Akti sudaPlan intergriteta

Realizacija mjera iz Plana integriteta

Izmjena godišnjeg rasporeda poslova za 2018. godinu

Plan rada za 2018. godinu.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Podgorici