REAGOVANJE POVODOM ZAJEDNIČKOG SAOPŠTENJA NVO SEKTORA

14. 07. 2017.

U vezi tekstova objavljenih dana 14.07.2017.godine, povodom zajedničkog saopštenja NVO sektora (Sigurna ženska kuća, Roditelji.me, ADP-Zid, Građanska alijansa, Hiperion, LGBTIQ Socijalni centar i LGBT Forum Progres), kojim se kritikuje presuda Višeg suda u Podgorici koju je izreklo vijeće sudije Vladimira Novovića, optuženom M.D, ukazujući da je Viši sud u Podgorici obesmislio Krivični zakonik, radi preciznog i tačnog informisanja javnosti,  dajemo sljedeće
 
S A O P Š T E Nj E
 
Neistiniti su, neosnovani, proizvoljni i neprimjerni navodi iznijeti u zajedničkom saopštenju navedenih NVO, a iz sljedećih razloga:

Optužnicom Višeg državnog tužilaštva Podgorica optuženom M.D. stavljeno je na teret izvršenje krivičnih djela silovanje u pokušaju iz člana 204 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 KZ Crne Gore.
 
U završnoj riječi Viši državni tužilac u Podgorici izmijenio je pravnu kvalifikaciju djela i optuženom M.D. umjesto krivičnog djela silovanje u pokušaju iz člana 204 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, stavio na teret krivično djelo  nedozvoljene polne radnje iz člana 208 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, dok je ostao pri pravnoj kvalifikaciji za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 KZ CG.
 
Za krivično djelo nedozvoljene polne radnje iz člana 208 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore propisana je novčana kazna ili kazna zatvora do vije godine.
 
Imajući u vidu da se prema zakonu presuda može odnositi samo na lice koje je optuženo i samo na djelo koje je predmet optužbe sadržene u podignutoj, odnosno izmijenjenoj optužnici i činjenicu da je u završnoj riječi Viši državni tužilac u Podgorici optuženom umjesto krivičnog djela silovanje u pokušaju stavio na teret krivično djelo nedozvoljene polne radnje, to je Viši sud u Podgorici optuženog M.D oglasio krivim zbog izvršenja krivičnog djela nedozvoljene polne radnje iz člana 208 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 Krivičnog zakonika Crne Gore i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca.
 
Dakle, sud je optuženog oglasio krivim za ono krivično djelo koje je predmet optužbe, a ne za djelo koje je predmet neosnovanog komentarisanja od strane NVO sektora.
 
U suprotnom, ukoliko bi sud optuženog oglasio krivim za teže djelo od onog koje mu se  stavlja na teret, povrijedio bi zakon.
 
Prema tome, potpuno su neistiniti navodi iznijeti u zajedničkom saopštenju navedenih NVO, jer optuženom uopšte nije stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela silovanje u pokušaju, već sasvim drugo krivično djelo, usljed čega je javnost pogrešno informisana.
 
Osim toga, ocjenu o tome da li je izrečena kazna odmjerena u granicama zakona i da li odgovara svrsi kažnjavanja nije u nadležnosti NVO sektora, već jedino i isključivo u nadležnosti instanciono viših sudova u postupku po eventualnim pravnim ljekovima, pa je nejasno zbog čega NVO sektor putem medija pokušava da kod javnosti stvori neobjektivnu sliku u  vezi sa postupkom koji još uvije nije pravosnažno okončan i u kojem kako za sud, tako i za javnost važi pretpostavka nevinosti optuženog, pri tom pravno neutemeljeno izvode zaključak da je Viši sud obesmislio Krivični zakonik.
 
 SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurovic
 
 

Ostale informacije