje kojim je prema optuženima A.M i M.K., odredio mjere nadzora privremeno oduzimanje putne isprave- pasoša.
 
Protiv tog rješenja dozvoljena je žalba krivičnom vijeću iz čl. 24 st.7 ZKP u roku od 3 dana od dana prijema pismenog otpravka rješenja.
 
Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
 
Radi tačnog i potpunog informisanja javnosti ukazujemo da je ranijom odlukom suda prema optuženima A.M. i M.K., izrečena mjera nadzora privremeno oduzimanje putne isprave- diplomatskog pasoša.
 
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02. 03. 2018.

Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici uvažena je žalba Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, pa je rješenje sudije za istragu ovog suda preinačeno na način što je svjedok K. M. kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 € (hiljadu eura), zbog odbijanja da svjedoči u predmetu izviđaja koji je formiran povodom javno iznijetih navoda svjedoka M.K., na konferenciji za medije održanoj dana 31.01.2018.godine, da je „imao ponudu visokopozicioniranog sudije da da 10.000,00 eura i da mu se poništi kazna“.

Izrečenu novčanu kaznu svjedok je dužan uplatiti u korist Budžeta Crne Gore, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja, pod prijetnjom prinudne naplate.

Takođe, drugim rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeć Višeg suda u Podgorici uvažena je žalba Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, pa je rješenje sudije za istragu ovog suda preinačeno na način što je svjedok N.M. kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 € (hiljadu eura), zbog odbijanja da svjedoči u predmetu izviđaja koji je formiran povodom javno iznijetih navoda N.M., na svom profilu na društvenoj mreži Facebook, da je „okrivljeni M.M. platio Glavnom specijalnom tužiocu 100.000,00 eura da mu ne određuje pritvor u krivičnom postupku zbog zloupotrebe službenog položaja i pljačke države od 6.000.000,00 eura“, a koje navode je kasnije prenio portal IN4S.

Izrečenu novčanu kaznu svjedok je dužan uplatiti u korist Budžeta Crne Gore, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja, pod prijetnjom prinudne naplate.

Protiv ovih rješenja dozvoljeno je pravo žalbe u roku od 3 dana od dana prijema istog, Apelacionom sudu CG, a preko ovog suda.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović