SAOPŠTENJE POVODOM ČLANKA OBJAVLJENOG NA PORTALU "FOS MEDIA"

27. 04. 2018.


Povodom članka objavljenog dana 26.04.2018.godine, na portalu elektronskog medija „Fos Media“, a u kojem se citiraju navodi branioca optuženog M.Š., advokata Borivoja Borovića iz Beograda da je : „optuženom M.Š., uskraćeno pravo na fer suđenje, odugovlači se postupak“, te dalje navodi da je „prošlo šest mjeseci od kako je ukinuta prvostepena presuda kojom je M.Š., osuđen na 14 godina zatvora za ubistvo D:B., a od tada se nije održao nijedan pretres po prvostepenom ponovljenom postupku“, radi preciznog i tačnog informisanja javnosti dajemo sljedeće
 
SAOPŠTENJE
 
Viši sud ocjenjuje neosnovanim, proizvoljnim i neprimjerenim navode branioca optuženog M.Š., advokata Borivoja Borovića iz Beograda.

Nakon prijema spisa predmeta iz Apelacionog suda Crne Gore, a po ukidanju presude ovog suda, Viši sud u Podgorici je zakazao glavni pretres za da 01.03.2018.godine, odnosno u zakonskom roku. Taj glavni pretres nije održan iz razloga što nije pristupio uredno pozvani optuženi B.M., i to iz zdravstvenih razloga, o čemu je njegov branilac dostavio sudu odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Naredni glavni pretres zakazan je za dan 12.04.2018.godine. Na tom glavnom pretresu branilac optuženog M.Š., advokat Borivoje Borović podnio je zahtjev da se tok glavnog pretresa tonski snima, koji zahtjev je postupajuće vijeće usvojilo, a glavni pretres odložilo kako bi se stekli tehnički uslovi za tonsko snimanje glavnog pretresa. Na istom glavnom pretresu predsjednik vijeća je saopštio strankama termine narednih pretresa i to za 26.04.2018. godine, 17.05.2018. godine, i 24.05.2018. godine.

Glavni pretres od 26.04.2018.godine, odložen je iz razloga što su toga dana bile zauzete obije sudnice ovog suda zbog potreba specijalizovanog vijeća Višeg suda u Podgorici kojim presjedava sudija Suzana Mugoša u predmetu SH. V. E. i dr, a nijesu postojali tehnički uslovi da se glavni pretres održi u nekoj drugoj prostoriji suda imajući u vidu da se glavni pretres, po odluci vijeća, tonski snima.

Prema tome, glavni pretresi u ovom predmetu se nijesu odlagali neopravdano, već su to nalagali razlozi objektivne prirode (zdravstveni problemi jednog od okrivljenih, tonsko snimanje suđenja i zauzetost tonski opremljene sudnice), pa se ovakvim navodima advokata Borivoja Borovića kod javnosti stvara pogrešna percepcija o postupanju suda i plasira njegovo lično viđenje i ocjena postupanja suda u predmetu optuženog M.Š., što je nedopustivo.

Takođe, svoj stav o tome da li će optuženi imati suđenje u razumnom roku u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima može da izrazi u pravnim sredstvima koja propisuje Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i to nadležnim organima, koji su jedini ovlašćeni da utvrde postojanje eventualne povrede prava na suđenje u razumnom roku, a ne da putem medija pokuša da kod javnosti stvori neobjektivnu sliku u vezi sa postupkom koji je u toku.

Konačno, ovaj sud ostavlja na ocjenu javnosti da li davanje izjava i istupanje u javnosti advokata Borivoja Borovića, predstavlja pokušaj uticaja na sud u pogledu ishoda postupka ili na zaštitu prava optuženog koja se ostvaruje isključivo u sudskom postupku.

 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije