Viši sud u Podgorici

O Višem sudu

Viši sud u Podgorici osnovan je kao sud opšte nadležnosti Zakonom o sudovima (Sl. list RCG, br. 05/02 od 06.02.2002, 49/04 od 22.07.2004, 22/08 od 02.04.2008, 39/11 od 04.08.2011) za područja osnovnih sudova u: Podgorici, Baru, Danilovgradu, Kotoru, Nikšiću, Ulcinju, Herceg Novom i Cetinju.
 
Viši sud je nadležan da:
1) sudi u prvom stepenu u krivičnom postupku za krivična djela za koja je, kao glavna
kazna, propisana kazna zatvora preko deset godina bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj
lica prema kome se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim
uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja i za
krivična djela:
- ubistvo na mah,
- silovanje,
- ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja,
- neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga,
- pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja,
- odavanje tajnih podataka,
- izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti,
- povreda teritorijalnog suvereniteta,
- udruživanje radi protivustavne djelatnosti,
- pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore,
- protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom;
2) sudi u prvom stepenu za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana
nadležnost višeg suda;
3) u drugom stepenu odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova;
4) sprovodi postupak utvrđivanja pretpostavki povodom zahtjeva za izdavanje okrivljenih
i osuđenih lica i postupak priznanja i izvršavanja stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima;
5) rješava sukob nadležnosti između osnovnih sudova na svom području;
6) odlučuje o zahtjevu za brisanje osude na osnovu sudske odluke i po molbi za prestanak
mjera bezbjednosti ili za prestanak pravnih posljedica osude koja se odnosi na zabranu
sticanja određenog prava, ako je osudu ili mjeru izrekao;
7) vrši poslove međunarodne krivično-pravne pomoći u krivičnim stvarima po
zamolnicama za saslušanje lica, sprovođenje posebnih dokaznih radnji, kao i drugim oblicima
međunarodne krivično-pravne pomoći;
8) vrši druge poslove propisane zakonom.
Nezavisno od pravila o mjesnoj nadležnosti, Viši sud u Podgorici sudi u krivičnom
postupku za krivična djela, i to:
1) organizovanog kriminala, bez obzira na visinu propisane kazne;
2) visoke korupcije:
a) ako je javni funkcioner izvršio sljedeća krivična djela:
- zloupotreba službenog položaja,
- prevara u službi,
- protivzakoniti uticaj,
- navođenje na protivzakoniti uticaj,
- primanje mita,
- davanje mita.
b) ako je pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od četrdeset hiljada eura
izvršenjem sljedećih krivičnih djela:
- zloupotreba položaja u privrednom poslovanju,
- zloupotreba ovlašćenja u privredi.
3) pranje novca;
4) terorizma; i
5) ratnih zločina.
Za suđenje za krivična djela iz stava 2 ovog člana, u Višem sudu u Podgorici osniva se
specijalno odjeljenje.