SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

03. 04. 2019.

 

Višem sudu u Podgorici dostavljena je optužnica Specijalnog državnog tužilaštva kojom se okrivljenom D.K., stavlja na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem podstrekavanja iz člana 272 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 24 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljenom Đ.Đ., izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.
 
Ročište radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti navedene optužnice biće zakazano u zakonskom roku.
 
 SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

21. 02. 2019.

Povodom članka objavljenog dana 21.02.2019.godine, na portalu elektronskog medija „Borba“, a u kojem se navodi da je više izvora iz Višeg suda u Podgorici tom mediju potvrdilo da je optužnica protiv okrivljenih M.M., I.M., i V.V., zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 tač.3 u vezi čl. 23 KZ CG i dr., traljavo napisana, da ne sadrži konkretne dokaze koji ukazuju da su ta tri lica počinioci ovog djela, da je optužnica tužilaštvu dva puta vraćana, da je tužilaštvo nije dopunilo, već su istu vratili sudu koji nema namjeru da takav akt prihvati i da na osnovu njega sudi. Dalje je navedeno da izvor iz ovog suda dodaje da ta optužnica ne sadrži dovoljno dokaza da su ta lica zaista počinila pomenuto djelo i da im na osnovu takvog pravnog akta neće biti suđeno, radi preciznog i tačnog informisanja javnosti dajemo sljedeće
 
SAOPŠTENJE
 
Viši sud ocjenjuje neosnovanim, proizvoljnim i neprimjerenim navode iznijete u pomenutom članku.

Viši sud u Podgorici u postupku kontrole optužnice protiv okrivljenih M.M., I.M., i V.V., zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 tač.3 u vezi čl. 23 KZ CG i dr., rješenjem od 20.06.2018.godine, vratio je optužnicu Višeg državnog tuilaštva tom organu kako bi se u odnosu na sve okrivljene dopunila istraga pribavljanjem novih dokaza. Ta odluka dostavljena je nadležnom tužilaštvu, a razlozi za njeno donošenje i nalozi ovog suda dati su u obrazloženju rješenja.

Nakon toga, optužnica ovom sudu više nije dostavljana, pa je sasvim jasno da su neistiniti navodi u članku da je optužnica dva puta vraćana tužilaštvu.

Osim toga, terminologija koja je upotrijebljena u članku - „optužnica je traljava“, svakako nije terminologija koja se upotrebljava u sudu, a što se može provjeriti i uvidom u sadržinu rješenja kojim je odlučeno da se optužnica vrati tužilaštvu na dopunu istrage. Niti sud upotrebljava termin „traljava“ niti je takvu informaciju portal „Borba“ dobio od osobe koja je zadužena za komunikaciju sa medijima niti bilo kog drugog „izvora“ iz Višeg suda u Podgorici, a formulacija „više izvora“, ne služi ni za šta drugo osim kao pokušaj veće ubjedljivosti neistinitih navoda. Sud poštuje sve učesnike u postupku i ne koristi taj termin da bi okarakterisao bilo čije radnje, pa ni radnje Državnog tužilaštva.

U svakom slučaju, rješenje koje je sud donio se nalazi u spisima predmeta, dostupno je svim učesnicima u postupku i kao takvo na raspolaganju svim licima koja imaju komunikaciju sa strankama i braniocima u predmetu, pa se ne radi  ni o kakom otkrivanju nečega što je tajna, a što bi se moglo zaključiti iz naslova, već o podatku koji je dostupan većem krugu lica.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

12. 02. 2019.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici ukinuto je rješenje Višeg suda u Podgorici kojim su prema optuženima A.M., i M.K. bile izrečene mjere zabrana napuštanja boravišta, odnosno teritorije Glavnog grada Podgorice.

Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

08. 02. 2019.


Rješenjem Višeg suda u Podgorici potvrđena je optužnica Specijalnog državnog tužilaštva kojom se okrivljenima M.I. i O.O., stavlja na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 23 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.

SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

25. 01. 2019.

Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici, uvažena je žalba Specijalnog državnog tužilaštva i preinačeno rješenje sudije za istragu ovog suda, pa je okrivljenima M.V., Đ.Đ., K.E., i K.M., određen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore i dr.

Pritvor je okrivljenima određen po pritvorskom osnovu iz člana 175 stav 1 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku i može trajati najduže mjesec dana.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Apelacionom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa prijema prepisa rješenja.

Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava izvršenje rješenja.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije